ihale-soru-cevap-logo.png

" Aşırı " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede; isteklinin ihale konusu işte çalıştırılacak araçların egzoz emisyon ve araç muayene maliyetini tevsik etmek üzere; yetkili kuruluş (TÜVTÜRK) tarafından 2022 yılı için hazırlanan araç muayene fiyat listesi ve egzoz gazı emisyon ölçüm fiyatını gösterir çıktıları sunduğu, ancak 2023 yılı için MTV tutarının 36-45 oturma kapasiteli 1-6 yaş otobüs için 8.546,00 tl olduğu istekli tarafından MTV’ye ilişkin maliyetin eksik hesaplandığı, Araç muayene gideri için Tebliğ’in 79.3.6’ncı ma << Devamını Oku>> [75]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Sorum şu şekilde yapmış olduğumuz bir ihalede verilen aşırı düşük teklif savunma dosyasında yer alan kalemler içerisinde taş duvar yapımı yer almaktadır. İstekli bu kalem içerisinde yer alan ekskavatör (paletli) 260-299 hp maksimum 2,5 m3 girdisini çevre ve şehircilik bakanlığı fiyatı ile savunmuş ve hiçbir tevsik edici evrak dosyaya koymamıştır.. Sizden ricam bu konu […] << Devamını Oku>> [149]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan isteklinin Stok Tespit Tutanağı’na konu stok malların Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 45.1.13.11’inci maddesinde de açıklandığı üzere Ek-O.8 Stok Tespit Tutanağı’nın son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Dolayısıyla, ihale tarihine göre, Stok Tespit Tutanağı’nda 2022 yılı 2 ve 3’üncü geçici vergi beyanname dönemine esas kayıtlar esas alınarak açıklama yapılması gerekirken, istekli tarafından geçici v << Devamını Oku>> [134]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi uyarınca idarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sadece iki haftalık örnek yemek menüsünün isteklilere << Devamını Oku>> [106]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İlgili aşırı düşük teklif açıklama yazısıyla sınır değerin altında kalan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi/belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ile aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmaları talep edildiği, anılan yazıda atıf yapılan -İdari Şartname düzenlemesinin ihaleye katılımda yeterlik belgelerinin sunulmasında aranılacak kriterlere yönelik old << Devamını Oku>> [156]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hukuk Dairesi         2014/20140 E.  ,  2015/15565 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi TARİHİ : 26/05/2014 NUMARASI : 2013/238-2014/310 Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. […] << Devamını Oku>> [197]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat kapsamında, aşırı düşük teklif açıklamalarının idarelerce ne şekilde değerlendirileceği  ve istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının hangi yöntemlerle sunulabileceğine ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde aşağıda yer verilen hususlar tespit edilmiştir: Söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifi/proforma fat << Devamını Oku>> [130]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Analiz formatlarına uygun açıklama yapmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, gerek ilk yaklaşık maliyet hesabında gerekse de 07.07.2022 tarihli aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısıyla isteklilere gönderilen analizlerde, KRS-İBY/001 ve KRS-İBY/002 poz numaralı iş kalemlerinin analiz girdisinden olan  “Nakliye 07.006/K” numaralı analizin nakliye mesafesinin 50 km olarak belirlendiği, ancak anılan nakliye girdisine ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 25 km mesaf << Devamını Oku>> [120]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu bağlamda fiyat teklifi veren kişinin Şirketin münferiden temsile yetkili müdürü olduğu, -aynı zamanda bahse konu fiyat teklifi ve eki tespit tutanaklarını meslek mensubu sıfatıyla onayladığı, -söz konusu hususa ilişkin olarak yukarıda belirtilen ilgili mevzuatta meslek mensubunun yapabileceği ve yapamayacağı işler dikkate alındığında, -fiyat teklifi veren şirkette temsile yetkili müdür sıfatına sahip meslek mensubunun, -fiyat teklifi ve eklerini onaylamak suretiyle yapmış olduğu tevsik işlemi << Devamını Oku>> [195]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel ihalede firmaya aşırı düşük sorgu yapıldı. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunun, sorgulamaya tabi tutuldu. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre aynı girdinin birden fazla iş kalemi […] << Devamını Oku>> [211]