Yapım işi deneyim belgesinin mal alımında kullanılmasına ilişkin örnek KİK Kararı

Yayın Tarih: 17.03.2023 03:03
Özet

İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde her ne kadar mal alımlarıyla ilgili iş deneyim belgesi istenilmiş olsa da, yapım işi kapsamında düzenlenen bir iş deneyim belgesinin hiçbir şekilde başvuru konusu ihalede kullanılamayacağı şeklinde yapılacak değerlendirmenin, benzer iş mefhumuyla hedeflenen ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına hizmet edemeyeceği açıktır. Aksi halde, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin, yapım işi adı altında gerçekleştirmiş olması sebebiyle benzer iş olarak kabul edilmemesi ve tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması anlamına gelecektir. Bu durum da, iş deneyim belgesi ve benzer iş düzenlemeleri vasıtasıyla ulaşılmak istenen, ihale konusu iş hususunda tecrübe sahibi isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunu ortaya çıkaracaktır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin yapım işine ilişkin olduğu, yapım işi ihalelerinde yapım işine ait iş deneyim belgelerinin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması durumunda kullanılabileceği görülmekle birlikte, bahse konu ihalenin mal alımı ihalesi olduğu ve söz konusu ihalede Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerektiği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve mal alımı olarak ihaleye çıkarılan ihaleye ait İdari Şartname düzenlemeleri gereğince,  idare tarafından her halükarda ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş ve/veya benzer mal alımı işleriyle ilgili iş deneyim belgesinin sunulmasının talep edildiği, bu çerçevede yapım işine ait bir iş deneyim belgesinin mal alımı işine uygun kısımlarının mal alımı ihalelerinde kullanılabilmesi için söz konusu belgenin geçici kabul tarihinin ihalenin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde olması gerektiği, aksi durumun kabulünün mal alımı ihalesine yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunan istekliler lehine haksız avantaj ortaya çıkaracağı anlaşılmış olup, bahse konu iş deneyim belgesinin geçici kabul tarihinin 31.07.2016 olduğu, dolayısıyla ihale ilan tarihinden(24.11.2022)  geriye doğru son beş yıl içinde(24.11.2017) geçici kabul işlemleri tamamlanmayan iş deneyim belgesinin şikayete konu ihalede kullanılamayacağı anlaşılmıştır.


Toplantı No 2023/015
Gündem No 36
Karar Tarihi 22.02.2023
Karar No 2023/UM.II-404

BAŞVURU SAHİBİ:

Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1227673 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli, Merkez İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Kullanılmak Üzere Alttemel, Temel Malzeme, Dolgu Malzemesi, Asfalt Agregası Temini ve Teslimi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 23.12.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa İli, Merkez İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Kullanılmak Üzere Alttemel, Temel Malzeme, Dolgu Malzemesi, Asfalt Agregası Temini ve Teslimi İşi” ihalesine ilişkin olarak Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin 10.01.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.01.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.01.2023 tarih ve 74118 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/134 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda hata ve eksikliklerin bulunduğu, anılan tablonun tüm satırlarının doldurulmadığı, tabloda vekaletname bilgilerinin bulunmadığı, beyan edilen vekaletnamelerin geçersiz olduğu, vekaletnamedeki bilgilerin vekil sıfatıyla ihaleye katılan kişilere ait olmadığı, imza sirküleri ve vekaletnamelerin içerik ve süresi dikkate alındığında yetkisiz kişilerce teklif verildiği, vekaletnamede vekil sıfatıyla yer alan kişilerin Ticaret Kanunu hükümleri ve imza sirküleri çerçevesinde ihale konusu iş için teklif vermek üzere vekil tayin etme yetkilerinin bulunmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından temsile yetkili olunduğunu tevsik etmek amacıyla beyan edilen ve sunulan bilgi ve belgelerin, teklif mektubunu imzalayan kişi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerinin adı, soyadı ve ticaret unvanları ile ortakların hisse oranlarına ilişkin son durumu göstermediği,

3) İş deneyimi tevsik etmek amacıyla sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan en az %51 hissesine sahip ortağına ait olmadığı ve bu ortak tarafından İdari Şartname’nin 7.1.(ğ) bendinde belirtilen hususların beyan edilmediği, iş deneyim belgesi kullanılan kişinin 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 37’inci maddesinde belirtilen süre dahilinde kesintisiz şekilde ve asgari oranda ortağı olduğunu göstermediği,

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan yapım işine ait belgenin benzer işe uygun olmadığı, alım türünün mal alımı ihalesi olarak belirlenmesi nedeniyle yapım işine ait iş deneyim belgesinde benzer işe ait olmayan kısımların ayrıştırılması gerektiği, sunulan yapım işine ait iş deneyim belgesinin ilk ilan tarihinden geriye doğru beş yılı aşan kısımlarının benzer iş değerlendirmesine esas alınmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, ihale ilan tarihinden (24.11.2022) geriye doğru 5 yıl (24.11.2017) içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş ve/veya benzer mal alımıyla ilgili iş deneyim belgesinde yer alan işlerden İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde tanımlanan benzer işe uygun olmayan kısımlarının ayrıştırılması gerektiği, başvuruya konu ihalenin mal alımı ihalesi olduğu ve söz konusu ihalede Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerektiği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve mal alımı olarak ihaleye çıkarılan ihaleye ait İdari Şartname düzenlemeleri gereğince idare tarafından her halükarda ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş ve/veya benzer mal alımıyla ilgili iş deneyim belgesinin sunulmasının talep edildiği, bu çerçevede yapım işine ait bir iş deneyim belgesinin mal alımına uygun kısımlarının mal alımı ihalelerinde kullanılabilmesi için söz konusu belgenin geçici kabul tarihinin ihalenin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde olması gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin geçici kabul tarihinin 31.12.2016 olması nedeniyle söz konusu belgenin iş deneyimini tevsik edici belge olarak kullanılamayacağı,

5) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.1.(ı) maddesinde istenilen işletme izni ve GSM ruhsatı belgeleri ile kendisine ait taş ocağı olmayanların taş ocağı sahiplerinden bu iş süresince taş ocağını kullanabileceğine dair noter tasdikli muvafakatnamenin usulüne uygun olarak beyan edilmediği, ayrıca sunulan belgelerin de şekil şartlarına uygun olarak sunulmadığı,

6) İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname’nin 35.1.1’inci maddesinde fiyat dışı unsur olarak belirlenen iş kalemleri için öngörülen asgari ve azami fiyat aralığında teklif verilmediği, ayrıca anılan Şartname’nin 7.1.(ı) maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak 5 adet nakliye kamyonu için değerlendirme tablosunda ayrı ayrı seçim yapılmadığı ve puanlamaya tabi olarak kullanılacak olan kendi malı nakliye kamyonlarının sahibi olduğuna dair noter onaylı ruhsatların teklif ekinde sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1 ve 2’nci iddialarına ilişkin olarak:

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile elektronik ihaleler hariç vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur. …” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “… (5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. Bu kişilerin;

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. …

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Bursa İli, Merkez İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Kullanılmak Üzere Alttemel, Temel Malzeme, Dolgu Malzemesi, Asfalt Agregası Temini Ve Teslimi İşi

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

6 Kalem; 200.000 ton Alttemel, 125.000 ton Temel Malzeme, 50.000 ton Dolgu Malzemesi, 15.000 ton Sathi Kaplama Agregası, 5.000 ton No:4-No:200 Agrega, 5.000 ton Asfalt Agregası Temini ve Teslimi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer:

Bursa İli Osmangazi İlçesi; Dağakça, Mürseller, Uluçam, Gündoğdu-Göynüklü, Güneybudaklar, Tuzaklı-Hüseyinalan mahalle yolları

Bursa İli, Nilüfer İlçesi; Fadıllı-Ayva, Ayva-Kazanpınar mahalle yolları,

Bursa İli Mudanya İlçesi; Emirler Evciler, Hançerli, Hançerli-Yaman-Çınarlı, Yalıçiftlik-Kaymakoba, Esence-Yaman, Dedeköy-Ülküköy, Ülküköy, Söğütpınar, Mesudiye-Ayazma, Çayönü-Emirleryenicesi, Emirleryenicesi-Çamlık, Küçükyenice, Yaman-Çınarlı mahalle yolları,

ve merkez ilçelerde idarenin belirleyeceği yerler, yollar ve merkez ilçelerdeki Yol İşleri Şube Müdürlüğü Şantiyeleri.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname. …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “…22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adını EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, aynı zamanda tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alındığı, tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP’tan alınacağı, vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile elektronik ihaleler hariç vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu olduğu, yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacağı anlaşılmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 23.12.2022 tarihinde yapılan “Bursa İli, Merkez İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Kullanılmak Üzere Alttemel, Temel Malzeme, Dolgu Malzemesi, Asfalt Agregası Temini ve Teslimi İşi” ihalesine 4 isteklinin katıldığı, 06.01.2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Simge Mat Mad. Asf. Tic. ve San. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise başvuru sahibi Danış Yapı Mad. San. ve Tic. A.Ş. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, , e-ihale kapsamında yapılan şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan Simge Mat Mad. Asf. Tic. ve San. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının, “Vekaletname Bilgileri” bölümünün, “Vekalet Veren Kişi Bilgileri … (Tüzel Kişi; Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası)” kısmının;

“Simge Mat Madencilik Asfalt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 77********” şeklinde,

“Vekil Bilgileri (Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası)” kısmının;

“Mehmet Yazıcıoğlu, 10*********” şeklinde,

“Vekaletnameyi Düzenleyen Noterlik Adı, Tarihi ve Yevmiye Numarası” kısmının;

“Bursa 9, 28.03.2022, 3570” şeklinde,

Anılan satırın “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünün, “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmının;

“Mehmet Nezir Gencer, 27*********, 9,99823529411800

Selma Gencer, 27*********, 24,62882352941200

Selim Emre Gencer, 27*********, 29,75117647058800

Elif Gencer, 27*********, 29,75117647058800

Muzaffer Özel, 33*********, 2,10411764705900

Ceylan Yentür, 47*********, 1,13352941176500

Nihat Gülçimen, 21*********, 1,91117647058800

İsmail Hakkı Nevcanoğlu, 15*********, 0,54411764705900

Ali Bayındır, 61*********, 0,17764705882400” şeklinde,

“Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmının;

“Muzaffer Özel, 33*********, Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Yazıcıoğlu, 10*********, Temsile Yetkili

Özbey Yüksel Geboloğlu, 11*********, Yönetim Kurulu Üyesi

Ceylan Yentür, 47*********, Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Bayındır, 61*********, Yönetim Kurulu Üyesi

Selim Emre Gencer, 27*********, Yönetim Kurulu Üyesi

Nihat Gülçimen, 21*********, Yönetim Kurulu Üyesi

Elif Gencer, 27*********, Yönetim Kurulu Üyesi” şeklinde,

Ayrıca, “Teminata İlişkin Bilgiler” satırının, “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu” bölümünün, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının, “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” ve “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” bölümünün, “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının, “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)”, “İş Hacmi Bilgileri” ve “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Banka Referans Mektubu” bölümünün, “Diğer Belgeler” satırının, “Diğer Belge” bölümünün doldurulduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırlarının usulüne uygun olarak doldurulduğu, söz konusu tabloda vekaletname bilgilerine de yer verildiği, söz konusu bilgiler kullanılarak EKAP üzerinden yapılan sorgulamada beyan edilen vekaletnameye ulaşıldığı, anılan vekaletnamede “…açılmış veya bugünden sonra açılacak olan bilumum ihalelere şirketimiz adına katılmaya…” ifadelerine yer verilerek Mehmet Yazıcıoğlu’nun Simge Mat Mad. Asf. Tic. ve San. A.Ş. adına şirketin yönetim kurulu başkanı Selim Emre Gencer tarafından vekil tayin edildiği, anılan istekliye ait teklifin de kendisine vekalet verilen Mehmet Yazıcıoğlu tarafından imzalandığı görülmüştür.

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ortaklara ve yöneticilere ilişkin bilgiler kısmında ilgili ortaklar ve yöneticilere ilişkin bilgilere yer verildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada söz konusu ortakların ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgiler ile yöneticilere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 3 ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

b) Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri, …

ç) İş bitirme belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş deneyimini gösteren belgeyi,

d) İş deneyimini gösteren belgeler: İş bitirme belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgeleri,

İfade eder.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 37’nci maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 10’undan az ve % 40’ından fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

(8) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “…(4) İş deneyimini gösteren belgelerde yer almakla birlikte ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmayan işlerin tutarları, iş deneyim tutarının belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.

(5) İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur. …” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

d) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

ifade eder.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur. …” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “… (5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması, … şartı aranır …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

– Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş malzeme temini ve nakli.

– Bitümlü sıcak karışım ile asfalt yapılması, sathi kaplama yapılması işleri. …” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin Adı, Yeri ve Amacı” başlıklı 1’inci maddesinde “a) Adı: Bursa İli, Merkez İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Kullanılmak Üzere Alttemel, Temel Malzeme, Dolgu Malzemesi, Asfalt Agregası Temini ve Teslimi İşi …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Bu dosya kapsamında yapılacak işler” başlıklı 3’üncü maddesinde “Aşağıda miktarları belirtilen malzemelerin temini ve teslimi

Yapılacak İşin Miktarları:

1. Alttemel                                                  200.000 Ton

2. Temel                                                     125.000 Ton

3. Dolgu Malzemesi                                     50.000 Ton

3. Sathi Kaplama Agregası                          15.000 Ton

4. No:4-No:200 Agrega ( Taştozu )                5.000 Ton

5. Asfalt Bakım Agregası                                5.000 Ton” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, iş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu, iş deneyimi gösteren belgelerde yer almakla birlikte ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmayan işlerin tutarları, iş deneyim tutarının belirlenmesinde değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının, “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün, “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında;

“2011/206279-374637-2-3” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu belge sayısı kullanılarak EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucu belge üzerindeki bilgiler incelendiğinde, anılan belgenin “Bursa-Karacabey Yolu Km:6+500-25+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (BSK) İnşaatı İşleri ve Km:25+000-64+000 Arası İkmal İnşaatı İşleri” işinden elde edilmiş, Simge Mat Mad. Asf. Tic. ve San. A.Ş. adına düzenlenmiş, 31.07.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmış, 67.500.624,67 TL tutarlı bir iş deneyim belgesi olduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kendi adına düzenlenen yapım işine ilişkin bir iş bitirme belgesi sunulduğu, idare tarafından belgeye konu iş içerisinde benzer işe uygun olan kısımlarının ayrıştırılmasına yönelik olarak belgeyi düzenleyen idareden ayrıntılı hakediş raporlarının istenildiği, belgeyi düzenleyen idare tarafından ilgili raporların gönderilmesi üzerine söz konusu iş deneyim belgesine konu iş kapsamında benzer işe uygun olan kısma ilişkin tutarın İdari Şartname’de istenilen şartı karşıladığı tespitiyle bahse konu iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca uygun olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde her ne kadar mal alımlarıyla ilgili iş deneyim belgesi istenilmiş olsa da, yapım işi kapsamında düzenlenen bir iş deneyim belgesinin hiçbir şekilde başvuru konusu ihalede kullanılamayacağı şeklinde yapılacak değerlendirmenin, benzer iş mefhumuyla hedeflenen ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına hizmet edemeyeceği açıktır. Aksi halde, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin, yapım işi adı altında gerçekleştirmiş olması sebebiyle benzer iş olarak kabul edilmemesi ve tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması anlamına gelecektir. Bu durum da, iş deneyim belgesi ve benzer iş düzenlemeleri vasıtasıyla ulaşılmak istenen, ihale konusu iş hususunda tecrübe sahibi isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunu ortaya çıkaracaktır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin yapım işine ilişkin olduğu, yapım işi ihalelerinde yapım işine ait iş deneyim belgelerinin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması durumunda kullanılabileceği görülmekle birlikte, bahse konu ihalenin mal alımı ihalesi olduğu ve söz konusu ihalede Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerektiği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve mal alımı olarak ihaleye çıkarılan ihaleye ait İdari Şartname düzenlemeleri gereğince,  idare tarafından her halükarda ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş ve/veya benzer mal alımı işleriyle ilgili iş deneyim belgesinin sunulmasının talep edildiği, bu çerçevede yapım işine ait bir iş deneyim belgesinin mal alımı işine uygun kısımlarının mal alımı ihalelerinde kullanılabilmesi için söz konusu belgenin geçici kabul tarihinin ihalenin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde olması gerektiği, aksi durumun kabulünün mal alımı ihalesine yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunan istekliler lehine haksız avantaj ortaya çıkaracağı anlaşılmış olup, bahse konu iş deneyim belgesinin geçici kabul tarihinin 31.07.2016 olduğu, dolayısıyla ihale ilan tarihinden(24.11.2022)  geriye doğru son beş yıl içinde(24.11.2017) geçici kabul işlemleri tamamlanmayan iş deneyim belgesinin şikayete konu ihalede kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibinin şikayet başvurusunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan iş bitirme belgesinin benzer işe uygun olan kısımlarının ayrıştırılması gerektiği iddiasının bulunduğu, idare tarafından söz konusu belgeyi düzenleyen idareden iş deneyime konu iş kapsamında düzenlenen ayrıntılı hakediş raporlarının istenildiği, belgeyi düzenleyen idare tarafından da bahse konu belgelerin ihaleyi yapan idareye gönderildiği, ancak yapılan incelemede söz konusu belgelerin kesin hakediş raporları olup olmadığının anlaşılamadığı, dolayısıyla iş deneyim belgesini düzenleyen idareden kesin hakediş raporlarının istenerek benzer işe uygun olan kısımların ayrıştırılması gerektiği değerlendirilmiş olmakla beraber, yukarıda yapılan tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği öngörüldüğünden 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri ile usul ekonomisi gereğince söz konusu belgeler istenilmeden incelemenin sonuçlandırılmasının yerinde olacağı anlaşılmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin geçici kabul tarihinin ihale ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde olmadığına yönelik iddiasının yerinde olduğu anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, …” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinde “…(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur. …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Belgelerin sunuluş şekli” 29’uncu maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Adayın veya isteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir. …” hükmü,

 

İdari Şartname’nin  “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

ı)

– İstekli, il sınırları içinde bu işte kullanacağı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınmış II-a grubu taş ocağına sahip olduğuna dair belgelerden İşletme İzni ve GSM Ruhsatını, kendisine ait taş ocağı olmayanların taş ocağı sahiplerinden bu iş süresince taş ocağını kullanabileceğine dair noterden tasdikli muvafakatnamesini, ocağa ait işletme izin belgesini ve GSM ruhsatını teklif ile birlikte beyan edecektir.

7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemesinden, ihaleye katılacak istekliler tarafından teklifleri kapsamında il sınırları içinde bu işte kullanacağı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınmış II-a grubu taş ocağına sahip olduğuna dair belgelerden işletme izni ve GSM ruhsatını, kendisine ait taş ocağı olmayanların taş ocağı sahiplerinden bu iş süresince taş ocağını kullanabileceğine dair noterden tasdikli muvafakatnamesini, ocağa ait işletme izin belgesini ve GSM ruhsatını teklifleriyle birlikte beyan edilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının, “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” bölümünün, “Belge Adı ve Düzenleyen Kurum / Kuruluş” kısmında;

 

“Madencilik Faaliyetleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, T.C. Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı” şeklinde,

 

“Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi” kısmında;

 

“30.05.2012, Ruhsat Numarası: 603 Maden Ruhsat Numarası: 75669” şeklinde,

 

Yine anılan bölümün, “Belge Adı ve Düzenleyen Kurum / Kuruluş” kısmında;

 

“T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü II-A Grubu İşletme İzni, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü” şeklinde,

 

“Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi” kısmında;

“10.02.2015, Erişim Numarası: 3190688 Maden Ruhsat Numarası: 75669, 10.02.2025” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

İdare tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin tevsikinin istenilmesi neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kendi adına Bursa İl Özel İdaresi Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı tarafından 30.05.2012 tarihinde düzenlendiği anlaşılan 603 ruhsat numaralı “Madencilik Faaliyetleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” belgesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendiği anlaşılan 75669 ruhsat numaralı “II-A Grubu İşletme İzni” belgesinin sunulduğu görülmüş olup anılan istekli tarafından teklifi kapsamında noter tasdikli muvafakatname sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan bahse konu istekli tarafından sunulan söz konusu belgelerin beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görülmüş olup başvuru sahibi istekli tarafından belgelerin sunuluş şeklinde uygun olarak sunulmadığı iddialarına yönelik olarak yapılan incelemede, ihaleyi yapan idareden söz konusu belgelerin teklif dosyasında sunulduğu şekliye gönderilmesinin istenildiği, idare tarafından 03.02.2023 tarihli ve 24680 sayılı yazı ekinde gönderilen belgeler incelendiğinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bahse konu belgelerin üzerinde “aslı idarece görülmüştür” kaşesinin bulunduğu, dolayısıyla söz konusu belgelerin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) İhale konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge ve/veya numune idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak öngörülemez.

(4) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez.

(5) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü,

İdari Şartname’nin  “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

ı)

– İstekli, kendi malı her beş (5) adet damperli nakliye kamyonuna on (10) puan olmak üzere, onbeş (15) adet damperli nakliye kamyonuna toplamda otuz (30) puan alacaktır.

– İstekli, kendi malı her beş (5) adet damperli nakliye kamyonuna puan alabilmek için EKAP üzerinden teklif verme aşamasında fiyat dışı unsur değerlendirme tablosunda ayrı ayrı seçim yapmalıdır. Aksi halde puan alamayacaktır.

– İstekli; bu iş kapsamında puanlamaya tabi olarak kullanılacak olan kendi malı nakliye kamyonlarına sahibi olduğuna dair noter onaylı ruhsatlarını teklifleri ekinde idareye sunacaktır. Sunmayan istekliler puan alamayacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)

İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;

İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X idarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 20 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.

Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.

İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.

Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Alttemel Malzeme Temini ve Teslimi

40,73%

56%

7

Temel Malzeme Temini ve Teslimi

25,14%

34,56%

6

Dolgu Malzemesi Temini ve Teslimi

9,08%

12,49%

4

Sathi Kaplama Agregası Temini ve Teslimi

3,03%

4,17%

1

No:4-No:200 Agrega Temini ve Teslimi

1,01%

1,39%

1

Asfalt Bakım Agregası

1,01%

1,39%

1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 10)

Aşağıda belirlenen kriterin “Var” seçilmesi halinde mi, “Yok” seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin “Var” veya “Yok” seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: 5 adet damperli nakliye kamyonu

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

5 adet damperli nakliye kamyonu

10

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 10 )

Aşağıda belirlenen kriterin “Var” seçilmesi halinde mi, “Yok” seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin “Var” veya “Yok” seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: 5 adet damperli nakliye kamyonu.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

5 adet damperli nakliye kamyonu

10

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 10 )

Aşağıda belirlenen kriterin “Var” seçilmesi halinde mi, “Yok” seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin “Var” veya “Yok” seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: 5 adet damperli nakliye kamyonu..

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

5 adet damperli nakliye kamyonu

10

35.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir

35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş tekliflerin birbirine eşit olması durumunda, fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.1.1. maddesindeki fiyat dışı unsurların sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Bu unsurların da eşit olması halinde, teklif ettiği mal yerli malı olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. Bu değerlendirme sonucunda da ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi yine belirlenemez ise iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belge ve/veya numunelere İdari Şartname’de açıkça belirtileceği, şikayete konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği, teklif fiyatı puanı 50 fiyat dışı unsur puanı 50 olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacağı, isteklilerin 6 iş kaleminin her biri için teklif ettikleri fiyatın toplam teklif fiyatlarına oranı İdari Şartname’de düzenlenen tabloda belirlenen asgari ve azami oranlar arasında kaldığı takdirde toplam 20 puan ve isteklilerin kendi malı toplam 15 adet damperli nakliye kamyonuna ilişkin bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği ve söz konusu araçlara ilişkin noter onaylı ruhsatların teklif ekinde sunulduğu takdirde toplam 30 puan fiyat dışı unsur puanı alacakları anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin idarece yapılan fiyat dışı unsur puanlamasından 50 tam puan aldığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, anılan istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinin aşağıda yer verilen şekilde oluşturulduğu ve her bir iş kalemine ilişkin teklif edilen fiyatın toplam teklif tutarına oranının İdari Şartname’de istenilen aralıklarda olduğu görülmüştür.

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

 

Toplam Teklif Fiyatına Oranı

1

Alttemel Malzeme Temini ve Teslimi

ton

200.000,000

112,00TRY

22.400.000,00TRY

49,88

2

Temel Malzeme Temini ve Teslimi

ton

125.000,000

113,00TRY

14.125.000,00TRY

31,45

3

Dolgu Malzemesi Temini ve Teslimi

ton

50.000,000

110,00TRY

5.500.000,00TRY

12,24

4

Sathi Kaplama Agregası Temini ve Teslimi

ton

15.000,000

115,00TRY

1.725.000,00TRY

3,84

5

No:4-No:200 Agrega Temini ve Teslimi

ton

5.000,000

115,00TRY

575.000,00TRY

1,28

6

Asfalt Bakım Agregası

ton

5.000,000

115,00TRY

575.000,00TRY

1,28

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

44.900.000,00TRY

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer Belgeler” satırının, “Diğer Belge” bölümünün, “Belge Adı ve Açıklaması” kısmında;

“T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18690 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18691 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18692 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18693 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18694 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18695 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18696 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18697 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18698 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18699 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18700 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18701 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18702 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18703 Tarih: 22.12.2022

T.C. Bursa 9. Noterliğinden Alınan Damperli Kamyon Ruhsatı, Yevmiye No: 18704 Tarih: 22.12.2022” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

İdare tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin tevsikinin istenilmesi üzerine ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kendi adına tescilli 15 adet noter onaylı ruhsatın idareye sunulduğu görülmüştür.

İhaleye ait İdari Şartname’den, isteklilerin 6 iş kaleminin her biri için teklif ettikleri fiyatın toplam teklif fiyatlarına oranı İdari Şartname’de düzenlenen tabloda belirlenen asgari ve azami oranlar arasında kaldığı takdirde toplam 20 puan ve isteklilerin kendi malı toplam 15 adet damperli nakliye kamyonuna ilişkin bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği ve söz konusu araçlara ilişkin noter onaylı ruhsatların teklif ekinde sunulduğu takdirde toplam 30 puan fiyat dışı unsur puanı alacaklarının anlaşıldığı, yapılan inceleme neticesinde, kesinleşen ihale dokümanına göre ihale üzerinde bırakılan isteklinin fiyat dışı unsur puanlamasından 50 tam puan almasında herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Simge Mat Mad. Asf. Tic. ve San. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap