ihale-soru-cevap-logo.png

" aynı " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri ve tespitlere göre; aynı ihalede birbirleri ile meşru bir rekabet içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin aynı IP adresinden ihale dokümanı indirerek istekli olabilecek sıfatını haiz olmalarının, hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulünün mümkün bulunmadığı ... Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile FSM 1453 Turizm Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından dokümanı indirme işlemlerinin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği, ilaveten << Devamını Oku>> [161]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı ile anılan isteklilerin mevcut şirket ortakları ve yöneticileri ile güncel şirket adreslerinin birbirinden farklı olduğu, kaldı ki mevcut ortak veya yöneticilerin geçmişte diğer firmalarda ortak olması veyahut yöneticilik yapması ya da firmaların geçmişte aynı adreslerde ikamet etmesinin şikayete konu ihalede birlikte hareket ettikleri anlamına gelmeyeceği ve inceleme tarihi itibariyle bir organik bağlarının bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [103]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu bağlamda fiyat teklifi veren kişinin Şirketin münferiden temsile yetkili müdürü olduğu, -aynı zamanda bahse konu fiyat teklifi ve eki tespit tutanaklarını meslek mensubu sıfatıyla onayladığı, -söz konusu hususa ilişkin olarak yukarıda belirtilen ilgili mevzuatta meslek mensubunun yapabileceği ve yapamayacağı işler dikkate alındığında, -fiyat teklifi veren şirkette temsile yetkili müdür sıfatına sahip meslek mensubunun, -fiyat teklifi ve eklerini onaylamak suretiyle yapmış olduğu tevsik işlemi << Devamını Oku>> [216]


Sosyal Güvenlik mevzuatının gerektirdiği şartları sağlayan sigortalı, emeklilik haklarından yararlanabilmektedir. Bu kapsamda, emeklilik hakkını elde etmiş olan sigortalı, emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini fesih edebilmekte, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatını alabilmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine emeklilik başvurusu yapılması, emeklilik hakkının elde edildiğini ve kıdem tazminatının ödenebilece << Devamını Oku>> [278]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan isteklilerin sunduğu banka referans mektubunun aynı bankanın, aynı şubesi tarafından, aynı tarihte ardışık sıra numarasına yer verilerek düzenlendiği, başvuruyu anılan isteklilerin yaptığı, mektupların farklı kişiler tarafından teslim alındığı, D..ese İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan vekaletname üzerinde ihalelere katılmaya ilişkin olarak münferiden yetki verilen N.et Çelik’in tek pay sahibi olarak K...tsel Tas. Res. ve İnş. A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, D..ese İnş. San. << Devamını Oku>> [263]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde genel aykırılık halinde verilecek ceza oranının binde 5 olarak belirtildiği, 16.1.2’nci maddesinde ise özel aykırılık hali olarak “Teknik Şartname’de belirtilmiş hususlarda aykırılık olması durumunda veya firmadan kaynaklı yemeğin zamanında verilememesi ya da firmaya her ay verilen aylık yemek listesindeki yemeklerin listeye uyulmaması durumunda” ifadelerine yer verilerek genel bir aykırılık halinin yazıldığı ve söz konusu durumda ise yüzde 1,00 << Devamını Oku>> [370]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi ....... Medikal Tem. İnş. Oto. Pet. ve Tic. Ltd. Şti. ile ihaleye teklif veren ....... Gıda Tem. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin doküman edinme işlemini aynı IP adresinden gerçekleştirdiği, diğer istekli tarafından doküman edinme işleminin ise farklı IP adresinden gerçekleştirildiği görülmüştür. İstekli olabilecek sıfatının kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi için, ihale dokümanının EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan ki << Devamını Oku>> [219]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale üzerinde bırakılan H...t Başak, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen N...n Başak ve geçerli teklif sahibi olduğu belirlenen B...şaklar İnş. Tem. Nak. Gıda Doğalgaz San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından dokümanın farklı IP’ler üzerinden indirildiği, yine tekliflerin farklı IP’ler üzerinden farklı tarihlerde sunulduğu, sunulan teminat mektuplarının düzenlenme tarihlerinin farklı tarihler olduğu gibi ayırt edici numaralarının da sıralı olmadığı, bahse konu isteklile << Devamını Oku>> [171]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre ek fiyat farkı hesabı yapılan hizmet alımlarında, kâr ve genel gider tutarının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilmediği durumlarda, aynı Esasların 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca sözleşmede belirlenmemiş olan a1 katsayısının tespitine yönelik olarak hesaplama yapılırken kâr ve genel gider hariç tutarların ne şekil << Devamını Oku>> [268]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale dokümanında çalıştırılacak işçilerin seçilmesi, işten çıkarılması ve daha önceki sözleşmelerde çalıştırılan personelin yeniden istihdam edilmesi yönünde düzenlemelere yer verilemeyeceği,  idarelerin sözleşme sürecinde çalışmasında engel gördüğü, uygunsuz davrandığını tespit ettiği veya yetersiz gördüğü personeli yükleniciye yazılı olarak bildireceği ve yüklenici tarafından anılan personel ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı anlaşılmaktadır.   Bu çerçevede, işe alınacak veya işten << Devamını Oku>> [177]