ihale-soru-cevap-logo.png

" tevsiki " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekli tarafından giyim giderinin tevsiki için aşırı düşük tekliflerinin açıklaması kapsamında idareye sunulması zorunlu olmadığı halde sunulan Ek-05 numaralı Maliyet/Satış Tutarı tespit tutanağının mevzuata uygun olmaması durumunda; isteklinin teklifi ret edileceği hk. << Devamını Oku>> [503]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin 7’nci maddesinde, iş hacminin fatura ile tevsiki halinde faturaların ekinde gelir elde edilen o işe ait ortaklık oranını gösteren iş ortaklığı sözleşmesinin de sunulması gerektiği yönünde düzenlemenin bulunmadığı göz önüne alındığında, ihale komisyonu tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [646]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından kendi malı olması istenilen ve Teknik Şartname’de teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanların ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesinin mümkün olmadığı, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, isteklilerin, makine ve ekipmanın özelliklerini gösteren belgeleri de teklif kapsamında sunmaları gerektiği, ihalelerde tekliflerin değerlen << Devamını Oku>> [974]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmelik maddesinde personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin sözleşme ekinde sunulmansın zorunlu olduğu belirtilmekte olup, sözleşme konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmasa bile, personel istihdam edilmeden gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir iş olduğu, iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmede firma (S... Yemekçilik Gıda Nakliye İnş.San. ve Ltd. Şti.) tarafından çalıştırılacak personel ilişkin olarak Sosyal Güvenl << Devamını Oku>> [735]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.III-1092 Sayılı Kararında: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde iş deneyiminin ne şekilde tevsik edileceği düzenlenmiş olup, anılan Yönetmelikte alt yüklenicilerin sorumlu oldukları işi başka alt yüklenicilere yaptırdıkları durumlarda, o işin iş deneyimin tevsiki için kullanılmasına engel bulunmamaktadır. Dolayısı ile harita yapımı için gerekli uçuşun başka kişilerce yapılmış olması isteklinin sunduğu << Devamını Oku>> [590]