ihale-soru-cevap-logo.png

" ve " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

36 aylık hizmet alımı sözleşmelerinde, aylık 22 gün üzerinden nakdi olarak yol yemek ücreti ödeneceği belirtilmiş ve ihale dosyasında yol yemek ücreti belirlenmiş ise, asgari ücret fiyat farkı hesaplarken yol yemek ücretlerindeki artış uygulanabilir mi? << Devamını Oku>> [24]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aşan bir hizmet alımı olduğu durumlarda,  idari şartname ve sözleşmelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi, hizmet alımında kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının belirlenmesi ve bu doğrultuda ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tabl << Devamını Oku>> [20]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Araç kiralama işi için yapılan ihale sonucunda ihale üstünde bırakılan firmaya ait araçlar muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınıp araçlar göreve başlatılmış, 5 ay sonra da araçların şartnameye uygun olmaması gerekçesiyle kurum eksik hususlarla ilgili rapor oluşturmuştur. Rapor sonucunda muayene kabul komisyonunda görevli personele disiplin yönünden kınama cezası verilmiş, ceza yönünden herhangi bir işlem yapılmamıştır. […] << Devamını Oku>> [338]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname düzenlemesi incelendiğinde, ihale konusu işle ilgili olarak yemek üretimi ve dağıtımı yapılırken yemeğin hijyenik ortamda taşımaya elverişli termokinli araçlarla taşınacağı, yüklenicinin kendi malı araçlar için demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunu; kiralık araçlar için noter onaylı kira sözleşmesini; Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman << Devamını Oku>> [28]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin 4.12’nci maddesinde “Araçlarda rehinli ruhsat bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıda anılan Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenleme gereği, idare ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların üzerinde rehin bulunmaması şartının talep edildiği,  anılan düzenleme aracın teknik özelliğinden veya durumundan ziyade, araç sahibinin aracı ne şekilde finanse ettiği ile alakalı bir durum olduğu,  4735 sayılı Kanun ile Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddelerinde i << Devamını Oku>> [31]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde Teknik Şartname’ye cevabın yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “İstekli Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı cevap vereceği belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verildiği, bu çerçevede isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu hususa yer vermeleri ve daha sonra idarece talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, Teknik Şartname’ye cevabını be << Devamını Oku>> [35]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarelerce idari şartname hazırlanırken, ihaleye katılım ve yeterlik kurallarının 7’nci maddede belirleneceği ve 7’nci maddede sayılan belgeler dışındaki belgelerin - tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaması gerektiği, tip idari şartnamelerin 7.5.5’inci maddesi düzenlemelerinde yer almaktadır. İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihaleye 8 istekli tarafından teklif sunulduğu ve 4 isteklinin İdari Şartname’nin -“7.5.4.maddesine göre (İstekliler ihal << Devamını Oku>> [41]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelerden, idarelerin yapmış oldukları ihaleleri iptal etme yetkisinin bulunduğu, -ancak ihalenin iptali noktasında idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı; şöyle ki, idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. - İhalenin iptal edilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde takdir yetkisinin, gerekçe belirtilmek suretiyle kullanımı bu işlemin hukuka uygunluğu noktasınd << Devamını Oku>> [55]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekliden, - 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin istenilmesinin ve kesin teminat alınmasının gerektiği, -(g) bendine ilişkin sunulan belgeden, isteklinin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğü hususunun anlaşılmaması durumunda sözleşme imzalanmadan önce, bahse konu hu << Devamını Oku>> [35]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı ihalelerinde hangi durumda ve limite kadar iş bitirme şartı aranmaz üstadım. << Devamını Oku>> [58]