ihale-soru-cevap-logo.png

" ücretlerinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun hükümleri ve Toplu sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Belediye tarafından geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilen işçilere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca müstehak oldukları harcırah unsurlarının ödenmesi mümkündür; ayrıca Toplu Sözleşmenin 52 nci maddesinde belirtilen fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar karşılığında ödenecek ücretlerin, görev mahalli veya farklı bir mahalde çalışılmasından bağımsız olarak, ödenmesi << Devamını Oku>> [90]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre, idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında, idarece yapılan cezalara ilişkin düzenlemenin idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin takip ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik bir düzenleme olması nedeniyle, idare tarafından kendisine hakediş ödemesi yapılmasını beklemeksizin, işçi ücretlerinin yüklenici tarafından en geç her ayın hakedişini aldıktan sonraki 2 << Devamını Oku>> [83]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yazılan cevabi yazı ile “Bahse konu işte 4 4211 01 01 1050560 021 18-001 işyeri sigorta sicil numarası ile alt yüklenici firmaya iş yeri dosyası açılmış olup işe ait Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Hizmet Listeleri ekte gönderilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, söz konusu yazı ekinde aylar itibariyle idareye Denkyol İnşaat Elektrik Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Hizmet Listeler << Devamını Oku>> [964]


Yapılan Yönetmelik değişikliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve diğer fıkralardaki ilgili ibareler yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece bundan sonraki hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması durumunda 3 kriter yerine 2 kriter esas alınacak “İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki y << Devamını Oku>> [981]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuz bünyesinde 3 yapım işi ihalesi alan yüklenicinin, taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle sözleşmelerinin birinin feshi gerekmiş olup, yüklenici firma bu şantiyede çalışan işçilerin ücretlerini de ödememiştir. İşçiler kurumumuza başvuruda bulunmuş ancak bu işçilerin sigortaları çalıştıkları şantiyede değil de, diğer şantiyeler üzerinden gösterildiğinden hakkediş üzerinden kesinti yapılıp yap << Devamını Oku>> [308]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

MERHABA HOCAM, PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIK H.A.İ.U.Y MADDE 63/C MADDESİNE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPARKEN İSTEKLİLERE NASIL PUAN VERMEMİZ GEREKİR. SADECE İDARE İLE İŞ YAPANLARA MI YOKSA TAMAMINA MI PUA VERMEMİZ GEREKİR. SAYGILAR. << Devamını Oku>> [737]