ihale-soru-cevap-logo.png

" tutanağında " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YAPIM İŞİ İHALESİNDE AÇIKLAMA İSTENİLDİĞİNDE DOLDURULAN SATIŞ TUTARI TESPİT TUTANAĞINDA MESLEK MENSUBUNUN KAŞE VE İMZASI OLMAMASI DURUMUNDA İHALEDE NE GİBİ İŞLEM YAPILIR << Devamını Oku>> [155]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmeliğin 56’ncı maddesinde iş ortaklıklarının her bir ortağı için ayrı bir satır açılması zorunluluğu bulunmadığı, hatta bu durumun karışıklığa dahi yol açabileceği, kaldı ki “Belge-7” adlı sütunda belirtilen kalite ve standarda ilişkin belgelerin söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü alt bendinde yer alan “İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.” düzenlemesi ve yine aynı ihalede “Belge-12” adlı sütunda belirtilen makine, tesis, ekipmana i << Devamını Oku>> [558]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-2371 Sayılı Kararında: SMMM tarafından yazılan bu ibarenin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.4 üncü maddesinde, satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda yazılması istenilen ibare ile birebir örtüşmese de (birim maliyet tutarı ibaresi yerine birim satış tutarı ibaresinin yazılması gerekmektedir.) ekinde sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile bu tutanakta yer alan ağırlıklı ortalama birim […] << Devamını Oku>> [730]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar başvuru sahibi tarafından iddia konusu faturanın hem aslının hem fotokopisinin idareye sunulduğu ve bu duruma ilişkin idarece kontrol tutanağı düzenlendiği iddia edilmekteyse de zarf açma ve belge kontrol tutanağında iş bitirme belgesine ilişkin sütun bulunduğu ve idarece söz konusu sütunun mevzuat gereği var veya yok şeklinde doldurulması gerektiği ve idarenin de anılan sütuna var yazdığı, ancak belgenin uygunluğunun söz konusu tutanak üzerinden tespit edilmesinin mümkün olmadığı, << Devamını Oku>> [1908]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartnamenin 47.17’nci maddesinde düzenlenen yeterlik şartı gereği isteklilerin teklif ettikleri araç bilgilerine birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer vermeleri zorunlu olduğu anlaşıldığından, araç bilgilerine ilişkin sunulan belge veya birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde harici yazı ile sunulan bilgilerin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden, zarf açma ve belge kontrol tutanağına ilişkin söz konusu aykırılığın tekliflerin değerlendirilmesinde esasa e << Devamını Oku>> [757]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İlk oturumda oluşturulan “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda “İnternet Servis Sağlayıcı Lisansı”na ilişkin bölümünde “Var” ifadesine yer verilmesinin söz konusu belgenin uygun belge olduğu anlamına gelmediği, ihale komisyonunca söz konusu belgenin yeterlik kriterini sağlayıp sağlamadığı değerlendirmesinin sonraki aşamada yapılacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [264]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kalite ve standart ile makine, tesis ve ekipmana ilişkin istenen her belge için ayrı sütun açılması gerekirken tek bir sütun olarak düzenlendiği ancak eksik belge sunanların ilgili sütunlarda belirtilebileceği, bu nedenle kalite ve standarda ilişkin istenen belgelere yönelik 7 numaralı sütunun ve makine, tesis ve ekipmana ilişkin 12 numaralı sütunun tek bir sütun olarak düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu görülmekle birlikte bu durumun esasa etkili bir sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [610]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.12.2012 tarih ve E:2012/1194 sayılı kararında özetle, “…anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 39 adet iş kalemi içerisinde 2 adet iş kalemi için tespit edilen idarece belirlenen metrajlar ile istekli tarafından hesaplanan metrajlar arasındaki farklılığın idarenin tespitinin aksine kabul edilebilir düzeyde olduğu görüldüğünden davacının tekl << Devamını Oku>> [366]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca ihale komisyonu kararı ve numune kontrol tutanağında anılan numunenin yalnızca Teknik Şartname’ye uygun olmadığının ifade edilerek somut bir gerekçeye yer verilmediği ancak başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine düzenlenen tutanakta söz konusu numunenin Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesine aykırı olduğu tespitine yer verilmiş olup, isteklilerce sunulacak numunelere yönelik yapılan teknik değerlendirmelere ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu, << Devamını Oku>> [2035]