Çöp toplama ihalesinde teklif cetvelinde 6 adet iş kalemi için 0,01 TL’nin altındaki birim fiyat teklifi kabul edilebilir mi?

Özet

Tebliğ maddesi gereğince birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceği, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı, ihale üzerine bırakılan isteklinin 6 adet iş kalemi için öngördüğü birim fiyat toplamının 0,009864 TL olduğu, teklif edilen toplam tutarın virgülden sonraki üçüncü basamağının 9 olduğu, yuvarlama yöntemine göre toplam teklif virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanırken toplam teklif tutarının yukarıya tamamlanması gerektiği, bu durumda teklif edilen toplam tutarın 0,01 TL olduğu, bu durumun da Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olduğu anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/022

Gündem No

: 1

Karar Tarihi

: 01.04.2015

Karar No

: 2015/UH.II-915

 

Şikayetçi: 

M… Sosyal Hizm. Ve Özel Sağ. Hizm. Bilg. Tic. Ltd. Şti. – C… İnş. Temizlik Akaryakıt Otomotiv İnsan Kaynakları Ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi 

İhaleyi Yapan Daire: 

D… Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü) 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

06.03.2015 / 21442 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/74 İhale Kayıt Numaralı "Çöp Toplama, Çöp Taşıma Ve Çevre Temizliği" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

M… Sosyal Hizm. ve Özel Sağ. Hizm. Bilg. Tic. Ltd. Şti. – C… İnş. Temizlik Akaryakıt Otomotiv İnsan Kaynakları ve Taah. San. Tic. Ltd.  Şti. Ortak Girişimi,

Urfa  Yolu Üzeri Sun-Yapıevleri B Blok Kat: 1 No: 2 B…/D…

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

D… Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü,

İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Hizmet Binası No: 25 46100 K…

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/74İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama, Çöp Taşıma ve Çevre Temizliği” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            D… Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 09.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çöp Toplama, Çöp Taşıma ve Çevre Temizliği” ihalesine ilişkin olarak M… Sosyal Hizm. ve Özel Sağ. Hizm. Bilg. Tic. Ltd. Şti. – C… İnş. Temizlik Akaryakıt Otomotiv İnsan Kaynakları ve Taah. San. Tic. Ltd.  Şti. Ortak Girişiminin 23.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.02.2015  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.03.2015 tarih ve 21442 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan  tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/644 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; şikâyete konu ihaleye iş ortaklığı olarak teklif sundukları, ihale konusu işin asgari işçilik maliyetinin 24.601.436,74 TL olduğu, A…-P… End. Yem. Tem. Gıda Oto. şikâyete konu ihaleye iş ortaklığı olarak teklif sundukları, ihale konusu işin asgari işçilik maliyetinin 24.601.436,74 TL olduğu, A…-P… End. Yem. Tem. Gıda Oto. İnş. Bil. ve Dan. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve G… Tem. Gıda Mad. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin birbirine eşit ve 24.601.436,75 TL olduğu, her iki isteklinin teklifleri ile asgari işçilik maliyeti arasında 0,01 TL tutarında fark bulunduğu, bu durumunda ya işçilikle ilgili iş kalemleri dışında kalan ve araçlarla ilgili olan 6 adet iş kalemlerinden bir ya da birkaçına hiç bedel öngörmemiş ya da işçilik dışında kalan 6 adet iş kalemi için toplam 0,01 TL tutarında teklif öngörmüş olabilecekleri bunun için de iş kalemlerine yarım kuruştan daha düşük teklif sunulmuş olması gerektiği, ilk durumda birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen iş kısımlarına ilişkin olarak bedel öngörülmemesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, bu konuyla ilgili Kamu İhale Kurulunun 30.05.2011 tarihli ve 2011/UY.III-1741 sayılı kararının emsal teşkil ettiği, ikinci durumda ise 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’daki düzenlemeye göre yarım kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınamayacağı, ayrıca kamu ihale mevzuatı gereği yarım kuruşun altında yapılan tekliflerin  aşağıya doğru yuvarlanması gerektiğinden isteklilerin tutar kısmına yarım kuruştan daha düşük teklif verdikleri iş kalemleri için herhangi bir bedel öngörmediğinin kabul edilmesi gerektiği, her iki durumda da ihale üzerine bırakılan istekli ve aynı teklif fiyatı sunan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak kendilerinin sunmuş oldukları teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işin “Çöp Toplama, Çöp Taşıma ve Çevre Temizliği”, miktarının ve türünün “36 aylık 282 personel ile çöp toplama ve nakli hizmeti” olduğu,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak olan ulaşım, sigorta vergi, resim, harçlar vb. giderler yükleniciye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İdari şartnamenin ek maddesi, birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname ile birim fiyat teklif mektubunda düzenlenen giderler teklif fiyata dahildir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

İşçilere ayda 26 gün üzerinden günlük 9,67 tl brüt yemek ücreti nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İhale konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı iştir. Bu çerçevede kıyafetler mevzuata göre yüklenici tarafından temin edilecektir.

25.3.4. Diğer giderler:

Birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartnamede düzenlenen giderler teklif fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.%2” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde ise “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar. 33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür.

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4      Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Brüt asgari ücretin % 60 fazlası personel (Yemek Dahil)

kişi*ay

9

36

 

 

2

Brüt asgari ücretin % 50 fazlası personel (Yemek Dahil)

kişi*ay

44

36

 

 

3

Brüt asgari ücretin % 25 fazlası personel (Yemek Dahil)

kişi*ay

78

36

 

 

4

Brüt asgari ücretin % 25 fazlası personel (Yemek Dahil) engelli

kişi*ay

1

36

 

 

5

Brüt asgari ücretli personel (Yemek Dahil)

kişi*ay

143

36

 

 

6

Brüt asgari ücretli personel (Yemek Dahil) engelli

kişi*ay

7

36

 

 

                                                                           I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4Birim Fiyat

Tutarı

1

Brüt asgari ücretin % 60 fazlası ulusal bayram ve genel tatil

gün

382,5

 

 

2

Brüt asgari ücretin %50 fazlası ulusal bayram ve genel tatil

gün

1.870

 

 

3

Brüt asgari ücretin %25 fazlası ulusal bayram ve genel tatil

gün

3.315

 

 

4

Brüt asgari ücretin %25 fazlası ulusal bayram ve genel tatil engelli

gün

42,5

 

 

5

Brüt asgari ücretli ulusal bayram ve genel tatil

gün

6.077,5

 

 

6

Brüt asgari ücretli ulusal bayram ve genel tatil engelli

gün

297,5

 

 

7

Brüt asgari ücretin % 60 fazlası, fazla çalışma

saat

7.290

 

 

8

Brüt asgari ücretin % 50 fazlası, fazla çalışma

saat

35.640

 

 

9

Brüt asgari ücretin % 25 fazlası, fazla çalışma

saat

63.180

 

 

10

Brüt asgari ücretin % 25 fazlası, fazla çalışma engelli

saat

810

 

 

11

Brüt asgari ücretli, fazla çalışma

saat

115.830

 

 

12

Brüt asgari ücretli, fazla çalışma engelli

saat

5.670

 

 

13

ÇİFT KABİN KAMYONET ( KÜÇÜK KASA PİKAP 4×2 ) (6 adet)

gün

7.672

 

 

14

KAMYONET (BÜYÜK KASA PİKAP 5+1) (1 adet)

gün

2.192

 

 

15

KAZICI – YÜKLEYİCİ

gün

1.096

 

 

16

10 TEKER DAMPERLİ KAMYON

gün

1.096

 

 

17

MİDİBÜS

gün

2.192

 

 

18

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU (4 adet)

gün

5.480

 

 

II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde yer verilen giderler esas alınarak personele ödenmesi gereken işçilik tutarının KİK işçilik hesaplama modülünden yapılan hesaplama sonucunda toplam 24.601.436,74 TL olduğu görülmüş olup, idarenin yaklaşık maliyetinde de işçilik gideri için aynı tutarın öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

İdarenin yaklaşık maliyetinde yüklenici kârı dahil araç maliyetinin ise toplam 2.029.573,24 TL olduğu görülmüştür.

 

Yapılan incelemede ihalede iki isteklinin eşit fiyat teklifi sunduğu, sunmuş oldukları teklifin 24.601.436,75 TL olduğu, sunulan bu fiyatın işçilik maliyetinden 0,01 TL fazla olduğu, ihale komisyonu kararından ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen vergi matrahı/net satışlar oranına bakılarak belirlendiği, oranlama sonucunda oranla ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak A…-P… End. Yem. Tem. Gı. Oto. İnş. Bil. ve Dan. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak da G… Tem. Gı. Mad. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği görülmüştür.

                 

İhale üzerine bırakılan istekli olan A…-P… End. Yem. Tem. Gıda Oto. İnş. Bil. ve Dan. Tic. ve San. Ltd. Şti. nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde; ihaleye toplam 24.601.436,75 TL teklif sunduğu, bu teklifin 24.601.436,74 TL’lik kısmının personele ödenmesi gereken işçilik maliyeti tutarı olduğu, kalan 0,01 TL’nin ise birim fiyat teklif cetvelinde araçlar için öngörülen 6 adet iş kalemine dağıtıldığı, 6 adet iş kalemi için toplam 0,009864 TL birim fiyat teklif öngördüğü,

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi G… Tem. Gıda Mad. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise ihaleye toplam 24.601.436,75 TL teklif sunduğu, bu teklifin 24.601.436,74 TL’lik kısmının personele ödenmesi gereken işçilik maliyeti tutarı olduğu, kalan 0,01 TL’nin ise birim fiyat teklif cetvelinde araçlar için öngörülen 6 adet iş kalemine dağıtıldığı, 6 adet iş kalemi için toplam 0,013158576 TL birim fiyat öngördüğü tespit edilmiştir.

 

              Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesi “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

 

Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir.  Bir başka ifadeyle kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilecek, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

 

Yuvarlama işlemine ilişkin örnek:

Hesaplanan toplam/kısım toplamı teklif tutarı

Yuvarlama sonucu

500.815,414

500.815,41

500.815,4149

500.815,41

500.815,41582

500.815,42

500.815,4169

500.815,42

 

16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” şeklindedir.

Yukarıda aktarılan Tebliğ maddesi gereğince birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceği, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı, ihale üzerine bırakılan isteklinin 6 adet iş kalemi için öngördüğü birim fiyat toplamının 0,009864 TL olduğu, teklif edilen toplam tutarın virgülden sonraki üçüncü basamağının 9 olduğu, yuvarlama yöntemine göre toplam teklif virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanırken toplam teklif tutarının yukarıya tamamlanması gerektiği, bu durumda teklif edilen toplam tutarın 0,01 TL olduğu, bu durumun da Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin 6 adet iş kalemi için sunmuş olduğu birim fiyat toplamının 0,013158576 TL olduğu, sunulan toplam birimi fiyatın anılan tebliğ hükmüne göre yuvarlanmasında yarım kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı, istekli tarafından teklif edilen toplam tutarın tebliğ hükmüne göre 0,01 TL şeklinde yuvarlanacağı, dolayısıyla isteklilerin 6 adet iş kalemi için toplam 0,01 TL teklif vermesinin mevzuata aykırı olmadığı bundan dolayı hem ihale üzerine bırakılan isteklinin hem de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan isteklinin sunmuş oldukları tekliflerin geçerli olduğu bu yüzden başvuru sahibinin itirazının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap