ihale-soru-cevap-logo.png


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 4734 sayılı Kanun'un 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler << Devamını Oku>> [16]


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 47.maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca iş deneyiminin belgelendirilmesine ilişkin olan sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibariyle ödenmiş olması gerekirken, dava konusu 28.10.2022 ilan tarihli ihaleye ilişkin olarak müdahil şirke << Devamını Oku>> [15]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kik kararına göre düzeltici işlem yapıldı ve tekrar ihale sonucu gönderildi. İhale sonucunda itiraz süresi 10 gün olarak belirtilmiş. KİK’e gitmiş bir ihale düzeltici işlem çıkmış bir ihalede tekrar itiraz süreci beklenir mi? Katılımcı firmaların itiraz süreleri zaten geçmiş değil mi ? << Devamını Oku>> [109]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarî Şartname'de ayrıca bu asfalt plent ünitesinin isteklilerin kendi malı olmasının şart koşulduğu, bu düzenleme ile ihaleye katılabilecek kişilerin sadece İstanbul Anadolu Yakasında kurulu asfalt plenti sahibi olan belli sayıda kişiden ibaret bırakıldığı ve böylece ihalede rekabet edecek olası is << Devamını Oku>> [102]


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi olan davacı şirketin itirazen şikayet aşamasında ileri sürmüş olduğu iddialarından sadece şikayet aşamasında yer alan iddiaların incelenmesi gerektiğine ilişkin mevzuatta sınırlandırıcı bir hükme yer verilmediği, yine davacı şirketin itiraz başvurusunun reddi üzerine şikayet aşamasınd << Devamını Oku>> [98]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hukuk Dairesi         2014/20140 E.  ,  2015/15565 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 26/05/2014 NUMARASI : 2013/238-2014/310 Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönel << Devamını Oku>> [111]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümleri ve madde gerekçesinin birlikte değerlendirilmesinden; 58. maddenin birinci fıkrası uyarınca, 17. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar yasakla << Devamını Oku>> [157]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümleri ve madde gerekçesinin birlikte değerlendirilmesinden; 58. maddenin birinci fıkrası uyarınca, 17. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar yasakla << Devamını Oku>> [142]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan Tebliğ’in 16.3’üncü maddesi uyarınca yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunup/bulunmaması hususunda idarelere takdir yetkisi verildiği, somut durumda ise idarenin bu takdir yetkisini verilen teklifler ve yaklaşık maliyet ile bütçe imkanları değerlendirilerek ihalenin << Devamını Oku>> [183]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işinde yükleniciye; A) Mevzuatta belirlenen üst limiti () aşan oranda verilen bütçe dışı avans için Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz tahsil edilmemesi; B) Sözleşme tutarının 'inin üzerinde avans verilmesine rağmen sözleşme bedelinin 'u ile 'i arasındaki farka teka << Devamını Oku>> [230]