Diğer firmaya ilişkin vekaletnamesinin bulunması, banka referans mektubu numaralarının ardışı olması, adreslerinin aynı olması 17. madde kapsamında elenme sebebi midir

Yayın Tarih: 27.07.2022 04:07
Özet

Anılan isteklilerin sunduğu banka referans mektubunun aynı bankanın, aynı şubesi tarafından, aynı tarihte ardışık sıra numarasına yer verilerek düzenlendiği, başvuruyu anılan isteklilerin yaptığı, mektupların farklı kişiler tarafından teslim alındığı,

D..ese İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan vekaletname üzerinde ihalelere katılmaya ilişkin olarak münferiden yetki verilen N.et Çelik’in tek pay sahibi olarak K...tsel Tas. Res. ve İnş. A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu,

D..ese İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan Kentsel Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş. antetli kağıt üzerinde D...ese İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile işin adına yer verilerek teklif zarfında bulunan belgelere ilişkin bilgilerin yazılı olduğu görülmektedir.

Yukarıda bahsedilen veriler ışığında, başvuru sahibi istekli K..tsel Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş.  ile ihaleye katılan diğer bir istekli olan D...ese İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin birbirlerinin tekliflerinden bilgi sahibi olduğuna ve aralarında organik bir bağ bulunduğuna ilişkin kuvvetli bir karinenin varlığının ortada olması nedeniyle hayatın olağan akışı çerçevesinde her iki isteklinin, birbirlerinin tekliflerinden haberdar olmaması ihtimalinin söz konusu olmadığı ve isteklilerin söz konusu ihaleye bu şekilde girmelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu değerlendirildiğinden idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No 2020/022
Gündem No 65
Karar Tarihi 22.05.2020
Karar No 2020/UY.I-939

BAŞVURU SAHİBİ:

Kentsel Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş. 

VEKİLİ:

Av. Arzu EROL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/3570 İhale Kayıt Numaralı “Ortahisar (Nevşehir) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 05.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ortahisar (Nevşehir) İçmesuyu  İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kentsel Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş.nin 20.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.04.2020 tarih ve 16191 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/606 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı, Kentsel Tas. Res. Ve İnş. A.Ş.  yetkilisi Nimet Çelik’in Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş. şirketinin eski hissedarı olduğu ve hisselerini 02.12.2017 tarihinde devir ederek ortaklıktan ayrıldığı, devir tarihine kadar her iki şirketin grup şirketi konumunda olduğu aynı bilgisayar sistemlerini, aynı bankaları uzun süre her iki şirketin de kullandığı, müvekkil şirket yetkilisinin eski hissedarı olduğu şirketin, eski ortaklık tarihinden kalan materyalleri kullanmasında herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş. şirketinin eski ortaklık yapısı döneminde kalan malzeme, bilgi, know how, bilgisayar kayıtları gibi değerleri kullanmasının hayatın olağan akışı gereği olduğu, eski ortaklık döneminden kalan sistemin, kayıtların, materyallerin kullanılması şirketlerin birlikte hareket ettiğine hiçbir şekilde delil niteliğinde olmadığı,

Kentsel Tas. Res. ve İnş. A.Ş.  ile Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin aynı rezidans içinde farklı katlarda bulunduğu, eski grup şirketleri olmasından dolayı aynı bankadan referans mektubu alınması, adresin aynı rezidanstaki farklı katlar olması, eski grup şirketin kayıtlı sistemlerinin kullanılmasının hayatın olağan akışı gereği olduğu,

Kentsel Tas. Res. Ve İnş. A.Ş.  yetkilisi Nimet Çelik’in ayrıldığı şirkette eski ortağı olan ve aynı zamanda yeğeni olan Metin ÇELİK tarafından verilen vekaleti hiçbir zaman kullanmadığı, Metin ÇELİK’in yurt dışına çıktığı dönemlerde şirketinin işlerini görmek üzere çıkardığı vekalete bilgisi ve haberi dışında müvekkil şirket yetkilisi Nimet ÇELİK ‘i de vekil olarak yazdığı, fakat müvekkil şirket yetkilisi Nimet ÇELİK komisyon şikâyet kararı üzerine vekaletten haberi olduğu,

Kentsel Tas. Res. Ve İnş. A.Ş. ile Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatları arasında matematiksel bağ olduğu tespitinin de doğru olmadığı, idarenin ihale dosyasında tüm birim fiyatlar için isteklinin teklif fiyatına göre bir fiyat aralığı belirlediği, her istekli firmanın birim fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

            b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

            c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

            d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

           e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve  bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:ORTAHİSAR (NEVŞEHİR) İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü: Ø75-355 mm çap ar. PE100 PN10 borular ile L=41.763 m şeb, şeb ana boru, terfi, ilt+bağl+tahl hattı döş, 1 ad. 100 m³ topl dep, 1 ad. 300 m³+1 ad. 700 m³ B.A.G serv dep, 2 ad. Der terfi merk., ab bağl, san yapı ile elk ve mek işl yap

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:ORTAHİSAR (NEVŞEHİR)” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 03.07.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümlerinde rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. Bu yasağın amacının ihalede serbest bir rekabet ortamının bulunmasını sağlamak ve sözleşme fiyatının oluşması aşamasında herhangi iki hukuk kişisinin birbirlerinin teklifinden haberdar olarak danışıklı hareket etmelerini önlemek olduğu değerlendirilmektedir.

 

İtirazen şikâyete konu ihalenin 2020/3570 İhale Kayıt Numaralı “Ortahisar (Nevşehir) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi” olduğu, 05.02.2020 tarihinde yapılan ihaleye (85) isteklinin katıldığı, ihale komisyonu kararında, 6 isteklinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (d) bendi gereği yasak fiil ve davranışta bulunduğu, 4 isteklinin sınır değer altında kaldığı, 1 isteki imza sirküleri sunmadığı, 1 istekli asgari iş deneyi belgesi tutarını sağlamadığı, 1 istekli geçici teminat mektubunun uygun olmadığı, 1 istekli ortağın T.C. kimlik numarasının bulunmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ve ihale işlem dosyasında yer alan belgeler üzerinden yapılan inceleme;

 

Başvuru sahibi Kentsel Tas. Res. ve İnş. A.Ş. tarafından sunulan belgeler incelendiğinde; 210… kimlik numaralı Nimet Çelik’in imza sirkülerinde yönetim kurulu başkanı olduğu, anılan isteklinin adresinin “Tahtakale Mah/semt Fırat1 Cad. No:2 /78 Avcılar / İstanbul” olarak yer aldığı, birim fiyat teklif mektubu üzerinde ve istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen ticaret sicili bilgilerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden araştırılması sonucunda da aynı adres bilgisinin yer aldığı, yine anılan gazetede başvuru sahibi isteklinin tek pay sahipli anonim şirket olarak faaliyet gösterdiği ve tek pay sahibinin Nimet Çelik olduğu, yine başvuru sahibi istekli tarafından sunulan banka referans mektubunun Anadolubank A.Ş. Sefaköy Şubesi’nden alındığı, 03.02.2020 tarihli ve 6 sayılı olduğu görülmektedir.

 

Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan belgeler incelendiğinde; 209… kimlik numaralı Metin Çelik’in imza sirkülerinde anılan isteklinin yetkilisi olduğu, Metin Çelik’in imza sirkülerinde anılan isteklinin adresinin “Tahtakale Mah. Fırat 1 Cad. No:2 / 78 Avcılar / İstanbul” olarak yer aldığı, birim fiyat teklif mektubunda ise adresin “Tahtakale Mahallesi Fırat Caddesi No:2 Kat:11 Daire: 77 İşmekan Residence Ispartakule Avcılar / İstanbul” olduğu ve istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen ticaret sicili bilgilerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden araştırılması sonucunda da adres değişikliğinin olduğu ve yeni adresin “Tahtakale Mahallesi Fırat 1 Cad. No:2 / 77 Avcılar / İstanbul”  olduğu, anılan gazetede ortaklık yapısına ilişkin bir bilginin yer almadığı ayrıca sunulan vekaletname üzerinde “…ve İhaleye; Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Bilumum Resmi Daireler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Teşebbüsler ve Şirketlerce açılmış veya açılacak olan bilumum ihalelere şirketimiz adına katılmaya, ilgili yasalar gereğince açık artırma, eksiltme ve pazarlığa iştirake, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pay sürmeye ve bunlardan vazgeçmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya, geçici ve kesin teminatları kabule ilişkin yanlışları düzeltmeye, imzaya, gerekli olan her türlü beyan, muvafakat ve taahhütlerde bulunmaya, yeterlik belgesi almaya, … münferiden yetkili olmak üzere…210… T.C. kimlik numaralı Nimet Çelik… tarafımdan vekil tayin edildi.” ifadelerine yer verildiği, 6 kişinin vekil olarak tayin edildiği, söz konusu kişiler arasında 210… kimlik numaralı Nimet Çelik’in de yer aldığı yine anılan istekli tarafından sunulan banka referans mektubunun Anadolubank A.Ş. Sefaköy Şubesi’nden alındığı, 03.02.2020 tarihli ve 7 sayılı olduğu, ayrıca anılan istekli tarafından Kentsel Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş. antetli kağıt üzerinde Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile işin adına yer verilerek teklif zarfında bulunan belgelere ilişkin bilgilerin yazılı olduğu görülmektedir.

 

Kurum tarafından yukarıda yer verilen banka referans mektuplarını düzenleyen Anadolubank A.Ş. Sefaköy Şubesi’nden 14.04.2020 tarihli ve E.2020/6108 sayılı yazı ile “…Kurumumuza yapılan başvuruya ilişkin olarak şubeniz tarafından düzenlenen; Kentsel Tas. Res. ve İnş. A.Ş. tarafından sunulan 03.02.2020 tarihli ve 6 sayılı Banka Referans Mektubu ile Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan 03.02.2020 tarihli ve 7 sayılı Banka Referans Mektubu için kimlerin başvuru yaptığı ve söz konusu mektupları kimlerin aldığı bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.” ifadelerine yer verilerek bilgi talep edilmiştir.

 

Anadolubank A.Ş. Sefaköy Şubesi tarafından 13.05.2020 tarihli 67 sayılı yazıda “İlgili yazınıza istinaden talep edilen bankamızdan düzenlenen Referans mektubu bilgilerini bilgilerinize arz ederiz

Mektup tarih: 03.02.2020 Mektup Ref. No: 6 Referans Mektubu talep yapan: Kentsel Tasarım ve İnşaat A.Ş. Mektup teslim alan: Şeyma Kaymaz(firma çalışan)

Mektup tarih: 03.02.2020 Mektup Ref. No: 7 Referans Mektubu talep yapan: Debese İnş. San Tic. A.Ş. Mektup teslim alan: Gökhan Kesimal” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Yapılan tespitler neticesinde; Kentsel Tas. Res. ve İnş. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nimet Çelik’in imza sirkülerinde Kentsel Tas. Res. ve İnş. A.Ş. adresi ile, Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin yetkilisi Metin Çelik’in imza sirkülerinde Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin adreslerinin aynı olduğu,

 

Anılan isteklilerin sunduğu banka referans mektubunun aynı bankanın, aynı şubesi tarafından, aynı tarihte ardışık sıra numarasına yer verilerek düzenlendiği, başvuruyu anılan isteklilerin yaptığı, mektupların farklı kişiler tarafından teslim alındığı,

 

Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan vekaletname üzerinde ihalelere katılmaya ilişkin olarak münferiden yetki verilen Nimet Çelik’in tek pay sahibi olarak Kentsel Tas. Res. ve İnş. A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu,

 

Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan Kentsel Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş. antetli kağıt üzerinde Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile işin adına yer verilerek teklif zarfında bulunan belgelere ilişkin bilgilerin yazılı olduğu görülmektedir.

 

Yukarıda bahsedilen veriler ışığında, başvuru sahibi istekli Kentsel Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş.  ile ihaleye katılan diğer bir istekli olan Debese İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin birbirlerinin tekliflerinden bilgi sahibi olduğuna ve aralarında organik bir bağ bulunduğuna ilişkin kuvvetli bir karinenin varlığının ortada olması nedeniyle hayatın olağan akışı çerçevesinde her iki isteklinin, birbirlerinin tekliflerinden haberdar olmaması ihtimalinin söz konusu olmadığı ve isteklilerin söz konusu ihaleye bu şekilde girmelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu değerlendirildiğinden idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap