Yeterlik bilgileri tablosunda araçlara ilişkin veri girişinin bulunmaması sonucu ne olur? Neden?

Yayın Tarih: 16.11.2022 08:11

Merhaba, araç ihalesinde yeterlik bilgileri tablosunda diğer belgeler kısmında araclara ilişkin hiç bir veri girişinde bulunulmaması, sonrasında imza ve kaşeli firmadan talep edilmesi doğru bir uygulama mı? İdari şartnamede diğer belgeler kısmında veri girişinde bulunulması gerektiği istenmektedir. bu bir eleme sebebi olabilir mi?


Benzer Yazılar

Cevabımız

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname'nin 22.2 maddesinde; "Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir." denilmektedir.

Bahse konu Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda

İlgili mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan inceleme konusu ihalede, tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve eklerinin doldurularak hazırlanacağı, istekliler tarafından hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak, açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi suretiyle yeterlik bilgileri tablosu standart formunda açılan satırların uygun şekilde doldurulması gerektiği, bu kapsamda ortakların gerçek kişi olması durumunda bahse konu standart formun “Ticaret Sicili Bilgileri” kısmında açılan “Ortaklara Ait Bilgiler” satırında tüzel kişiliğin son durumuna ilişkin olarak ortakların adı/soyadı, ortaklık oranı ve T.C. kimlik numarası bilgilerinin istekliler tarafından eksiksiz olarak belirtilmesinin zorunlu olduğu görülmüştür.

İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, ayrıca inceleme konusu ihalede isteklilerin tüzel kişi olmaları halinde ihaleye katılabilmeleri için tüzel kişiliğin son durumuna ilişkin olarak ortakları belirten Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri elektronik teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, İdari Şartname’nin 22.2’nci maddesi uyarınca, istekliler tarafından hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise, istenen açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak yeterlik bilgileri tablosu standart formunda açılan satırlara uygun şekilde belirtilmesi gerekmektedir. aksi taktirde  istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmamış olduğu anlamına gelecektir, dolayısıyla bu doldurulmayan kısım  bilgi eksikliği kapsamında idare tarafından tamamlatılmasının mümkün olmamakta teklifin ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap