ihale-soru-cevap-logo.png

" 001 " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 6 ncı İdare Mahkemesinin 13.03.2008 gün ve E:2008/3 sayılı kararında, “Uyuşmazlık konusu olayda, hakkında bir yıl süreyle ihalelerden yasaklama kararı bulunan şirket ortağının davacı şirketteki hissesinin %0,01 olduğu sabittir. Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği'nin XV-H bölümünde haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ortağı olduğu sermaye şirketinin sermayesinin yansından […] << Devamını Oku>> [680]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 Sayılı Kanun'da, haklarında yasaklama kararı verilenlerin sermaye şirketinde ortak olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verileceği hükme bağlanmış olup anılan Kanunda hakkında ihaleden yasaklama kararı verilen şirket ortağının ortağı olduğu sermaye şirketinin idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması halinde ortağı olduğu sermaye şirketinin ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kar << Devamını Oku>> [519]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tebliğ maddesi gereğince birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceği, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı, ihale üzerine bırakılan isteklinin 6 adet iş kalemi için öngördüğü birim fiyat top << Devamını Oku>> [549]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesiyle ilgili düzenleme yapan idarenin, İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin teklif edilen fiyatların en düşüğü olduğuna dair düzenlemeye yer verdiği görülmüştür. Teklif sunan isteklilerin tekliflerinin ihale komisyonu tarafından değerlendirilmesi işleminin incelenmesi neticesinde, komisyonun söz konusu araçlar (8 kalem araç << Devamını Oku>> [583]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tebliğ maddesi gereğince birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceği, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı, ihale üzerine bırakılan isteklinin 6 adet iş kalemi için öngördüğü birim fiyat top << Devamını Oku>> [831]