ihale-soru-cevap-logo.png

" ve " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde genel aykırılık halinde verilecek ceza oranının binde 5 olarak belirtildiği, 16.1.2’nci maddesinde ise özel aykırılık hali olarak “Teknik Şartname’de belirtilmiş hususlarda aykırılık olması durumunda veya firmadan kaynaklı yemeğin zamanında verilememesi ya da firmaya her ay verilen aylık yemek listesindeki yemeklerin listeye uyulmaması durumunda” ifadelerine yer verilerek genel bir aykırılık halinin yazıldığı ve söz konusu durumda ise yüzde 1,00 << Devamını Oku>> [23]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, idaremizde mali hizmetler müdürlüğünde ön mali kontrol yapan personel ihalede yedek üye olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bu personel ihalede asıl üye olarak değil ama yedek üye olarak görevlendirilebilir mi? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [11]


Kamu kurum ve kuruluşları bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durum ve beklentiler raporunu temmuz ayında kamu oyuna açıklaması gerekmektedir. << Devamını Oku>> [9]


21/b kapsamında yapılan pazarlık usulü ile ihalenin ivedi olarak yapılması şartı da tek başına yeterli olmayıp ivedilik şartının, Kanunda doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı gibi ani ve beklenmeyen ve idarenin önceden öngöremediği olaylar ile birlikte gerçekleşmiş olması gerekir. Bir işin acilen yapılması şartı gerçekleşmiş olsa dahi, Kanun'da belirtilen diğer şartlar mevcut değil ise, pazarlık usulü (21/b) ile ihaleye çıkılması mümkün bulunmamaktadır. << Devamını Oku>> [11]


Kamu idareleri tarafından yapılacak ihalelerde uyulması gereken temel ilkeler ile Kanun'dan istisna edilmiş alımlara ilişkin şartlar Kanun'da açıkça sayılmıştır. Dolayısıyla kamu idareleri tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir mal veya hizmet alımı ile yapım işinin Kanun'dan istisna tutulabilmesi için 3'üncü maddede sayılan ve şartları açıklanmış olan alımlardan olması veya başka bir düzenleme ile açıkça Kanun'dan istisna edilmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kanun kapsamında karşılanması ger << Devamını Oku>> [12]


Amortismana tabi varlıkları ve bunlara ilişkin esas ve usulleri belirleme yetkisi, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 29'uncu maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınmıştır. Bu yetkiye istinaden yürürlüğe konulan Muhasebat Genel Müdürlüğü 47 Sıra No.lu Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği'nin 5'inci maddesinde; varlıkların yararlanma süresine göre, Tebliğin Amortisman ve tükenme payları süre ve oranları listesinde belirlenen süre ve (Ek-1) oranlarda her yıl eşit olarak amortisma << Devamını Oku>> [13]


2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9'uncu maddesine göre tahmin edilen bedelin veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatların, belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturularak tespit edilmesi ve tespite ilişkin dayanakların da tahmin edilen bedel hesap tutanağında gösterilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [31]


Taşınmaz üzerinde işgalin tespit edilmesi halinde geriye dönük kullanımlar için beş yılı geçmemek üzere ecrimisil tahakkuk ettirilirken, aykırılığın gelecekte devam etmesini engellemek üzere işgal edilen taşınmazın tahliye edilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, ecrimisil tahakkuk ettirilmiş olması işgalciye herhangi bir hak tesis etmemekte olup söz konusu aykırılığın kaldırılmasını teminen taşınmaz üzerindeki işgalli kullanımın tahliye edilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [33]


Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 170'inci maddesi ile Mahallî İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 187'nci maddesi hükümleri uyarınca; taşınmaz satış işleminin, hem varlıktaki azalmayı hem de satış bedeli ile kayıtlı veya net değer arasında oluşan farkı yansıtacak şekilde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [40]


2886 sayılı Devlet İhale Kanununda geçen "Devletin özel mülkiyetindeki" ve "Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler" ifadeleri ile Hazine taşınmazları tarif edilmekte olup belediye, il özel idaresi, üniversite gibi kamu idarelerinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların bu kapsamda değerlendirilmediğinden bu idarelere ait taşınmazların 2886 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinin (g) bendi kapsamında pazarlık usulüyle kiraya verilmesi mümkün değildir. << Devamını Oku>> [31]