İsteklinin idareye ihaleyle ilgili şikâyetinin hangi işlemle ve hangi tarihte reddedildiğinin tespit edilmesi gerektiği hk.

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesinin 21.01.2011 tarih ve E:2008/1234, K:2011/141 sayılı kararında, “…Uyuşmazlığın çözümü için davacı şirketin şikâyetinin hangi işlem ile reddedildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Dosya içeriğinden, gerek Mahkeme'nin gerekse de Kamu İhale Kurumu'nun şikâyetin reddi olarak 10.09.2004 tarihli işlemi kabul ettikleri görülmektedir. Oysa 10.09.2004 tarihli işlemin içeriğine bakıldığında bu işlem ile ihaleyi yapan idarenin Milli Savunma […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 21.01.2011 tarih ve E:2008/1234, K:2011/141 sayılı kararında,

“…Uyuşmazlığın çözümü için davacı şirketin şikâyetinin hangi işlem ile reddedildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Dosya içeriğinden, gerek Mahkeme'nin gerekse de Kamu İhale Kurumu'nun şikâyetin reddi olarak 10.09.2004 tarihli işlemi kabul ettikleri görülmektedir. Oysa 10.09.2004 tarihli işlemin içeriğine bakıldığında bu işlem ile ihaleyi yapan idarenin Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Daire Başkanlığı'ndan, davacının şikâyet gerekçesi olarak gösterdiği ve SSK'dan borcu olmadığına ilişkin belgeyi zamanında sunamamasının SSK'nın bürokratik yapısından kaynaklandığı, bu nedenle bu hususun mücbir sebep olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin iddiasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bir mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin sorulduğu, davacının şikâyet başvurusunun ise daha sonra 07.10.2004 tarih ve 565 sayılı işlem ile reddedildiği görülmektedir.

Bu durumda, 10.09.2004 tarihinde tesis edilen ve 14.09.2004 tarihinde davacıya tebliğ edilen işlemin şikâyetin reddine yönelik bir işlem olarak kabul edilemeyeceği açık olup, 07.09.2004 tarihinde yapılan şikâyet başvurusu üzerine şikâyetin reddine ilişkin bir işlem tesis edilmeden ilk davanın açıldığı tarih olan 06.10.2004 tarihinde itirazen şikâyet başvuru süresi geçmemiş olduğundan, dilekçe ret kararı üzerine 08.03.2005 tarihinde yenilenen dava sonunda verilen merciine tevdi kararı üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından işin esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, Kurum tarafından başvurunun süre yönünden reddine karar verilmesinde ve bu karara karşı açılan davada, başvurunun süre aşımı yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar veren temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek Ankara 11. İdare Mahkemesinin 31.10.2007 tarih ve E.2007/400, K:2007/1635 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap