Mevcut ortak veya yöneticilerin geçmişte diğer firmalarda ortak olması veyahut yöneticilik yapması ya da firmaların geçmişte aynı adreslerde ikamet etmesinin şikayete konu ihalede birlikte hareket ettikleri anlamına gelmeyeceği

Yayın Tarih: 07.03.2023 11:03
Özet

  İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı ile anılan isteklilerin mevcut şirket ortakları ve yöneticileri ile güncel şirket adreslerinin birbirinden farklı olduğu, kaldı ki mevcut ortak veya yöneticilerin geçmişte diğer firmalarda ortak olması veyahut yöneticilik yapması ya da firmaların geçmişte aynı adreslerde ikamet etmesinin şikayete konu ihalede birlikte hareket ettikleri anlamına gelmeyeceği ve inceleme tarihi itibariyle bir organik bağlarının bulunmadığı hk.


Toplantı No : 2023/015
Gündem No : 37
Karar Tarihi : 22.02.2023
Karar No : 2023/UY.II-405

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Arkela Yapı Mim. Müh. Elek. Ener. İnş. İmal.  San. ve Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1117543 İhale Kayıt Numaralı “13. Bölge Müdürlüğü Genelinde (Kalkan-Fethiye-2Blhd Yolu, (Korkuteli-Çavdır)Ayr-(Fethiye-Kalkan)Ayr Yolu vs) Enerji Nakil Hatlarının Deplasesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 23.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “13. Bölge Müdürlüğü Genelinde (Kalkan-Fethiye-2Blhd Yolu, (Korkuteli-Çavdır)Ayr-(Fethiye-Kalkan)Ayr Yolu vs) Enerji Nakil Hatlarının Deplasesi” ihalesine ilişkin olarak Arkela Yapı Mim. Müh. Elek. Ener. İnş. İmal.  San. ve Tic. A.Ş.nin 26.01.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.01.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.02.2023 tarih ve 76994 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/218 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin idarece aranan yeterlik koşullarını sağlamadığı, beyan edilen rasyoların ihaleden önceki yılların ortalaması üzerinden hesaplanarak beyan edildiği,

2) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan gelir tablosunda brüt satışlar tutarından satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarı düşülmeden net satışlar tutarının hesaplandığı, dolayısıyla net satışlar tutarının olması gerekenden daha yüksek hesaplanarak avantaj sağlandığı, ayrıca ihaleye iş ortaklığı tarafından teklif sunulması sebebiyle her ortağın hissesi oranında iş hacmi tutarını sağlaması gerektiği, anılan iş ortaklığı tarafından iş hacmi tutarının teklif edilen bedelin %25’ini, yapım işleri cirosunun da teklif edilen bedelin %15’ini karşılamadığı,

3) Ay-Set Müh. Tic. Ltd. Şti., Centilmen İnş. San ve Tic. Ltd Şti.,  Ensar İnş. Tic. Ltd. Şti,  Maruf Aktaş, Mavitepe İnş. A.Ş.,  Selgün Proje Mim. İnş. İnş. Ltd. Şti., Selim Tuğrul, Tekinler Müh. İnş. A.Ş.  ve Tez Müh. Mim. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun olmadıklarını bilmelerine rağmen anılan istekliler tarafından sınır değeri değiştirmeye yönelik eylemde bulunulduğu ve bahse konu istekliler tarafından birlikte hareket ederek teklif verildiği,

İhale üzerinde bırakılan istekli ile bahse konu istekliler tarafından aynı İP numarası üzerinden ihale dokümanının temin edildiği, söz konusu istekliler arasında çapraz kefalet ilişkisinin bulunduğu, teminat mektuplarının alındığı bankalara sorulması halinde istekliler arasındaki çapraz kefalet ilişkisinin görüleceği, e-geçici teminatlarının aynı banka ve takip eden sıra numaraları halinde alındığı, teminat mektuplarının alındığı banka/bankalara sorulması halinde e-geçici teminat mektubu talebinde bulunanların aynı kişiler olduğunun görüleceği, bu firmaların tek merkezden yönetildiği, firmaların çeşitli zamanlarda aynı adreste faaliyet gösterdiği, aynı kişilerin farklı dönemlerde aynı şirketlerde müdürlük veya ortaklık yaptığı ya da yönetim kurulu üyesi olduğu, ihalelerde birlikte hareket ederek teklif vermek için zaman zaman ayrı kimlik göstermek için hisselerini veya yetkililerini devir ettikleri, adreslerini değiştirdikleri, dolayısıyla bu isteklilerin birbirlerinin teklifleri hakkında bilgi sahibi oldukları ve aralarında organik bir bağ bulunduğu açık olup, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının anılan isteklilerle sınır değeri değiştirmek üzere birlikte hareket ederek ihale sonucunu etkilediği,

4) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı adına beyan edilen iş deneyim belgesinin tüzel kişilik adına düzenlenen belge olmadığı, farklı bir kişiye ait olan belgenin tüzel kişilik adına kullanıldığı, bu duruma göre belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olması gerekirken, belge sahibinin idarece aranan bu koşulu sağlamadığı, tüzel kişilik adına belgesi kullanılan kişinin sınırlı yetkiye sahip olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 13. Bölge Müdürlüğü Genelinde (Kalkan-Fethiye-2BlHd Yolu, (Korkuteli-Çavdır)Ayr – (Fethiye-Kalkan)Ayr Yolu vs) Enerji Nakil Hatlarının Deplasesi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 2017E04-208292 (-Kalkan-Fethiye-2.Bl.Hd.),2016E04-208006 (- (Ko … -(Fethiye-Kalkan)Ayr.)

d) Kodu:

e) Miktarı:

Birim fiyat cetvelindeki nevi miktarları belirtilen 121 adet iş kalemiyle enerji nakil hattı deplase edilmesi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: 13 Bölge Müdürlüğü Genelinde (Kalkan-Fethiye-2BlHd Yolu, (Korkuteli-Çavdır)Ayr – (Fethiye-Kalkan)Ayr Yolu vs)” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “…7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. …

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler tarafından yılsonu bilançosunun veya bilançonun istenilen kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgenin sunulması gerektiği, cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasının, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmasının, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olmasının ve belirtilen bu üç kriterin de birlikte sağlanmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, ihale konusu işin Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “13. Bölge Müdürlüğü Genelinde (Kalkan-Fethiye-2Blhd Yolu, (Korkuteli-Çavdır)Ayr – (Fethiye-Kalkan)Ayr Yolu vs) Enerji Nakil Hatlarının Deplasesi” olduğu, söz konusu ihalede 31 adet ihale dokümanı edinildiği ve söz konusu ihaleye 22 istekli tarafından teklif sunulduğu, 20 isteklinin teklifinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, 19.01.2023 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin Ak-Dal İnş. Elek. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Asia Elek. İnş. Hay. Tele. Hiz. ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise başvuru sahibi Arkela Yapı Mim. Müh. Elek. Ener. İnş. İmal. San. ve Tic. A.Ş. olarak belirlendiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Ak-Dal İnş. Elek. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun, “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının, “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” bölümünün, “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında;

“1,69580016596063” şeklinde,

“Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında;

“0,113429837958208” şeklinde,

“Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında;

“0,233101370767014” şeklinde,

“Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında;

“2020” şeklinde,

Yine aynı bölümün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında;

“4,60624440717961” şeklinde,

“Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında;

“0,157073422140811” şeklinde,

“Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında;

“0,378805644148278” şeklinde,

“Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında;

“2021” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Asia Elek. İnş. Hay. Tele. Hiz. ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun, “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının, “Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)” bölümünün, “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında;

“0,895257093681702” şeklinde,

“Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında;

“0,433492636689448” şeklinde,

“Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında;

“0” şeklinde,

“Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında;

“2021” şeklinde,

Yine aynı bölümün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında;

“1,28195561601135” şeklinde,

“Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında;

“1,24043428167847” şeklinde,

“Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında;

“0” şeklinde,

“Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında;

“2020” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortakları tarafından yeterlik bilgileri tablolarında 2021 yılına ilişkin beyan edilen bilanço oranlarına esas tutarların teyit edildiği, söz konusu oranların İdari Şartname’de istenilen şartları karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.

(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin, toplam cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin toplam cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, yapım işleri cirosunun ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihaleler hariç olmak üzere, yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihalelerde, üçüncü fıkradaki kriterleri sağlayamayan aday veya isteklinin yapım işleri cirosuna ilişkin asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam ciro tutarının üçüncü fıkranın (a) bendinde sayılan ihalelerde teklif ettiği bedelin %40’ından veya üçüncü fıkranın (b) bendinde sayılan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından az olmaması durumunda, yapım işleri ile ilgili ciro kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu durumda, aday veya isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya başvuru kapsamında sunması gereklidir

(6) Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “…7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile doküman düzenlemelerinden, İdari Şartname’de iş hacminin tevsikine ilişkin olarak isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya yapım işleri cirosunu gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamasının istenildiği, bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanların, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilecekleri, bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Ak-Dal İnş. Elek. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun, “Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının, “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün, “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında;

“2021 – *******140,20 TRY” şeklinde

“Buraya girilen bilgi” kısmında;

“toplam ciro tutarıdır” şeklinde,

Yine aynı bölümün “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında;

“2020 – ******847,19 TRY” şeklinde,

“Buraya girilen bilgi” kısmında;

“toplam ciro tutarıdır” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Asia Elek. İnş. Hay. Tele. Hiz. ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun, “Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının, “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün, “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında;

“2021 – *******253,32 TRY” şeklinde

“Buraya girilen bilgi” kısmında;

“toplam ciro tutarıdır” şeklinde,

Yine aynı bölümün “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında;

“2020 – ******993,24 TRY” şeklinde,

“Buraya girilen bilgi” kısmında;

“toplam ciro tutarıdır” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortakları tarafından yeterlik bilgileri tablolarında 2021 yılına ilişkin beyan edilen toplam ciro tutarlarının teyit edildiği, anılan tutarların ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterini(pilot ortak için=25.334.000,00 x 0,25 x 0,51=3.230.085,00) (özel ortak için=25.334.000,00 x 0,25 x 0,49=3.103.415,00) karşıladığı, beyan edilen tutarların gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

…               

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.  

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.  

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre isteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, alternatif teklif verebilme halleri dışında ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek şeklindeki davranışların yasak fiil ve davranışlar olarak sayıldığı, söz konusu durumların tespiti halinde isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı ve ihalelere katılıma ilişkin yasaklanma yaptırımının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu yasağın amacının ihalede serbest bir rekabet ortamının bulunmasını sağlamak ve sözleşme fiyatının oluşması aşamasında herhangi iki hukuk kişisinin birbirlerinin teklifinden haberdar olarak danışıklı hareket etmelerini önlemek olduğu anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi isteklinin iddiaları çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı ile şikayete konu ihalede birlikte hareket ettiği iddia edilen istekliler yönünden ihale dokümanının indirildiği IP numaralarına yönelik EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucuna aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Ticaret Unvanı Tarih IP Adresi
Ak-Dal İnş. Elek. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. 07.11.2022 81*********
Asia Elek. İnş. Hay. Tele. Hiz. ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 08.11.2022 46********
Ay-Set Müh. Tic. Ltd. Şti. 08.11.2022 88************
Centilmen İnş. San ve Tic. Ltd Şti. 22.11.2022 78***********
Ensar İnş. Tic. Ltd. Şti. 21.11.2022 88**********
Mavitepe İnş. A.Ş. 22.11.2022 78************
Selgün Proje Mim. İnş. İnş. Ltd. Şti. 22.11.2022 176***********
Tekinler Müh. İnş. A.Ş. 22.11.2022 178************
Tez Müh. Mim. İnş. Tic. Ltd. Şti. 22.11.2022 88***********
Maruf Aktaş 22.11.2022 88************
Selim Tuğrul 22.11.2022 88************

 

İddiaya konu edilen istekliler tarafından teklifin verildiği IP numaralarına yönelik EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucuna aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

Ticaret Unvanı Tarih IP Adresi
Ak-Dal İnş. Elek. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Asia Elek. İnş. Hay. Tele. Hiz. ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 21.11.2022 81*********
Ay-Set Müh. Tic. Ltd. Şti. 23.11.2022 178************
Centilmen İnş. San ve Tic. Ltd Şti. 22.11.2022 78***********
Ensar İnş. Tic. Ltd. Şti. 22.11.2022 88**********
Mavitepe İnş. A.Ş. 22.11.2022 78************
Selgün Proje Mim. İnş. İnş. Ltd. Şti. 23.11.2022 176***********
Tekinler Müh. İnş. A.Ş. 22.11.2022 178************
Tez Müh. Mim. İnş. Tic. Ltd. Şti. 22.11.2022 88***********
Maruf Aktaş 22.11.2022 88************
Selim Tuğrul 23.11.2022 88************

 

İddiaya konu edilen istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminat bilgilerine yönelik olarak EKAP üzerinden sorgulama sonucuna aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

Ticaret Unvanı No Düzenleyen Banka ve Şube Tarih Saat Banka İşlem Referans No
Ak-Dal İnş. Elek. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Asia Elek. İnş. Hay. Tele. Hiz. ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı G0111-00211-00030696 Finansbank A.Ş. Ofis Şubesi 21.11.2022 15.27 38664140790
Ay-Set Müh. Tic. Ltd. Şti. G0111-00211-00030702 Finansbank A.Ş. Ofis Şubesi 21.11.2022 16.35 38665082674
Centilmen İnş. San ve Tic. Ltd Şti. G0012-00324-MW004554 Halk Bankası Sanayi Sitesi Diyarbakır Şubesi 21.11.2022 18.15 20221121181135342188
Ensar İnş. Tic. Ltd. Şti. G0134-03755-00000052 Denizbank A.Ş. Diyarbakır Büyük İşletmeler Şubesi 22.11.2022 09.46 D0000000000000012815
Mavitepe İnş. A.Ş. G0062-00456-02133234 T.Garanti Bankası A.Ş. Diyarbakır Şubesi 22.11.2022 10.24 00000000213323400001
Selgün Proje Mim. İnş. İnş. Ltd. Şti. G0134-02890-00000069 Deniz Bank A.Ş. Antalya Büyük İşletmeler Şubesi 22.11.2022 14.49 D0000000000000012831
Tekinler Müh. İnş. A.Ş. G0209-00009-00000297 Ziraat Katılım Bankası 22.11.2022 12.00 20221122009000000002
Tez Müh. Mim. İnş. Tic. Ltd. Şti. G0015-01055-10029365 T.Vakıflar Bankası T.A.O. Kayapınar Diyarbakır Şubesi 22.11.2022 17.18 3000000711689147
Maruf Aktaş G0206-00274-00014555 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Diyarbakır Ticari Şubesi 22.11.2022 14.29 20221122220349
Selim Tuğrul G0012-01509-MW006990 Halk Bankası İvedik Çarşı Şubesi/Ankara 23.11.2022 09.22 20221123092042268346

 

İddiaya konu edilen istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen şirket ortaklarına ve yöneticilerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Ticaret Unvanı Ortakları Yöneticileri
Ak-Dal İnş. Elek. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kendal Ak, 22********* Kendal Ak, 22*********, Müdür
Asia Elek. İnş. Hay. Tele. Hiz. ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Şiyar Alabaş, 35********* Şiyar Alabaş, 35*********, Müdür
Ay-Set Müh. Tic. Ltd. Şti. Servet Aydın, 21*********

Emre Çakır, 43*********

Servet Aydın, 21*********, Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı)

Emre Çakır, 43*********, Müdür

Centilmen İnş. San ve Tic. Ltd Şti. Cengiz Alaca, 28*********

Nihat Başkurt, 43*********

Haci Güngörmüş, 17*********

Cengiz Alaca, 28*********, Müdür

Nihat Başkurt, 43*********, Müdür

Haci Güngörmüş, 17*********, Müdür  

Ensar İnş. Tic. Ltd. Şti. Mustafa Ersin Ensarioğlu, 34********* Mustafa Ersin Ensarioğlu, 34*********, Müdür
Mavitepe İnş. A.Ş. Oktay Kılıç, 23*********

Rohat Yılmaz, 40*********

Oktay Kılıç, 23*********, Temsile Yetkili

Rohat Yılmaz, 40*********, Yönetim Kurulu Üyesi

Selgün Proje Mim. İnş. İnş. Ltd. Şti. İbrahim İltaş, 29********* İbrahim İltaş, 29*********, Müdür
Tekinler Müh. İnş. A.Ş. Şirin Tekin, 22********* Şirin Tekin, 22*********, Yönetim Kurulu Üyesi
Tez Müh. Mim. İnş. Tic. Ltd. Şti. Ömer Murat Çelik, 37********* Ömer Murat Çelik, 37*********, Müdür

 

İddiaya konu edilen istekliler tarafından birim fiyat teklif mektubunda beyan edilen şirket adres bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Ticaret Unvanı Adresi
Ak-Dal İnş. Elek. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Asia Elek. İnş. Hay. Tele. Hiz. ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Mezopotamya Mah. 326 Sok. No: 2B İç Kapı No: 8 21100 Kayapınar/Diyarbakır
Ay-Set Müh. Tic. Ltd. Şti. Fırat Mah. Kayapınar Cad. Urfa Bulvarı Dara Ofis Kat: 7 No: 43 21070 / Diyarbakır
Centilmen İnş. San ve Tic. Ltd Şti. Sanayi Sit Marangozlar Sit A8 Blk 1/6 Yenişehir/Diyarbakır
Ensar İnş. Tic. Ltd. Şti. Urfa Bulvarı Fırat Mah. 507 Sok. Dara Yapı Apt. Kat: 6 No: 37 Kayapınar /Diyarbakır 21070
Mavitepe İnş. A.Ş. Kızılırmak Mah. 1443. Cadde Green Ofis No: 22 -14 Çankaya/Ankara
Selgün Proje Mim. İnş. İnş. Ltd. Şti. Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 61/105 07010 Muratpaşa/Antalya
Tekinler Müh. İnş. A.Ş. Mevlana Halit Mah. Urfa Blv. 61/3/5 21080 Bağlar/Diyarbakır
Tez Müh. Mim. İnş. Tic. Ltd. Şti. Mezopotamya Mahallesi 326. Sokak Adres 75 Plaza A Blok No: 2 A/24 Kayapınar/Diyarbakır 21070
Maruf Aktaş Medya Mah. 629. Sk. Hmt-21 Plaza Sit. B Blok Apt. No: 11b/37 Kayapınar/Diyarbakır
Selim Tuğrul Fabrika Mah. Mahabad Bulvarı Gold Office Plaza 7/20 Yenişehir/Diyarbakır

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı ile başvuru sahibi isteklinin iddiasında birlikte hareket ettiği iddia edilen 9 istekli tarafından ihale dokümanının farklı IP numaraları üzerinden indirildiği ve teklifleri de farklı IP numaraları üzerinden verildiği,

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı ile Ay-Set Müh. Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminat mektuplarını aynı bankanın şubesinden alındığı görülmekle birlikte düzenleme saatleri ile banka sıra numaraları ve geçici teminat mektubu ayırt edici numaralarının da sıralı bir şekilde olmadığı,

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı ile anılan isteklilerin mevcut şirket ortakları ve yöneticileri ile güncel şirket adreslerinin birbirinden farklı olduğu, kaldı ki mevcut ortak veya yöneticilerin geçmişte diğer firmalarda ortak olması veyahut yöneticilik yapması ya da firmaların geçmişte aynı adreslerde ikamet etmesinin şikayete konu ihalede birlikte hareket ettikleri anlamına gelmeyeceği ve inceleme tarihi itibariyle bir organik bağlarının bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (Sekizyüzsekizbinyüzyetmişiki Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir. …” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “…(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

(11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “…(7) Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki aday ve istekliler tarafından kullanılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılmasında; tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresi sonuna kadar bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

(8) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak sunulan mezuniyet belgesinin, tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. …” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…(8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43’üncü maddesinde “43.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.

43.2. Mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz.

43.3. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, mezuniyet belgeleri için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca hesaplanan iş deneyim tutarları, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarları ile toplanarak değerlendirilmeyecektir.

43.4. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; özel ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları mümkündür. Ancak özel ortakların iş deneyimini tevsik amacıyla mezuniyet belgeleri sunması durumunda, mezuniyet belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümlerine ait olması gereklidir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

(D) II Grup İşler – Enerji Dağıtım Şebekesi ve Tesis İşleri

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

Elektrik Mühendisi veya Elektronik-Elektromekanik Mühendisi …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalarından, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu, iş deneyiminin tevsiki için ilk ilân veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulabileceği, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için anılan Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde geçen tutar üzerinden hesaplanmak suretiyle benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, bu bent kapsamında elde edilen deneyimin mühendis veya mimarın beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından kullanılabileceği,

 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağına ait mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilân veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulmasının zorunlu olduğu, mezuniyet belgelerinin iş deneyiminin tevsiki için sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin bulunması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Ak-Dal İnş. Elek. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünün “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırının “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında;

 

“2017/317646-2200843-1-1” şeklinde,

 

Anılan bölümün “Mezuniyet Belgesi” satırının “Mezuniyet Belgesine İlişkin Bilgiler” kısmında;

 

“22*********, 15.02.1999, 4-4/004, Dicle Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği” şeklinde,

 

Aynı bölümün “Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi” satırının “Belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranı” kısmında;

 

“5 yıldan fazla, %100” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

 

Anılan iş ortaklığının özel ortağı Asia Elek. İnş. Hay. Tele. Hiz. ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünün “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırının “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında;

 

“2020/432031-4324888-1-1

2013/36852-642647-1-1

9220-H-DT-1-1” şeklinde,

 

Anılan bölümün “Mezuniyet Belgesi” satırının “Mezuniyet Belgesine İlişkin Bilgiler” kısmında;

 

“35*********, 07.03.2008, 22-4/003, Dicle Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği” şeklinde,

 

Aynı bölümün “Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi” satırının “Belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranı” kısmında;

 

“5 yıldan fazla, %100” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarına göre tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağa ait iş deneyim belgesinin sunulması durumunda söz konusu ortağın Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiği, ancak tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere mimar veya mühendis ortağına ait mezuniyet belgesi sunulması durumunda söz konusu ortağın şirketin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olması gerektiği, söz konusu durumda istekli tarafından teklifi kapsamında ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması yeterli olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda is deneyimlerini tevsik etmek amacıyla mezuniyet belgelerine ve mezuniyet belgesinin kullanılmasına ilişkin ortaklık durum belgesine ilişkin bilgilerin beyan edildiği,

 

İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağına EKAP üzerinden gönderilen 17.01.2023 tarihli yazıda “…13. Bölge Müdürlüğü Genelinde (Kalkan-Fethiye-2BlHd Yolu, (Korkuteli-Çavdır)Ayr – (Fethiye-Kalkan)Ayr Yolu vs) Enerji Nakil Hatlarının Deplasesi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 19.01.2023 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi (Pilot Ortak)

Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi (Özel Ortak) …” ifadelerine yer verilerek beyan edilen bilgileri tevsik edici belgelerin sunulmasının istenildiği,

 

Anılan iş ortaklığı tarafından 17.01.2023 tarihinde pilot ve özel ortağa ait ortaklık durum belgelerinin sunulduğu, pilot ortağa ait ortaklık durum belgesi incelendiğinde, bahse konu belgenin;

 

“1. Belge Düzenleme Tarihi

 

: 23/11/2022

2. Başvuru sahibi şirketin;

2.1. Ticaret Unvanı               

 

2.2. Ticaret Sicil No            

 

: AK-DAL İnşaat Elektrik Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

: 16256

3. Mezuniyet belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler

Ortağın Adı ve Soyadı Ortaklık Tipi Belgenin Düzenlendiği Tarihteki Ortaklık Hisse oranı
Kendal Ak [Gerçek kişi]        %100,00

 

Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki beş yıl boyunca AK-DAL İnşaat Elektrik Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin kesintisiz olarak en az % 51 hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. …” şeklinde,

Özel ortağa ait ortaklık durum belgesi incelendiğinde, bahse konu belgenin;

 

“1. Belge Düzenleme Tarihi

 

: 23/11/2022

2. Başvuru sahibi şirketin;

2.1. Ticaret Unvanı               

 

2.2. Ticaret Sicil No            

 

: Asia Elektrik İnş. Hay. Telekom Hiz. ve San. Tic. Ltd. Şti.

: 24544

3. Mezuniyet belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler

Ortağın Adı ve Soyadı Ortaklık Tipi Belgenin Düzenlendiği Tarihteki Ortaklık Hisse oranı
Şiyar Alabaş [Gerçek kişi]        %100

 

Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki beş yıl boyunca Asia Elektrik İnş. Hay. Telekom Hiz. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin kesintisiz olarak en az % 51 hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. …” şeklinde bilgilerin yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu bilgiler dikkate alınarak www.ticaretsicil.gov.tr üzerinden yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından beyan edilen mezuniyet belgelerinin sahiplerinin ortaklık durum belgelerinin düzenlendiği tarihten geriye doğru beş yıl boyunca şirketlerinin en az %51 hissesine sahip olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap