Müteahhidin yakın mesafeden getirdiği kumları uzak mesafeden getirmiş gibi göstermesi, resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturduğu hk.(Yargıtay)

Özet

İnşaatta kullanılan kum ve çakılı yakın mesafeden getirdiği halde uzak mesafeden getirilmiş gibi göstermek, inşaat sahasına getirilmeyen malzemeler için ihzarat tutanakları düzenlemek, ayrıca grobetonu teslim almadığı halde bodrum kat için tekrar grobeton imalatı göstermek suretiyle fazla tahakkuk sağlayarak sahte hakediş raporu düzenledikleri anlaşılıp sübuta ermesine göre eylemleri, resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturmaktadır.


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

5. CEZA DAİRESİ

E. 1994/1632

K. 1994/1994

DAVA : Rüşvet almak, rüşvet vermek, görevi ihmal ve suistimal etmekten, sahtecilik suçlarından sanıklar Mustafa, Abdullah, görevi ihmal ve suistimal suçlarını işledikleri iddiasıyla sanıklar …..'ın yapılan yargılamaları sonunda; sanıklar Mustafa ve Abdullah'ın görevi suistimal suçundan TCK.nun 240/1, 80. maddeleri gereğince 1'er sene 9'ar ay hapis, 10.500'er lira ağır para cezasıyla mahkumiyetlerine, rüşvet almak, rüşvet vermek ve sahtecilik suçlarından beraatlerine, diğer sanıklarından müsnet suçlardan beraatlerine dair ( … Ağır Ceza Mahkemesi )'nden verilen 18.3.1993 gün ve 1988/152 esas, 1993/50 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi müdahil ve mahkum olan sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan; dava evrakı C. Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek, gereği düşünüldü:

 

KARAR : Sanık A…. hükmolunan cezanın nev'i ve miktarına göre vekilinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddine.

 

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, telkik olunan dosya münderecatına göre müdahil vekilinin, sanık M….nın rüşvet verme, sanık Abdullah'ın rüşvet alma, görevi ihmal, diğer sanıklar M….ve Yalçın'ın görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçlarından verilen beraet hükümlerine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle mezkür hükümlerin istem gibi ( ONANMASINA ).

 

Sanıklar Mustafa ve Abdullah vekilleri ile müdahil vekilinin adı geçen sanıkların sahtecilik suçuyla ilgili temyiz itirazlarına gelince:

 

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine. Ancak;

 

PTT. Aydın Bölge Müdürlüğü'nün Ç…. ve S….. hizmet binası inşaatları sırasında, müteahhit Mustafa'nın kontrol mühendisi Abdullah ile anlaşarak inşaatta kullanılan kum ve çakılı yakın mesafeden getirdiği halde uzak mesafeden getirilmiş gibi göstermek, inşaat sahasına getirilmeyen malzemeler için ihzarat tutanakları düzenlemek, ayrıca grobetonlu teslim almadığı halde bodrum kat için tekrar grobeton imalatı göstermek suretiyle fazla tahakkuk sağlayarak sahte hakediş raporu düzenledikleri anlaşılıp sübuta ermesine göre eylemlerinin, resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

 

SONUÇ : Kanuna aykırı ve temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 14.6.1994 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap