Daire başkanlığından şube müdürlüğüne atama kamu zararı oluşturur mu? (Sayıştay TKK)

Yayın Tarih: 07.06.2022 10:06
Özet

Buna göre; Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımaları kaydıyla, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan yönetim hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabileceklerdir. Rapor dosyasının incelenmesinden; ...’in ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen olarak çalışmaktayken 15.05.2014 tarihinde naklen ... Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına, 20.05.2014 tarihinde ise şube müdürlüğüne atandığı görülmüştür. Her ne kadar daire başkanlığı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yönetmelik kapsamında bulunmayan daha üst görev tanımına girmekte ise de, söz konusu madde kapsamında şube müdürlüğüne atanabilmek için kişinin bu görevi (daire başkanlığı) en az altı ay süreyle yapmış olması gerekmektedir. ...’in ise daire başkanlığı görevinde sadece beş gün kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte yine Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca daire başkanlığından şube müdürlüğüne atanabilmek için kişinin gerekli şartları taşıması gerektiği açıktır. Yönetmeliğin yukarıda da değinilen 7 nci maddesi uyarınca şube müdürlüğüne atanabilmek için kişinin son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olması gerekmektedir. İlgilininse söz konusu şarta haiz olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple vekaleten atandığı kadroya ait zam ve tazminatlardan yararlanabilmesi mümkün değildir. Sorumlular, her ne kadar konuya ilişkin ... 2. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararı dilekçeleri ekinde göndermiş olsalar da 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 78 inci maddesinde yer alan; “Adli, İdari ve askeri mahkemelerce verilen hükümler, Sayıştay’ın denetim yapmasına ve hükme bağlamasına engel değildir.” hükmü gereğince bu durumun Sayıştay yargılaması açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Sorumlular savunmalarında ayrıca Yönetmeliğin kapsam başlıklı 2 nci maddesinde belediyelerin de sayıldığından hareketle, belediyelerdeki daire başkanlığı kadrosunun da yönetmeliğe tabi olduğunu, dolayısıyla daire başkanlığından şube müdürlüğüne atanmada yönetmeliğin 20/c maddesinde belirtilen yönetmelik kapsamı dışındaki personellerde aranacak olan altı ay çalışma şartının ilgili personeli kapsamadığını ifade etmiş iseler de; yönetmeliğin 20/c maddesinde geçen “Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde,…” ibaresiyle anlatılmak istenen, yönetmelik kapsamı dışındaki “kamu idare, kurum ve kuruluşları değil” yönetmelik kapsamında olan idareler arasında yer alıp yönetmelik kapsamı dışında kalan “görev” lerdir.


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Temyiz Kurulu Kararları

 

Kamu İdaresi Türü : Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı : 2015
Dairesi : 7
Dosya No : 42946
Tutanak No : 46216
Tutanak Tarihi : 8.05.2019
Kararın Konusu : Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

7- 214 sayılı ilamın 21 inci maddesiyle; …’in mevzuata aykırı olarak şube müdürlüğü görevine atanması sonucunda … TL’ ye verilen tazmin hükmünün 11.04.2018 tarih ve 44298 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 7. maddesiyle tasdikine karar verilmiştir.

Sorumlular; Gerçekleştirme Görevlileri (Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürü) …, (Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürü) …ve (Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürü) … göndermiş oldukları ortak temyiz dilekçesinde özetle;

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in kapsam başlıklı 2.maddesinde ” Bu yönetmelik, il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan devlet memurlarından, 5.maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.” hükmüne yer verildiğini, aynı Yönetmeliğin 5.maddesinde Görevde yükselmeye tabi kadrolar;

A) Yönetim Hizmetleri Grubu

1. Müdür, şube müdürü

2. Koruma ve güvenlik görevlisi amiri B)Hukuk Hizmetleri Grubu

1.Hukuk Müşaviri

C) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

1. Çözümleyici

Ç) Araştırma, Planlama ve Savunma Hizmetleri Grubu 1.Uzman, sivil savunma uzmanı

D) İdari Hizmetler Grubu

1. Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen

2. Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, sayaç memuru, tahsildar, şoför,

E) Yardımcı Hizmetler Grubu

1. Aşçı, bahçıvan, bekçi, dağıtıcı, gassal, hasta bakıcı, hayvan bakıcısı, hayvan kesicisi, hizmetli, çocuk bakıcısı, gemici, bakıcı anne, temizlik hizmetlisi, kaloriferci, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, matbaacı olarak belirtildiğini,

Aynı Yönetmeliğin 20/c maddesinde; “Bu yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az 6 ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımları kaydıyla, bu yönetmeliğin 5.maddesinde yer alan “yönetim”, “araştırma, planlama ve savunma hizmetleri”,(…) hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabilir. Bu yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara sınavsız atanmak için altı ay çalışmış olmak şartı aranmaz.” hükmünün yer aldığını,

Tüm bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in kapsam başlıklı 2.maddesine göre, bu yönetmeliğin il özel idareleri, belediyeler ve bu İdarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan devlet memurlarından 5.maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsadığını ve aynı yönetmeliğin 20/c maddesine göre de, bu yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde en az 6 ay süreyle çalışmış olanların aranan şartları taşımaları kaydıyla bu yönetmeliğin 5.maddesinde yer alan “araştırma, planlama ve savunma hizmetleri”, (…) hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabileceğini, dolayısıyla en az 6 aylık çalışma süresinin bu yönetmelik kapsamı dışında bulunan üst görevleri kapsadığını, bu yönetmelik kapsamında görev yapılan üst kadrolarda yapılan görevlerde ise herhangi bir sürenin aranmadığını,

İlgilinin … Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Öğretmen iken 15/05/2014 tarihinde … Büyükşehir Belediye Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapmaya başladığını, 20/05/2016 tarihinde ilgilinin şube müdürlüğüne atanması; Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik madde 20/c “Bu yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az 6 ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımaları kaydıyla, bu yönetmeliğin 5.maddesinde yer alan “yönetim”, “araştırma, planıma ve savunma hizmetleri”, (…) hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabilir. Bu yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara sınavsız atabilir. Bu yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara sınavsız atanmak için altı ay çalışmış olmak şartı aranmaz.” hükmü gereğince Daire başkanlığı kadrosunda altı ay çalışma şartını yerine getirmediğinden bahisle şube müdürlüğü kadrosuna yapılan atamanın iptal edildiğini,

Dava konusu olayda, yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde anılan yönetmeliğin 20/c maddesi gereğince her ne kadar davacının altı ay çalışmış olma şartını taşımadığından bahisle şube müdürü kadrosunun iptali gerektiği belirtilerek kadrosu iptal edilmişse de yine aynı yönetmeliğin kapsam başlıklı 2.maddesinde “Bu yönetmelik, İl özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan devlet memurlarından, 5.maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.” Hükmüne yer verildiğini ve bu hüküm doğrultusunda ilgilinin öncesinde Daire Başkanı olarak görev yapması nedeni ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in kapsam başlıklı 2.maddesine göre bu yönetmelik kapsamında olduğunu, dolaysıyla yönetmelik kapsamı dışında kalmadığı dikkate alındığında şube müdürlüğüne atamada Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20/c maddesinde belirtilen yönetmelik kapsamı dışındaki personellerde aranacak olan altı ay çalışma şartının ilgili personeli kapsamaması nedeniyle ilgilinin şube müdürü kadrosuna atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığını,

Benzer bir dava konusu olan …’nin mevzuata aykırı şube müdürlüğü görevine atanması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesine dair verilen karara İtiraz olarak … tarafından … 2. İdare Mahkemesinde 2016/436E. Sayı ile açılan davada, mahkemenin 18.05.2017 tarih ve 2017/697 K. Sayılı karar ile dava konusu işlemin İPTALİNE karar verildiğini, kararın ekte sunulduğunu belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmişlerdir.

Başsavcılık mütalaasında;

“Düzeltme dilekçesinde: …’in Şube Müdürlüğü görevine atanmasının Mahalli idareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2, 5, 20/C maddeleri ile … 2. İdare Mahkemesinin E:2016/436 K;2017/697 sayılı örnek kararına uygun olduğunu ileri sürerek Temyiz Kurulunun 44298 tutanak nolu kararını düzeltilmesini talep etmektedir.

Düzeltme dilekçesinde iddia edilen hususlar hem Daire kararında hem de Temyiz Kurulu kararında karşılandığı ayrıca 6085 sayılı Kanunun 57. Maddesine belirtilen düzeltme sebepleri içeren farklı bir iddiası olmadığından talebi yasal değildir.

Bu nedenlerle sorumluların, karar düzeltme talebinin reddine hükmedilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Arz ederim.” Denilmiştir.

Dosyadaki mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra;

Gereği Görüşüldü

214 sayılı ilamın 21 inci maddesiyle; …’in mevzuata aykırı olarak şube müdürlüğü görevine atanması sonucunda … TL’ ye verilen tazmin hükmünün 11.04.2018 tarih ve 44298 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 7. maddesiyle tasdikine karar verilmiştir.

04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

4) Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak,…”

denilmekte olup aynı Yönetmeliğin “Hizmet grupları arasında geçişler” başlıklı 20 nci maddesinde ise:

“Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) …

c) Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımaları kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “yönetim”, “araştırma, planlama ve savunma hizmetleri” hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara sınavsız atanmak için altı ay çalışmış olmak şartı aranmaz. …”

denilmektedir.

Buna göre; Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımaları kaydıyla, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan yönetim hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabileceklerdir.

Rapor dosyasının incelenmesinden; …’in … Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen olarak çalışmaktayken 15.05.2014 tarihinde naklen … Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına, 20.05.2014 tarihinde ise şube müdürlüğüne atandığı görülmüştür. Her ne kadar daire başkanlığı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yönetmelik kapsamında bulunmayan daha üst görev tanımına girmekte ise de, söz konusu madde kapsamında şube müdürlüğüne atanabilmek için kişinin bu görevi (daire başkanlığı) en az altı ay süreyle yapmış olması gerekmektedir. …’in ise daire başkanlığı görevinde sadece beş gün kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte yine Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca daire başkanlığından şube müdürlüğüne atanabilmek için kişinin gerekli şartları taşıması gerektiği açıktır. Yönetmeliğin yukarıda da değinilen 7 nci maddesi uyarınca şube müdürlüğüne atanabilmek için kişinin son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olması gerekmektedir. İlgilininse söz konusu şarta haiz olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple vekaleten atandığı kadroya ait zam ve tazminatlardan yararlanabilmesi mümkün değildir.

Sorumlular, her ne kadar konuya ilişkin … 2. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararı dilekçeleri ekinde göndermiş olsalar da 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 78 inci maddesinde yer alan; “Adli, İdari ve askeri mahkemelerce verilen hükümler, Sayıştay’ın denetim yapmasına ve hükme bağlamasına engel değildir.” hükmü gereğince bu durumun Sayıştay yargılaması açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Sorumlular savunmalarında ayrıca Yönetmeliğin kapsam başlıklı 2 nci maddesinde belediyelerin de sayıldığından hareketle, belediyelerdeki daire başkanlığı kadrosunun da yönetmeliğe tabi olduğunu, dolayısıyla daire başkanlığından şube müdürlüğüne atanmada yönetmeliğin 20/c maddesinde belirtilen yönetmelik kapsamı dışındaki personellerde aranacak olan altı ay çalışma şartının ilgili personeli kapsamadığını ifade etmiş iseler de; yönetmeliğin 20/c maddesinde geçen “Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde,…” ibaresiyle anlatılmak istenen, yönetmelik kapsamı dışındaki “kamu idare, kurum ve kuruluşları değil” yönetmelik kapsamında olan idareler arasında yer alıp yönetmelik kapsamı dışında kalan “görev” lerdir.

Bu itibarla, 11.04.2018 tarih ve 44298 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 7. maddesinde KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, (Temyiz Kurulu ve 8. Daire Başkanı …, 1. Daire Başkanı … ile Üyeler …, … ve …’nın aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğuyla,

08.05.2019 tarihinde karar verildi.

Karşı oy gerekçesi

Daire Başkanı … ile Üye …’nun karşı oy gerekçesi;

İlamda; …’in, mevzuata aykırı olarak şube müdürlüğü görevine atandığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine karar verilmiştir.

Rapor dosyasının incelenmesinden; …’in, … Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Öğretmen olarak çalışmaktayken, 15.05.2014 tarihinde naklen … Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına, 20.05.2014 tarihinde ise, aynı Belediyede Şube Müdürlüğüne atandığı görülmüştür. Daire Başkanlığı görevi, 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre yönetmelik kapsamında bulunmayan daha üst görev ise de, söz konusu bu madde kapsamında Daire Başkanlığından Şube Müdürlüğüne atanabilmek için, anılan kişinin bu görevde (daire başkanlığı) en az altı ay süreyle çalışmış olması gerekmektedir. …’in ise daire başkanlığı görevinde sadece beş gün çalıştığı görülmüştür.

Her ne kadar söz konusu kişinin, Daire Başkanlığı görevinden Şube Müdürlüğüne atanması, ilamda belirtilen gerekçelerle mevzuata aykırı ise de; söz konusu personel belediyede şube müdürü olarak istihdam edilmiş, kendisine de bu hizmetin karşılığı ödemeler yapılmıştır. Bu duruma göre; anılan kişiye yapılan ödemenin kamu zararı olarak değerlendirilmesi hukuken mümkün değildir. Bu itibarla karar düzeltme taleplerinin kabul edilerek, 11.04.2018 tarih ve 44298 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 7. Maddesinin düzeltilerek, 214 sayılı İlamın 21. Maddesiyle … TL’ye ilişkin tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Temyiz Kurulu ve 8. Daire Başkanı … ile Üyeler … ve …’nın karşı oy gerekçesi,

Rapor dosyasının incelenmesinden; …’in, … Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Öğretmen olarak çalışmaktayken, 15.05.2014 tarihinde naklen … Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına, 20.05.2014 tarihinde ise, aynı Belediyede Şube Müdürlüğüne atandığı görülmüştür. Daire Başkanlığı görevi, 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre yönetmelik kapsamında bulunmayan daha üst görev ise de, söz konusu bu madde kapsamında Daire Başkanlığından Şube Müdürlüğüne atanabilmek için, anılan kişinin bu görevde (daire başkanlığı) en az altı ay süreyle çalışmış olması gerekmektedir. …’in ise daire başkanlığı görevinde sadece beş gün çalıştığı görülmüştür.

Her ne kadar söz konusu kişinin, Daire Başkanlığı görevinden Şube Müdürlüğüne atanması, ilamda belirtilen gerekçelerle mevzuata aykırı ise de; söz konusu personel belediyede şube müdürü olarak istihdam edilmiş, kendisine de bu hizmetin karşılığı ödemeler yapılmıştır. Bu duruma göre; anılan kişiye yapılan ödemenin kamu zararı olarak değerlendirilmesi hukuken mümkün değildir.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50. Maddesine göre, mevzuata aykırı olan ancak kamu zararının bulunmadığı böyle durumlarda, gerektiğinde konunun ilgili mercilere bildirilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla karar düzeltme taleplerinin kabul edilerek, 11.04.2018 tarih ve 44298 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 7. Maddesinin düzeltilerek, mevzuata aykırı olarak atama yapan kamu görevlileri hakkında cezai/disiplin hükümlerinin uygulanması için, konunun İçişleri Bakanlığı’na yazılmasını teminen 214 sayılı İlamın 21. Maddesiyle … TL’ye ilişkin verilen tazmin hükmünün bozulmasına karar verilmesi gerekir.

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap