Yabancı dilde sunulan iş deneyim belgesinde “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh taşıyan suretinin sunulmaması elenme sebebi midir?

Özet

Adaylar tarafından sunulan belgelerin, mevzuattaki sunuluş şekline uygun olması için öncelikle aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh taşıyan suretinin sunulması ayrıca yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması gerekmekte olup yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda tercüme belgelerinin ekinde sunulan yabancı dildeki belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh taşıyan suretinin ihale işlem dosyası kapsamında sunulmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2018/018

Gündem No

: 47

Karar Tarihi

: 28.03.2018

Karar No

: 2018/UY.II-676

 

BAŞVURU SAHİBİ:

R….I İnş. San. ve Tic. A.Ş. – I…LSAN İnş. Elekt. San. ve Tic. A.Ş. – B…KON Yapı A.Ş. – G…ESLİ İnş. San. ve Tic. A.Ş.- E…BA Mad. İnş. Nak. Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/332885 İhale Kayıt Numaralı “Sincan (Osb)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapım” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 08.08.2017 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sincan (Osb)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapım” ihalesine ilişkin olarak R….I İnş. San. ve Tic. A.Ş. – I…LSAN İnş. Elekt. San. ve Tic. A.Ş. – B…KON Yapı A.Ş. – G…ESLİ İnş. San. ve Tic. A.Ş.- E…BA Mad. İnş. Nak. Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 22.02.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.02.2018tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.03.2018 tarih ve 16389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/385 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, pilot ortak R….I İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.5.1’inci maddesi gereği sunulan %50’den fazla hissesine sahip ortağı olan China Road and Bridge Corporation adına Ningan Demiryolları Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş 11.01.2010 sözleşme tarihli, “Nanjing Güney – Tongling Doğu Chizhou – Anginq Bölümü” işine ait iş deneyim belgesinin Ankara 35. Noterliği tarafından 06.07.2017 tarih ve 21962 yevmiye numarası ile düzenlendiği ve ilk sayfasında “aslına uygundur” kaşesi bulunduğu, her sayfada yevmiye numarası, tarih ve noter mührü ile imzasının bulunduğu, 2 sayfa Türkçe çevirisi ile birlikte 2 sayfa olarak düzenlenen yabancı dilde hazırlanmış söz konusu iş deneyim belgesinin, Konsolosluk ve Dışişleri onayı ile sunulduğu, Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.9.1.1’inci maddesi gereği sunulan pilot ortağın %50’den fazla hissesine sahip ortağı olan China Road and Bridge Corporation adına Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Trafik İnşaatları idaresince düzenlenmiş 15.03.2011 sözleşme tarihli, “G3 014 Fuhai – Altay Otoban Projesi” işine ait iş deneyim belgesi ve 15.03.2011 sözleşme tarihli, “G3 015 Karamay – Tacheng Otoban İnşaatı Projesi” işine ait iş deneyim belgelerinin Ankara 35. Noterliği tarafından 06.07.2017 tarih ve 21960 ve 21961 yevmiye numaraları ile düzenlendiği, ve ilk sayfasında “aslına uygundur” kaşesi bulunduğu, her sayfada yevmiye numarası, tarih ve noter mührü ile imzasının bulunduğu, 2 sayfa Türkçe çevirisi ile birlikte 2 sayfa olarak düzenlenen yabancı dilde hazırlanmış söz konusu iş deneyim belgesinin, Konsolosluk ve Dışişleri onayı ile sunulduğu,

1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin hükümleri gereği noterlerin yabancı dilde düzenlenen belgelerin doğrudan aslına uygundur onayını yapmadıkları, çevirinin istendiği ve çeviri ile birlikte yabancı dildeki belgenin ve çevirinin aslını görerek onayladıkları, bu onayın çevirisi yapılan yabancı dildeki belgenin aslına uygun olduğunu belirten bir onay olduğu, bir sayfadan fazla olan noter onaylarında her sayfaya aslına uygundur kaşesi basılma zorunluluğunun olmadığı, evrakın başındaki yada sonundaki aslına uygundur onayının aynı yevmiye numarası ile onaylanmış noterin mührü ve imzasını taşıyan tüm sayfalar için geçerli olduğu, pilot ortak tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 3 iş deneyim belgesinin de yeminli tercüman tarafından tercüme edilerek 06.07.2017 tarihinde Ankara 35. Noterliği tarafından onaylandığı, belgelerin tercümesi ile birlikte aslının da noter tarafından onaylandığı, bahse konu işlemde asıl belgenin görüldüğü, bunun asıldan Türkçe’ye tercüme yapıldığı anlamına geleceği, tercüme işlemi bir defaya mahsus yapıldığı için tercüme ve tercüme ile birlikte onaylanan yabancı dilde düzenlenen belgenin çoğaltılarak yine aynı tarihte Ankara 35. Noterliğinde ilk sayfasına aslına uygundur kaşesinin basıldığı, diğer sayfalarda da tarih ve yevmiye numarası verilerek noter mühür ve imzası ile onaylandığı, bahse konu duruma ilişkin çıkan uyuşmazlıklarla ilgili olarak Kamu İhale Kurumu tarafından görüş sorulması üzerine verilen Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı’nın 09.08.2011 tarih ve 2521-16887 sayılı yazısında tasdik şerhinin tüm sayfalarda bulunmasının gerekli olmadığının belirtildiği, söz konusu görüşünde dikkate alınarak sunulan iş deneyim belgelerinin geçerli kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1.Belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemeler, Uygulama Yönetmelikleri ile tip şartnamelerin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddelerinde yer almaktadır.

8.3. İdareler, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı maddesini ihale konusu alımın niteliğini göz önünde bulundurmak suretiyle uygun seçeneği esas alarak düzenleyeceklerdir. İdareler, teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olacağı ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli olacağına ilişkin bir düzenleme yapabilecekleri gibi, sadece belirli belgelerin yabancı dilde sunulmasına imkan verebilirler. İhale işlemlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve hukuki sorunların yaşanmaması için yabancı dilde sunulmasına imkan verilen belgelerin teknik dokümanlar, kişisel beyanlar gibi belgelerle sınırlı tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir…. ” açıklaması yer almaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin Ön Yeterlik Şartnamesi’nin İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon

b) Yatırım proje no'su/kodu:2012.E010060.07.01

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Sincan(OSB)?Yenikent-Kazan Soda arasındaki yaklaşık 18,4 km demiryolu altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon (EST) işlerini kapsamaktadır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Sincan(OSB)?Yenikent-Kazan Soda arası

d) İşin uzmanlık gerektiren kısımlarına ilişkin bilgiler:

-Güzergah Altyapı işleri

-Güzergah Üstyapı işleri

-Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon işleri” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.10’uncu maddesinde “7.10.1. Adaylar, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak adaylara verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.10.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.10.3. Adaylar, istenen belgelerin aslı yerine son başvuru tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini başvurularına ekleyebilirler.

7.10.5. Başvuru kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve tercümelerin tasdik işlemi:

7.10.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır.

7.10.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Ön yeterlik başvurusunun dili” başlıklı 7.12’nci maddesinde “7.12.1. Başvuruyu oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda başvurunun veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamaları ile ihale doküman düzenlemelerinde, yeterlik belgesi olarak sunulan belgenin öncelikle belgelerin sunuluş şekline uygun olarak, aslının ya da aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin ya da  “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh taşıyan bir belge olarak sunulması gerektiği, yeterlik belgesi olarak sunulan belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması durumunda belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağı, yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanmasının zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

 

1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun “Yabancı dildeki kâğıdın örneği” başlıklı 99’uncu maddesinde “Örneği verilmesi istenen kağıt yabancı dilde yazılmışsa, evvela tercüme edilir; sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarılarak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu yolda şerh verilir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Çevirme işlemi” başlıklı 103’üncü maddesinde “Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir. Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.” hükmü,

 

13.07.1976 tarihli ve 15645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin “Örnek ve kimlere verilebileceği” başlıklı 94’üncü maddesinde “Örnek, noterlikte yapılmış bir işlemin veya ilgilisince ibraz olunan bir belgenin tamamının veya istenilen kısmının istenildiği kadar, yazı, fotokopi veya benzeri usullerle çıkartılarak aslının aynı olduğuna dair bir şerhi kapsayan ve noterliği mührünü ve görevlinin imzasını taşıyan belgedir.

Örneklerin kimlere verileceği Noterlik Kanununun 94 ve 95. maddeleri hükümleri uyarınca saptanır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Örnek verme şekilleri” başlıklı 95’inci maddesinde “a – İbrazdan örnek:

İlgili tarafından ibraz edilip, örneğin çıkartılması ve onaylanması istenilen bir belgenin usulünce örneğinin çıkartılarak verilmesine ibrazdan örnek çıkarma denir.

İbrazdan örneklerin altına (ibraz edilenin aynıdır) ibaresini kapsayan bir şerh konulur.

İbrazdan örnek vermede, örneklerden bir nüshası dairede saklanır. Bu nüshaya ilgilinin imzası (ibraz ettiğim aslına uygundur) şerhinin altına alınır. İbraz edilen aslına örneğin tarih ve yevmiye numarası yazılıp, noter mühürü ile mühürlenir.

Aslında bir bozukluk olan belgelerin, örneklerinde bu bozukluğun açıklanması şarttır.

İbraz olunan belgenin örneği ilgili tarafından dışarıda da çıkartılıp, onama için noterliğe ibraz olunabilir.

Bu takdirde örnek ile asıl belge noterlikçe karşılaştırılır. Asıl ve örneğin yekdiğerine uygunluğu şerhte belirtilir.

Her ne suretle olursa olsun çıkartılan örneklerde belgenin belirli bir kısmının örneği de ilgilinin isteği üzerine çıkartılabilir. Bu takdirde bu husus açıkça yazılır.

c – Yabancı dilde yazılı kağıttan örnek

Örneği istenen kağıt yabancı dilde yazılmış ise, evvela bu kağıt usulünce tercüme olunur. Sonra, yabancı dildeki kağıdın örneği çıkartılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır.

Ayrıca, gerek ilgilisine verilen, gerekse dairede saklanan nüshalara tercüme edilmiş nüshaların birer adedi de eklenir. …” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Çevirme işlemleri” başlıklı 96’ncı maddesinde “Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.

Noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretleri noterlik dairesinin gelirlerinden olup, yevmiye defterine gelir olarak kaydedilir. Noterin çevirene ödediği parada dairenin giderlerindendir.

Çevirme ücreti hesaplanırken, çevrilmesi istenilen yazının sayfaları değil, çevirme yapıldıktan sonra noter tarafından yazdırılan değerli kağıdın sayfa sayısı esas tutulacaktır.

Çevirme işleminin, ilgilinin bulunduğu yer noterliğinde yaptırılması mümkün bulunmayan hallerde, o noterlik aracılığı ile başka bir yer noterliğinde çevirme yaptırılabilir. Bu takdirde, ilgiliden ayrıca, aracılık ücreti de tahsil olunur.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelerin incelenmesi neticesinde şikâyete konu ihalenin T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Sincan (Osb)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapım” işi olduğu, belli istekliler arasında ihale usulü ile 08.08.2017 tarihinde ön yeterlik değerlendirmesi yapılan ihalede 78 adet ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 36 adayın ön yeterlik değerlendirmesine katıldığı, Makyol İnş. San. Turz. ve Tic. A.Ş. – Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı olan Makyol İnş. San. Turz. ve Tic. A.Ş. tarafından Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.1’inci maddesi gereği sunulan vekâletnamenin asıl olmadığı, belge üzerinde sadece noter mührü, imza, tarih ve numarasının bulunduğu, belgeyi aslına uygun hale getirir herhangi bir ibareye yer verilmediği, R….I İnş. San. ve Tic. A.Ş. – İnelsan İnş. Elekt. San. ve Tic. A.Ş. – B…KON Yapı A.Ş. – G…ESLİ İnş. San. ve Tic. A.Ş. – E…BA Mad. İnş. Nakl. Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı R….I İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin asıl olmadığı ya da “aslına uygundur” şerhini taşıyan noter onaylı örneği olmadığı,  noterden sadece çevirinin tasdikinin yapıldığı, Asmin Taah. Yapı İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. – Asmin Taah. Yapı İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. – Astro Üst Yapı A.Ş. İş Ortaklığı – Asmin Taah. Yapı İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. – Astro Üst Yapı A.Ş. İş Ortaklığı Konsorsiyumu tarafından Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.1’inci maddesi gereğince sunulan başvuru mektubunda ortakların bulunduğu konsorsiyuma ait kısımların belirtilmediği, Norınco International Cooperation Ltd. – Öztaş İnş. İnş. Malz. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortak Norinco International Cooperation Ltd. tarafından sunulan vekaletnamede İngilizce'den Türkçe’ye çevrildiğine dair yeminli tercüman onayı bulunmadığı, sunulan iş deneyim belgesinin tüm detaylarının olduğu kısmının asıl olmadığı ya da noter onaylı “aslına uygundur” şerhi taşımadığı, Özkar İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Özaltın İnş. Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Özkar İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin sadece altyapı işlerine ait olduğu, üst yapıya ait herhangi bir imalatın bulunmadığı, benzer iş tanımına uygun başkaca bir iş deneyim belgesi sunulmadığı, DFA Taah. İnş. Müh. San ve Tic. A.Ş. – Kiska-Kom Inş.ve Tic. A.Ş.- Akm Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş.- Ptk Proje Taah. Kurumu A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin tam puan almak için gerekli tutarı sağlamadığı nedenleriyle başvurularının yeterli bulunmadığı, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan ve kısa listeye girebilmek için yeterli puanı alamayan 6 adayın teklif vermeye davet edilmediği, 30 adayın ise 100 puan alarak teklif vermeye davet edildiği görülmüştür.

 

İtirazen şikâyete konu yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgelerinin sunuluş şeklinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca değerlendirilmesi gerekmekte olup yapılan inceleme kapsamında belgeler üzerinden sağlıklı tespitler yapabilmek amacıyla belgelerin idareye sunulan asılları idareden istenilmiş ve bu belgeler üzerinden tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

 

Yapılan incelemede, teklif kapsamında R….I İnş. San. ve Tic. A.Ş. – I…LSAN İnş. Elekt. San. ve Tic. A.Ş. – B…KON Yapı A.Ş. – G…ESLİ İnş. San. ve Tic. A.Ş.- E…BA Mad. İnş. Nak. Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan R….I İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ortaklık durum belgesinin sunulduğu, bahse konu belgeden, belgenin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca China Road and Bridge Corporation’ın pilot ortağın %50’den fazla hissesine sahip olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı olan R….I İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.5.1’inci maddesi gereği Ningan Demiryolları Ltd. Şti.nin “Nanjing Güney – Tongling Doğu Chizhou – Anginq Bölümü” işine ait iş deneyim belgesi sunulduğu, aynı Şartname’nin 7.9.1.1’inci maddesi gereği Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Trafik İnşaatları idaresinin “G3 014 Fuhai – Altay Otoban Projesi” ve “G3 015 Karamay – Tacheng Otoban İnşaatı Projesi” işlerine ait iş deneyim belgelerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.5.1’inci maddesi gereği sunulan Ningan Demiryolları Ltd. Şti.nin “Nanjing Güney – Tongling Doğu Chizhou – Anginq Bölümü” işine ait iş deneyim belgesinin Ankara 35. Noterliğinin 21952 yevmiye numaralı işlemiyle öncelikle tercümesinin yapıldığı, daha sonra aynı Noterin 21692 yevmiye numaralı işlemi ile suretinin çıkarıldığı, ancak Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.5.1’inci maddesi gereği iş deneyimi tevsiki için sunulan Çince belgelerin aslının veya aslına uygun olduğunu belirten noter şerhinin her iki işlemde de bulunmadığı, dolayısıyla noter onaylı örneğinin veya “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh taşıyan suretinin sunulmadığı görülmüştür.

 

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.9.1.1’inci maddesi gereği sunulan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Trafik İnşaatları idaresinin “G3 014 Fuhai – Altay Otoban Projesi” işine ait iş deneyim belgesinin Ankara 35. Noterliğinin 21954 yevmiye numaralı işlemiyle öncelikle tercümesinin yapıldığı, daha sonra aynı Noterin 2160 yevmiye numaralı işlemi ile suretinin çıkarıldığı, ancak Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.9.1.1’inci maddesi gereği iş deneyimi tevsiki için sunulan Çince belgelerin aslının veya aslına uygun olduğunu belirten noter şerhinin her iki işlemde de bulunmadığı, dolayısıyla noter onaylı örneğinin veya “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh taşıyan suretinin sunulmadığı görülmüştür.

 

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.9.1.1’inci maddesi gereği sunulan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Trafik İnşaatları idaresinin “G3 015 Karamay – Tacheng Otoban İnşaatı Projesi” işine ait iş deneyim belgesinin Ankara 35. Noterliğinin 21953 yevmiye numaralı işlemiyle öncelikle tercümesinin yapıldığı, daha sonra aynı Noterin 2161 yevmiye numaralı işlemi ile suretinin çıkarıldığı, ancak Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 7.9.1.1’inci maddesi gereği iş deneyimi tevsiki için sunulan Çince belgelerin aslının veya aslına uygun olduğunu belirten noter şerhinin her iki işlemde de bulunmadığı, dolayısıyla noter onaylı örneğinin veya “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh taşıyan suretinin sunulmadığı görülmüştür.

 

Adaylar tarafından sunulan belgelerin, mevzuattaki sunuluş şekline uygun olması için öncelikle aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin ya da  “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh taşıyan suretinin sunulması ayrıca yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması gerekmekte olup yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda tercüme belgelerinin ekinde sunulan yabancı dildeki belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh taşıyan suretinin ihale işlem dosyası kapsamında sunulmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap