İhale komisyonu kararına doğrudan dava açma imkanının bulunmadığı hk.

Yayın Tarih: 07.06.2022 10:06
Özet

Kanun hükümleri uyarınca ihale komisyonları tarafından verilen kararların doğrudan dava konusu edilmesi mümkün olmayıp, dava açılabilmesi için zorunlu başvuru yolu olarak öngörülen idareye şikayet ve Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunulup, Kamu İhale Kurulu'nca verilecek kararın dava konusu edilebileceği, somut olayda da söz konusu İhale Komisyonu kararı nedeniyle yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesi üzerine hem İhale Komisyonu hem de itirazen şikayet sonrası Kamu İhale Kurulu kararına karşı dava açıldığı gözönüne alındığında, halihazırda İhale Komisyonu kararının iptali isteminin 2577 sayılı Kanunun 14 ve 15. maddeleri uyarınca esasının incelenme olanağı bulunmamaktadır. … Açıklanan nedenlerle, dava konusu 03.02.2021 tarih ve 2021/005 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptaline, davanın İhale Komisyonu kararına yönelik kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-b maddesi uyarınca incelenmeksizin reddine...” şeklinde gerekçe ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com
Devlet Su İşleri …. Bölge Müdürlüğü 91. Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/602335 ihale kayıt numaralı “Elazığ Palu Beyhan Belde Merkezi, Akyürek Köyü Yaylacık Mezrası ile Alacakaya İlçe Merkezi Taşkın Koruma 2 Kısım İşi” ihalesine ilişkin olarak Uğur Global Yapı Tic. ve San. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 03.02.2021 tarihli ve 2021/UY.I-322 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı U…r Global Yapı Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 15.04.2021 tarihli ve E:2021/430, K: 2021/825 sayılı kararında “…Davalı idarece, dava konusu kararda, her ne kadar “Yukarıda aktarılan mevzuat gereği, isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, diğer bir ifadeyle birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilerek teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağı da anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin teklif cetvelinde söz konusu iş kalemlerine ilişkin yer verdiği birim fiyat ve miktarların çarpımı sonucu elde edilen tutarların hatalı yazıldığı ve aritmetik hata yapıldığı, diğer taraftan, söz konusu iş kalemlerine ilişkin teklif fiyatları ve miktarların çarpımı sonucu yapılan hesaplama hatalarının, yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları olmadığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca, başvuru sahibi tarafından, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesi çerçevesinde, teklif cetvelinde yer verilen söz konusu iş kalemlerine ilişkin teklif edilen birim fiyatların yazılımdan kaynaklı hatalar olarak dikkate alınması gerektiği, Bu doğrultuda, ABA2-1 poz numaralı iş kalemi için teklif edilen’’ 5,40 TL birim fiyatın “5,4027 TL”, ABA2-3 poz numaralı iş kalemi için teklif edilen 9,34 TL birim fiyatın “9,3380 TL” , ABA2-11 poz numaralı iş kalemi için teklif edilen “156,75 TL” birim fiyatın “156,7450 TL”, ABA2-12 poz numaralı iş kalemi için teklif edilen “54,69 TL” birim fiyatın 54,6940 olarak dikkate alınması ve arada oluşacak tutar farkının da toplam teklif tutarının binde birinden az olacağı yönünde iddialara da yer verildiği görülmektedir. Anılan Tebliğ maddesinde yer alan açıklamanın, elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıklarının ne şekilde düzeltilebileceği ve değerlendirilebileceğine ilişkin hususlara yönelik olduğu, isteklilerin teklif cetvelinde öngördüğü yazılı teklif fiyatlarının (yazılımdan kaynaklı vb.) ya da farklı bir gerekçe ile değiştirilebilmesine imkan tanınabilmesine ve aritmetik hataların yeniden değerlendirilebilmesine yönelik olmadığı da görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesine yer verilmiş ise de; söz konusu birim fiyat teklifi kalemlerinin virgülden önceki rakamlarında herhangi bir hatanın olmadığı, hepsinin sadece virgülden sonraki son üç veya dört basamağın yuvarlanarak iki basamağa düşürülmesi nedeniyle ortaya çıktığı ve bu farkın kullandığı excel tablolama programından kaynaklandığı, 617.642,00 TL teklif veren davacı şirketin teklifinde bu yuvarlama nedeniyle sadece 20,00 TL gibi teklifin esasını değiştirmeyecek ufak bir farkı bilerek ve isteyerek iradi olarak yaptığının kabul edilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, kaldı ki, Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.3 maddesinin iptali istemiyle açılan ve İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2018/141 sayılı Yd. İtiraz dosyasında belirtilen “Uyuşmazlık konusu Tebliğ düzenlemesiyle, irade ile beyan arasında bir uyumsuzluk olmadığı halde tablolama programlan nedeniyle hesaplama farklılığı oluşması ve bu farklılığın çok düşük bir düzeyde olması durumunda, teklif sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının önüne geçilerek hak kayıplarının önlenilmesinin amaçlandığı …” gerekçesine de yer verildiği, ayrıca bilgisayar programından kaynaklanan yuvarlama nedeniyle oluşan hesaplama farkının sadece ve sadece 20,00 TL olduğu ve bu miktarın toplam teklif fiyatının binde birinden de çok daha düşük olduğu, bu maddi hususun giderilmesi halinde (düzeltme yapıldığı takdirde) ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmediği gibi davacının teklifi ile kendinden sonra gelen teklif arasında 23.638.00 TL bir fark bulunduğu (ihale konusu işin bu miktar fazla bedel teklifi sunan ikince en avantajlı teklif üzerinde kalarak muhtemel kamu zararı oluşabileceği) hususu dikkate alınarak uyuşmazlığa konu hesaplama farkının Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.3 maddesindeki şartları taşıdığı ayrıca dava konusu ihalede esasa ilişkin başkaca bir uyuşmazlığın da olmadığı, aynı madde metninde ortaya çıkan farklılıkların isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilebileceği, Tebliğdeki anılan düzenlemeyi “çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar” olarak daraltmanın amaca da uygun olmadığı sonucuna varıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işleme karşı yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddi yönünde verilen dava konusu 03.02.2021 tarih ve 2021/005 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında kamu yararına ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan dava konusu İhale Komisyonu kararının iptali istemine gelince;

Yukarıda yer alan Kanun hükümleri uyarınca ihale komisyonları tarafından verilen kararların doğrudan dava konusu edilmesi mümkün olmayıp, dava açılabilmesi için zorunlu başvuru yolu olarak öngörülen idareye şikayet ve Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulup, Kamu İhale Kurulu’nca verilecek kararın dava konusu edilebileceği, somut olayda da söz konusu İhale Komisyonu kararı nedeniyle yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesi üzerine hem İhale Komisyonu hem de itirazen şikayet sonrası Kamu İhale Kurulu kararına karşı dava açıldığı gözönüne alındığında, halihazırda İhale Komisyonu kararının iptali isteminin 2577 sayılı Kanunun 14 ve 15. maddeleri uyarınca esasının incelenme olanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu 03.02.2021 tarih ve 2021/005 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptaline, davanın İhale Komisyonu kararına yönelik kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-b maddesi uyarınca incelenmeksizin reddine…” şeklinde gerekçe ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 03.02.2021 tarihli ve 2021/UY.I-322 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap