ihale-soru-cevap-logo.png

" belgelerinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin illiyet bağı ile yurtdışında kurduğu,satın aldığı tüzel kişi ve/veya iştiraklar vasıtasıyla yapılan işlere ilişkin iş bitirme belgelerinin düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi << Devamını Oku>> [1840]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, İdari Şartname’de düzenlenmemiş bir hususun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, idarece A1 ve K1 yetki belgelerine ilişkin yapılan düzenlemelerden söz konusu belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması gereken belgelerden olmadığı, bu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce tamamlatılması gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin A1 ve K1 yetki belgelerine ili << Devamını Oku>> [792]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Diğer taraftan, Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin “Örnek verme şekilleri” başlıklı 95’inci maddesinde yabancı dilde yazılı kâğıttan örnek çıkarma işleminin “yabancı dildeki kağıdın örneği çıkartılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır.” şeklinde olacağı, Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 96’ncı maddesinde çevirme işleminin tanımının “Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.” şeklinde hüküm altına alındığı, << Devamını Oku>> [931]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu ihalede başvuru sahibi tarafından “Kilitli parke taşı, her ebatta bordür taşı ve drenaj oluğu” kalemleri için, ..İnş. ve Tic. A.Ş.nin imalatını yapmış olduğu ürünlerin satış ve pazarlaması konusunda yetkili olunduğuna dair yetkili satıcı belgesinin teklif dosyasında idareye sunulduğu görülmüştür. Başvuruya konu ihalede, oluk taşları ürününün imalatçısı olmayan ve imalatçı firmadan alınmış satışa ilişkin yetki belgesini sunan başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi uyarı << Devamını Oku>> [1055]


Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 1/1/2018 tarihi itibariyle Kurumumuz sorumluluğundaki Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) bilgi amaçlı olarak kaydedilmesine yönelik uygulama başlatılmıştır. Bu kapsamda 19/12/2017 tarihli ve 2017/DK.D-413 sayılı Kurul Karar << Devamını Oku>> [528]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale genel tebliğinin 30.8.1 maddesinde 31/08/2010 tarihinden sonra yapılan iş deneyim belgelerinin EKAP a kayıt edilme zorunluluğu olduğu anlaşılmaktadır. ancak 31/08/2010 tarihinden önce alınan yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri EKAP a kayıt edilmemiş ise değerlendirmeye alınır mı. << Devamını Oku>> [1328]