ihale-soru-cevap-logo.png

" tarihte " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre, idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında, idarece yapılan cezalara ilişkin düzenlemenin idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin takip ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik bir düzenleme olması nedeniyle, idare tarafından kendisine hakediş ödemesi yapılmasını beklemeksizin, işçi ücretlerinin yüklenici tarafından en geç her ayın hakedişini aldıktan sonraki 2 << Devamını Oku>> [65]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince E:2013/2400 esas sayısıyla görülmekte olan davada; anılan Daire, “…4734 sayılı Kanun'da belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olan Kamu ihale Kurumu'nun karar organı olarak görev yapan Kurul'da görüşülecek konulara ilişkin gündem belirleme yetkisinin kural olarak Başkan'a ait olduğu; bu şekilde belirlenen toplantı gündeminde yer alan konuların [&he << Devamını Oku>> [377]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 21.01.2011 tarih ve E:2008/1234, K:2011/141 sayılı kararında, “…Uyuşmazlığın çözümü için davacı şirketin şikâyetinin hangi işlem ile reddedildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Dosya içeriğinden, gerek Mahkeme'nin gerekse de Kamu İhale Kurumu'nun şikâyetin reddi olarak 10.09.2004 tarihli işlemi kabul ettikleri görülmektedir. Oysa 10.09.2004 tarihli işlemin içeriğine bakıldığında bu iş << Devamını Oku>> [356]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarenin hizmet sınırlarının genişlemesi, ihale konusu hizmet için yoğun talep bulunması ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yakın tarihte başlayacağının idare tarafından öngörülmeyen olay olarak değerlendirilerek ihalenin Pazarlık usulü ile yapılmasının mevzuata aykırı olduğu hk. << Devamını Oku>> [508]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-1765Sayılı Kararında: İhale dokümanında teklif geçerlik süresinin ihale tarihinden itibaren 90 gün olarak düzenlendiği, geçici teminat mektuplarının geçerlik süresinin ise 18.02.2014 tarihinden önce olmamak üzere istekliler tarafından belirleneceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır. İhale sürecinin uzaması nedeniyle idare tarafından isteklilere 21.02.2014 tarihli yazılar ile teklif geçerlilik s& << Devamını Oku>> [913]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarenin hizmet sınırlarının genişlemesi, ihale konusu hizmet için yoğun talep bulunması ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yakın tarihte başlayacağının idare tarafından öngörülmeyen olay olarak değerlendirildiği ve ihalenin Pazarlık usulü ile yapıldığı tespit edilmiştir. İhaleyi yapan idarenin tabi olduğu hukuki rejim çerçevesinde ele alındığında, mesleki eğitim hizmetinin sürekli nitelik taşıyan, önceden öngörülebilir ve asli nitelikli bir kamu hizmetini ifade ettiği, bu haliyle ihale konusu hiz << Devamını Oku>> [488]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacı şirket tarafından ihaleye teklif verildiği ve aşırı düşük teklif sorgulamasına yanıt verildiği tarihte hukuken geçerliliği bulunmayan tarifenin esas alındığı, ihale konusu işin ihtiyaçlara uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için teklif tarihinde geçerli olan tarife kullanılarak teklif verilmesi ve açıklama yapılması gerektiği, davacı şirketin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu i << Devamını Oku>> [372]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam saygılar yapım işinde geçici kabul ve kesin kabul ikisi aynı tarihte olabilir mi? saygılar teşekkür ederim.  << Devamını Oku>> [678]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu ihale ilanından önceki bir tarihte oluşturulabilir mi? Teşekürler iyi çalışmalar << Devamını Oku>> [602]