Sözleşmenin iptali nedeniyle sözleşmenin tamamlanmayan kısmına isabet eden sözleşme damga vergisi ve karar pulu iade edilir mi? (Danıştay)

Yayın Tarih: 01.09.2022 07:09
Özet

Sözleşmenin iptali nedeniyle sözleşmenin tamamlanmayan kısmına isabet eden hizmet bedeli üzerinden fazladan damga vergisi ve karar pulu iade edilmeyeceği hk.


Danıştay 9. Daire Başkanlığı         

2019/6505 E.  ,  2021/5854 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
DOKUZUNCU DAİRE
Esas No : 2019/6505
Karar No : 2021/5854

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … Yapı Bilgi İşlem Dağ. Gıda Tem. ve Sağl. Hizm. San. Tic. A.Ş.
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : Güzelbahçe Belediyesi tarafından, 18/01/2015 tarihinde ihaleye çıkarılan “Kontrollük, Bakım, Onarım Temizlik Hizmeti” işine ilişkin imzalanan 18/11/2015 tarihli sözleşmenin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23. maddesi uyarınca idarece 31/03/2018 tarihinde sonlandırılması nedeniyle sözleşme ve ihale damga vergisinin istemiyle yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı; davacı ile Güzelbahçe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile 01/01/2016-30/09/2019 tarihleri arasında 25.050.941,15.-TL bedelli “kontrollük, bakım-onarım, temizlik ve sportif eğitim hizmetleri” sözleşmesi yapıldığı ve hizmet sözleşmesi devam ederken 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü maddelerinde yapılan düzenleme ile sözleşme süresi içerisinde son verilen sözleşmelere ilişkin olarak ”Feshedilmiş sayılan sözleşmelerden, sadece yapılan işin tutarı her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80’ini aşmayanlar için yükleniciye, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü zarara karşılık her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80’i ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i fesih tarihindeki fiyatlar dikkate alınarak sözleşmeyi yürüten idare tarafından, yapmış olduğu vergi, resim, harç ve paylar dahil olmak üzere tüm giderler ve mahrum kaldığı kâr karşılığı olmak üzere tazminat olarak ödenir ve başkaca bir ödeme yapılmaz” hükmü gereği iade yapılması mümkün olmayıp ihaleyi yapan kurumca tazminat ödenmesi gerektiğinden, düzeltme şikayet başvurusu sonucu tesis edilen işlemde yasaya aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddeden … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına karşı davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunu reddeden …Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: İhalenin idarece 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31/03/2018 tarihinde iptal edilmesi sebebiyle ihale sözleşmesinin hükümsüz kaldığı, ihalenin iptal tarihine kadar şirketin verdiği hizmet bedelinin 13.596.430-TL olduğu, sözleşmenin iptali nedeniyle sözleşmenin tamamlanmayan kısmına isabet eden hizmet bedeli üzerinden haksız olarak fazladan damga vergisi ve karar pulu tahsil edildiği, 6728 sayılı Kanun’un 28. maddesi ile iptal edilen ihale sözleşmelerinde ihale sözleşmesinin tamamlanmayan kısmına ait damga vergisinin iade edilmesi gerektiğinin hükme bağlandığı iddialarıyla kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
İleri sürülen iddialar temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, temyiz isteminde bulunandan …-TL maktu harç alınmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … Vergi Mahkemesine gönderilmesine, 30/11/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap