ihale-soru-cevap-logo.png

" TKK " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun’unun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde de, doğal afet vb. hallerde fesih edilen sözleşmelerde yükleniciye tazminat türünden bir bedel ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yer almamakta; sözleşme bedelinden daha düşük bedelle tamamlanan işlerde, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak bir bedel öngörülmektedir. Kanun’un 23 üncü maddesinde ise, “Mücbir sebep << Devamını Oku>> [38]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda ifade edilen mevzuat ve sözleşme hükmüne göre, Esaslar’in kapsamına dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ayni veya nakdi ödeme yapılamayacağı anlaşılmaktadır. Rapor dosyası ve eklerinin incelenmesi sonucunda, 14.12.2015 tarihinde imzalanan 31.12.2019 tarihine kadar uzatılan Sosyal denge sözleşmesinin yemek yardımını düzenleyen 35. Maddesinde ... Belediyesinde çalışan Memur Personel ile seçilmiş ve atanmış yö << Devamını Oku>> [27]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerinin belirlenmesine ilişkin evrak 04.10.2017 tarihli olmasına rağmen, Muayene ve Kabul Komisyonu sözleşmede belirtilen malzemelerin şartnameye uygun olarak alındığına ilişkin olarak 02.10.2017 tarihinde tutanak tutmuştur. Bu şekilde söz konusu malzemelerin tesliminden önce tutanak tutulması, hayatın olağan akışına aykırı oldu gibi, bunların Üniversiteye teslim edildiğine ilişkin evrakın sıhhatini de etkilemektedir. Bu bağlamda, alınmamış malzemelerin alınmış gibi << Devamını Oku>> [33]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerinin belirlenmesine ilişkin evrak 04.10.2017 tarihli olmasına rağmen, Muayene ve Kabul Komisyonu sözleşmede belirtilen malzemelerin şartnameye uygun olarak alındığına ilişkin olarak 02.10.2017 tarihinde tutanak tutmuştur. Bu şekilde söz konusu malzemelerin tesliminden önce tutanak tutulması, hayatın olağan akışına aykırı oldu gibi, bunların Üniversiteye teslim edildiğine ilişkin evrakın sıhhatini de etkilemektedir. Bu bağlamda, alınmamış malzemelerin alınmış gibi << Devamını Oku>> [21]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Belediyenin Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli memurların giyim eşyalarının Belediye Bütçesinden yapılabileceğine dair herhangi bir hüküm veya buna imkân veren bir ifade yer almamaktadır. Dolayısıyla mevzuatında öngörülmediği halde ödeme niteliğinde olan harcama kamu zararı oluşturmaktadır. << Devamını Oku>> [24]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplu iş sözleşmesinin 38’inci maddesinde açıkça yemek yardımının fiilen çalışılan günlerde ödeneceği belirtildiğinden ve yukarıda yer alan 4857 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işçilere ödenen yıllık izin ücretlerine yemek yardımların dahil edilmemesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [35]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre; Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımaları kaydıyla, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan yönetim hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabileceklerdir. Rapor dosyasının incelenmesinden; ...’in ... Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen olarak çalışmaktayken 15.05.2014 tarihinde naklen ... Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına, 20.05.2014 tarihinde ise şube müdürlüğüne atandığ << Devamını Oku>> [62]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Savunmada, Anayasanın angaryayı yasaklayan hükmü uyarınca fiilen yürütülen vekâlet görevinden dolayı vekâlet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın tazminat olarak ödenmesi gerektiği iddia edilmekte ise Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 14.01.2014 tarih ve 2013/5062 başvuru numaralı kararda (Bu karar 29.01.2014 tarih ve 28897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.), asilde aranan şartları taşımayan ancak ilgili kadroya tedviren görevlendirilen kamu görevlisine vekâlet aylığı ödenmemesinin Anay << Devamını Oku>> [44]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; Lisans mezunu …’ın Özel Kalem Müdürlüğüne İçişleri Bakanlığından atama izni alınmadan 13.01.2016 tarihinde atandığı, daha sonra 09.02.2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğünden, Tekniker olarak naklen ... İl Özel İdaresine atandığı görülmüştür. Her ne kadar söz konusu genelgede özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan bir atama gerçekleştirmek için İçişleri Bakanlığından izin alınması gerektiğine karar verilmişse de, Yasama organı tarafından çı << Devamını Oku>> [90]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar söz konusu genelgede özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan bir atama gerçekleştirmek için İçişleri Bakanlığından izin alınması gerektiğine karar verilmişse de, Yasama organı tarafından çıkartılan kanunlarla, yürütme organı tarafından çıkartılan diğer uygulayıcı düzenlemelerin aynı hiyerarşide kabul edilmelerini gerektiren ya da bunu haklı gösteren bir neden olmadığı gibi, hukuk devleti ilkesi ve uygulayıcı kuralların işlevleri göz önünde bulundurulduğunda kanunla tanınmış bir hakkı << Devamını Oku>> [90]