ihale-soru-cevap-logo.png

" açma " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmeliğin 56’ncı maddesinde iş ortaklıklarının her bir ortağı için ayrı bir satır açılması zorunluluğu bulunmadığı, hatta bu durumun karışıklığa dahi yol açabileceği, kaldı ki “Belge-7” adlı sütunda belirtilen kalite ve standarda ilişkin belgelerin söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü alt bendinde yer alan “İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.” düzenlemesi ve yine aynı ihalede “Belge-12” adlı sütunda belirtilen makine, tesis, ekipmana i << Devamını Oku>> [552]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar başvuru sahibi tarafından iddia konusu faturanın hem aslının hem fotokopisinin idareye sunulduğu ve bu duruma ilişkin idarece kontrol tutanağı düzenlendiği iddia edilmekteyse de zarf açma ve belge kontrol tutanağında iş bitirme belgesine ilişkin sütun bulunduğu ve idarece söz konusu sütunun mevzuat gereği var veya yok şeklinde doldurulması gerektiği ve idarenin de anılan sütuna var yazdığı, ancak belgenin uygunluğunun söz konusu tutanak üzerinden tespit edilmesinin mümkün olmadığı, << Devamını Oku>> [1904]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartnamenin 47.17’nci maddesinde düzenlenen yeterlik şartı gereği isteklilerin teklif ettikleri araç bilgilerine birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer vermeleri zorunlu olduğu anlaşıldığından, araç bilgilerine ilişkin sunulan belge veya birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde harici yazı ile sunulan bilgilerin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden, zarf açma ve belge kontrol tutanağına ilişkin söz konusu aykırılığın tekliflerin değerlendirilmesinde esasa e << Devamını Oku>> [751]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İlk oturumda oluşturulan “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda “İnternet Servis Sağlayıcı Lisansı”na ilişkin bölümünde “Var” ifadesine yer verilmesinin söz konusu belgenin uygun belge olduğu anlamına gelmediği, ihale komisyonunca söz konusu belgenin yeterlik kriterini sağlayıp sağlamadığı değerlendirmesinin sonraki aşamada yapılacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [229]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kalite ve standart ile makine, tesis ve ekipmana ilişkin istenen her belge için ayrı sütun açılması gerekirken tek bir sütun olarak düzenlendiği ancak eksik belge sunanların ilgili sütunlarda belirtilebileceği, bu nedenle kalite ve standarda ilişkin istenen belgelere yönelik 7 numaralı sütunun ve makine, tesis ve ekipmana ilişkin 12 numaralı sütunun tek bir sütun olarak düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu görülmekle birlikte bu durumun esasa etkili bir sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [606]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde "ana çiğ girdi" ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı açıklanmış olup, anılan maddeye göre "poğaça", "simit" ve "açma"nın herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı dikkate alındığında R...ta Yem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamal << Devamını Oku>> [1190]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istekliler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın sunulması ve isteklilerin işyerinin ... ili merkezinde olması şartlarının getirildiği, istekli F... Akaryakıt Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında söz konusu belge sunulmakla birlikte, isteklinin işyerinin ... ili merkezinde bulunmadığı, bu itibarla buna ilişkin yeterlik kriterinin karşılanmadığı, istekli tarafından bahse konu kriterin karşılanmasına yönelik olarak ... il merkezinde << Devamını Oku>> [635]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

hocam saygılar yazılarınızla bizlere çok yardımcı oluyorsunuz yardımlarınızdan dolayı tşk. ederiz. ihalelerde iş deneyim olarak firmanın tek sözleşmeye dayalı sözleşme ve o iş ile ilgili faturasını sunması halinde kabul edebilmemiz için yanında hangi evrakları istememiz gerekirmi?. Yani hizmet alımı yapmışsa ssk iş yeri açma belgesi vb belgeleride istememiz gerekirmi. << Devamını Oku>> [406]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sondaj kuyusu açma işi hangi yapı tekniği kapsamına girmektedir.yardımcı olabilirseniz sevinirim. << Devamını Oku>> [561]