ihale-soru-cevap-logo.png

" Teminat " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinde “ihalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.” hükmünün yer aldığı, söz konusu maddenin gerekçesinde, geçici teminatın asgari oranının %3 olarak belirlendiği ve isteklilerin bunun üzerinde teminat vermelerine imkân tanınmak suretiyle tekliflerin gizlenmesi esasının korunduğunun belirtildiği, dolayısıyla istekliler bakımından tekliflerinin asgari %3’ü oranında geçici teminat sunulma << Devamını Oku>> [188]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu çerçevede konu incelendiğinde,  başvuru sahibi tarafından iş ortaklığının özel ortağı adına teklif mektubunu imzalayan V...n E...y’ın şirketi temsil yetkisi bulunmadığı iddia edilse de, tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin EKAP’a kaydının istekliler tarafından yapıldığı, temsilcilerin, temsil süresinin veya temsil yetkisinin değişmesi halinde ise en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce güncellenerek EKAP’a kaydedi << Devamını Oku>> [153]


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyesi olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymesi durumunda tüzel kişiliğin ihale dışı bırakılacağı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17’nci maddesinden 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e << Devamını Oku>> [154]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, e-ihale yapım işinde yeterlilik bilgileri tablosunda iş deneyim belgesi sunmayan ancak teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi? Konu ile ilgili Emsal karar var mı? İyi çalışmalar . << Devamını Oku>> [153]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer Hususlar” başlıklı 44’üncü maddesinde sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından başvuru sahibine 26.12.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgeleri ile %6 oranında kesin teminatının sunulmasını << Devamını Oku>> [158]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2023/010 Gündem No : 29 Karar Tarihi : 01.02.2023 Karar No : 2023/UM.II-258 BAŞVURU SAHİBİ: Tüsan Yapı Sanayi Anonim Şirketi – Asf Asfalt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE: Seyhan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1111275 İhale Kayıt Numaralı “150000 Ton Asfalt Mıcırı Alımı İşi” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Seyhan […] << Devamını Oku>> [164]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçlara zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortası yapılacağının belirtildiği, ancak Sözleşme Tasarısı’nda sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitlerine ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı görülmekle birlikte Kamu İhale Genel Tebliği’nin 76.4’üncü maddesinde yapılan açıklamaya istinaden idare tarafından bahse konu sigortalama işlerinin asgari limitler dahilinde istenildiği, dolayısıyla isteklile << Devamını Oku>> [128]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu çerçevede; İcra ve İflas Kanunu’nun 308/c maddesi uyarınca konkordato aksi mahkemece kararlaştırılmamışsa; kural olarak tasdik kararıyla birlikte hukuken bağlayıcı hale gelecek ve tasdik kararı mahkemece aynı Kanun’un 288’inci maddesi uyarınca ilan edilecektir. Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesindeki ihale dışı bırakılma durumlarının düzenlenmesinde 93/37 sayılı Avrupa Birliği Direktifinin göz önünde bulundurulduğu ve Direktifte geçen “alacaklılarla anlaşma sağlayan istekli” << Devamını Oku>> [135]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işi ihalesinde işin yüzde 30 luk kısmı alt yükleniciye yaptırılıyor bununla alakalı yüklenici ve alt yüklenici arasında sözleşme imzalanıyor. Alt yükleniciden sözleşme damga vergisi ve kesin teminat alınmalı mı? Sözleşme damga vergisi alınması halinde yükleniciden alınan damga vergisi sözleşme bedeli üzerinden mi alınmalı yoksa alt yüklenici ile yapılan sözleşme tutarı düşüldükten sonra mı alınmalı? […] << Devamını Oku>> [232]


Teminat süresi içerisinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar gören sözleşme konusu yapım işinin kesin kabulünün fiilen yapılamaması durumuna ilişkin Kurum görüşünün oluşturulması hk. << Devamını Oku>> [149]