Belediyeler tarafından özel sektöre yapılan işler kapsamında düzenlenen usulüne göre düzenlenmeyen İş deneyim belgelerinin geçerli olmadığı hk

Yayın Tarih: 07.06.2022 11:06
Özet

Söz konusu iş deneyim belgesinin özel sektöre yapılan işler kapsamında olduğu, bu kapsamda belediye tarafından düzenlendiği, iş deneyim belgesinin sözleşme hükümleri incelendiğinde özel sektöre yapılacak olan inşaat işçiliğine yönelik olduğu, özel sektöre taahhütte bulunan isteklilerin iş deneyim belgesini alabilmeleri için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bulunan belgeleri sunması gerektiği, bahsi geçen istekli tarafından noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesinin sunulduğu ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde yer alan, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi ve sözleşmeye ilişkin fatura örneklerinin sunulmadığı ve usulüne uygun olarak düzenlenmeyen iş deneyim belgesinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanılamayacağı anlaşıldığından ...... İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve K....u İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin iptal edilerek, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre yeniden düzenlenmesi hususunda belgeyi düzenleyen Rize Belediye Başkanlığına bildirimde bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.


Toplantı No : 2017/042
Gündem No : 76
Karar Tarihi : 25.08.2017
Karar No : 2017/UY.III-2399

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi  GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ak Müh. ve İnş.Ltd.Şti.- Ardişen İnş. Nak. Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.,

Eminettin Mah. Menderes Bulvarı Yavuz Plaza Kat : 8 No : 705 RİZE

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Rize İl Özel İdaresi,

Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 RİZE

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/79175 İhale Kayıt Numaralı “Rize Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Binası, Yurt Binası ve Kapalı Spor Salonu Yapımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Rize İl Özel İdaresi tarafından 21.03.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Rize Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Binası, Yurt Binası ve Kapalı Spor Salonu Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ak Müh. ve İnş. Ltd. Şti.- Ardişen İnş. Nak. Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. nin 31.05.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 16.06.2017 tarih ve 34632 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.06.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1537 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığında Keskinoğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin özel sektöre taahhütte bulunularak edinildiği, bedel içeren noter onaylı sözleşme, fatura örnekleri, yapı ruhsatları, yapı kullanma izin belgeleri, işyeri bildirgeleri dikkate alındığında iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş hacmini tevsik amacıyla sunmuş olduğu gelir tablolarının ihalede aranan oranları sağlamadığı, toplam ciroların gösterildiği gelir tablolarının yetersiz kaldığı,

3) Aşırı düşük teklif açıklamasına tabi tutulan iş kalemlerinde, analiz girdilerinde kullanılan birim fiyatların rayiç fiyatların altında olduğu, idarelerin yayımlamış olduğu birim fiyatlardan düşük olduğu, imalatlara yönelik nakliye mesafelerinin, idarenin hazırlamış olduğu yaklaşık maliyetindekilerden daha düşük mesafelerin alınmadığı,

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan birim fiyatlarla açıklama yapılan kalemlere nakliyelerin ilave edilmediği,

Proforma fatura ile açıklanan iş kalemlerinde sadece SMMM veya YMM onaylı ancak piyasa şartlarında birim fiyatı olmayan faturaların verildiği,

Açıklama istenilen analiz girdileri ve yardımcı analiz girdilerindeki malzemelere yükleme, boşaltma ve istifin ilave edilmediği,

Faturaları düzenleyen SMMM ve YMM’nin açık adreslerinin ve iletişim bilgilerinin bulunmadığı,

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık izin belgelerinin mahallin en büyük idari amirinden alınması gerektiği, sorgulama sonucu verilen belgelerin uygun olmadığı,

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından belirlenen imalat miktarları ile idarenin analizlerindeki imalat miktarlarının uyumlu olmadığı, %10 dan fazla farkın bulunduğu,

Analizlerde kullanılan akaryakıt birim fiyatlarının ihale tarihindeki akaryakıt birim fiyatlarının altında olduğu,

Analizlerde işçilik miktarlarının azaltıldığı, işçilik ücretlerinin 2017 yılı asgari işçilik ücretinin altında belirlendiği,

SMMM ve YMM tarafından düzenlenen faturalarda Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1’inci maddesinde bulunan beyanın eksik yazıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1.      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek Belgeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya isteklinin (Mülga ibare: 25/01/2017-29959 R.G./1. md.) teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ile iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesi zorunludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

a) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciler için; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa; tasfiye tutanağı, kesin hakediş raporu, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi.

b)(Değişik:RG-7/6/2014-29023) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “…(4) Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(6) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Rize Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Binası, Yurt Binası ve Kapalı Spor Salonu Yapımı İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:-

c) Miktarı ve türü:  1 adet Okul Binası İnşaatı (İnşaat Alanı 5.558 m2), 1 Adet Yurt Binası İnşaatı (İnşaat Alanı 3.106 m2), 1 Adet Kapalı Spor Salonu İnşaatı (İnşaat Alanı 1115 m2), 1 Adet Bekçi Kulübesi ve Giriş Takı (İnşaat Alanı 8,4 m2)

ç) Yapılacağı yer:Rize İli Ardeşen İlçesi” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde belirtilen “(B) Üst Yapı (Bina) İşleri/III. Grup: Bina İşleri” [tamamlama (ikmal), montaj, tadilat ve onarım işleri hariç] benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi veya Mimar” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, yapım ihalelerinde iş deneyim belgesinin istenilmesinin zorunlu olduğu, özel sektöre yapılan işlerde belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından düzenleneceği, düzenlenen belgenin belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından onaylanacağı, bu iş deneyim belgesini almak için düzenleyen belediyeye, yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bahse konu ihale Rize İl Özel İdaresi tarafından yapılan “Rize Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Binası, Yurt Binası ve Kapalı Spor Salonu Yapımı İşi” ihalesi olup, 21.03.2017 tarihinde  yapılan ihaleye 8 istekli tarafından teklif verilmiş, 2 istekli sınır değerin altında kaldığından ve 1 istekli aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakılmış, diğer isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilerek ihale Keskinoğlu İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti. &  Sumay Asansör Mühen. İnş. Mak. San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekli Keskinoğlu İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti. &  Sumay Asansör Mühen. İnş. Mak. San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Keskinoğlu İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin sunulduğu, işveren kısmında “S.S Keskinoğlu Konut Yapı Koop.”, uygulanan yapı tekniği kısmında “Betonarme 4A gurubu”, ilk sözleşme bedeli kısmında “3.008.280,00 YTL (2006 Yılı)”, toplam sözleşme bedeli kısmında  “3.008.280,00 YTL (2006 Yılı)”, sözleşme tarihi kısmında “14.12.2006 tarih 15344 sayılı T.C Rize 3. Noterliğinde hazırlanmış”, işin geçici kabul veya iskan tarihi kısmında “28/11/2011-59 Nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi”, ve belge tutarı kısmında “4.363.750 TL(2011 yılı)” bilgilerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin idareye şikâyeti üzerine idare tarafından Rize Belediye Başkanlığı’na yazılan 08.06.2017 tarih 3284 sayılı yazı ile “…Keskinoğlu İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti düzenlenmiş 30.11.2011 tarih ve M.53.0.RİZ.013/1688 sayılı iş deneyim belgesinin…. İhale komisyonunca incelemeye tabi tutulmasına karar verilmiştir.

…söz konusu iş deneyim belgesinin Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “iş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Belediye Başkanlığınızca düzenlenip düzenlenmediği ve adına belge düzenlenen Keskinoğlu İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti tarafından belge için başvuru esnasında anılan yönetmeliğin 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerin Belediye Başkanlığınıza ibraz edilip edilmediği hususlarında,…” konularında bilgi istenilmiştir.

 

Rize Belediyesi tarafından 14.06.2017 tarih ve 29940 sayılı cevap yazısında “… 30.11.2011 tarihli ve M.53.0.RİZ.013/1688 sayılı iş deneyim belgesinin Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Belediye Başkanlığımızca düzenlenmiş olup, adı geçen tüzel kişilik tarafından belge için başvuru esnasında yönetmeliğin 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerden gerekli olanların idaremize ibraz edildiği tespit edilmiştir.” bilgilerine yer verilmiştir.

 

Söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin olarak Rize Belediyesi’nden 10.07.2017 tarih ve 2017/14204 sayılı yazı ile “İstekli Keskinoğlu İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. & Sumay Asan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından sunulan 30.11.2011 tarih ve M.53.0.RİZ.0.13/1688 sayılı Keskinoğlu İnş. Taş. Gıda Tekstil Paz. Ltd. Şti. adına düzenlenen iş deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için idarenize sunulması gerekli olan yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri” istenilmiştir.

 

Rize Belediyesi tarafından 19.07.2017 tarih ve 34330 sayılı yazı ile gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda; Rize 3’üncü Noterliği tarafından düzenlenen 14.12.2006 tarih ve 15344 yevmiye numaralı inşaat sözleşmesi, 30.11.2006 onay tarihli ve 124 sayılı yapı ruhsatı, 31.03.2009 onay tarihli 30 sayılı yapı ruhsatı, 14.11.2011 onay tarihli 62 sayılı yapı ruhsatı ve 28.11.2011 onay tarihli 59 sayılı yapı kullanma izin belgesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu iş deneyim belgesinin özel sektöre yapılan işler kapsamında olduğu, bu kapsamda belediye tarafından düzenlendiği, iş deneyim belgesinin sözleşme hükümleri incelendiğinde özel sektöre yapılacak olan inşaat işçiliğine yönelik olduğu, özel sektöre taahhütte bulunan isteklilerin iş deneyim belgesini alabilmeleri için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bulunan belgeleri sunması gerektiği, bahsi geçen istekli tarafından noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesinin sunulduğu ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde yer alan, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi ve sözleşmeye ilişkin fatura örneklerinin sunulmadığı ve usulüne uygun olarak düzenlenmeyen iş deneyim belgesinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanılamayacağı anlaşıldığından Keskinoğlu İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.-Sumay Asansör Mühen. İnş. Mak. San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve Keskinoğlu İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin iptal edilerek, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre yeniden düzenlenmesi hususunda belgeyi düzenleyen Rize Belediye Başkanlığına bildirimde bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2.                  Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1)İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(10) Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.

(14)  Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan düzenlemelerden istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalardan birinin sunulmasının yeterli olduğu,

 

Toplam cironun; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı olduğu, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamının dikkate alınacağı,

 

Bu kapsamda, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği,

 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanların, son iki yıla ait belgelerini sunabileceği, bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı, gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olmasının zorunlu olduğu, öte yandan iş ortaklığı olarak ihaleye katılan istekliler tarafından; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunluluğunun bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında bu hususa ilişkin sunulan belgeler incelendiğinde,

 

Pilot ortağa ilişkin olarak; SMMM Yaşar Yılmaz tarafından onaylı 2016 dönemine ait işletme ayrıntılı gelir tablosu sunulduğu, adı geçen belge üzerinde ilgili meslek mensubuna ait imza/kaşe ile TÜRMOB kaşesinin mevcut olduğu,

 

Özel ortağa ilişkin olarak; SMMM Hasan Köse tarafından onaylanan işletme ayrıntılı gelir tablosu sunulduğu, adı geçen belge üzerinde ilgili meslek mensubuna ait imza/kaşe ile TÜRMOB kaşesinin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

 

Pilot ortağa ilişkin toplam cironun; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı olduğu tanımı doğrultusunda hareket edildiğinde, net satışlar tutarının 1.792.839,03 TL olduğu, pilot ortağın hissesinin %50 olduğu, teklif tutarının 10.799.000,00 TL olduğu göz önüne alındığında sağlaması gereken tutarın 1.349.875,00 (10.799.000,00 x 0,5 x0,25) TL olması gerektiği, şikâyete konu ihalede karşılanması gereken asgari tutarı sağladığı anlaşılmaktadır.

 

Özel ortağa ilişkin toplam cironun; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış  iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı olduğu tanımı doğrultusunda hareket edildiğinde, net satışlar tutarının 12.746.824,55 TL olduğu, özel ortağın hissesinin %50 olduğu, teklif tutarının 10.799.000,00 TL olduğu göz önüne alındığında sağlaması gereken tutarın 1.349.875,00 (10.799.000,00 x 0,5 x0,25) TL olması gerektiği, şikâyete konu ihalede karşılanması gereken asgari tutarı sağladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3.                  Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Yapım yönteminin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3.İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdare tarafından 05.04.2017 tarihinde EKAP üzerinden teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere aşırı düşük teklif açıklama yazısı gönderildiği, söz konusu yazı ekinde sıralı iş kalemleri/ grupları listesi, açıklama istenilen iş kalemleri/ grupları listesi, açıklama istenilmeyen analiz girdileri listesi ve özel poz analizlerinin gönderildiği, Keskinoğlu İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti. &  Sumay Asansör Mühen. İnş. Mak. San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın açıklamalarının uygun bulunduğu, Bikan Müh. İnş. Taah. Nakl. Harf. Tur. San Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı kapsamında 19.101, 22.001A, 23.202, 28.096/A, 28.096/B, İÖZEL51, İ.ÖZEL4, İÖZEL5, MSB.680, MSB808/1, ÖZEL7, ÖZELA1, ÖZEL1, ÖZEL5, ÖZEL6, ÖZEL BANK, P-01/Ö numaralı özel pozların düzenlendiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ise isteklilere ÖZEL6, ÖZEL5, MSB.671/A, 23.202., İ.ÖZEL51, İ.ÖZEL4, ÖZEL 2A, P-01/Ö, ÖZEL7 numaralı özel pozların yazı ekinde gönderildiği tespit edilmiştir.

 

Açıklanması istenilen iş kalemlerine ilişkin tablo incelendiğinde, toplam 64 iş kalemine ilişkin açıklama istenildiği, söz konusu kalemler içerisinde özel pozlu iş kalemlerinin bulunduğu, idare tarafından açıklama istenen kalemlerden Özel A, Özel A1l, 23.241A, Özel Bölme Duvar pozlarına ilişkin olarak herhangi bir analiz formatının isteklilere verilmediği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda anılan Tebliğ maddesi gereğince, idareler tarafından özel iş kalemlerine ve paçal iş kalemlerine ilişkin olarak bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının detaylı şekilde gösterildiği analiz formatlarının isteklilere verilmesi gerektiği, isteklilerin bu tür iş kalemlerine yönelik açıklamalarını bu analizleri esas alarak yapmaları gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısı incelendiğinde, 4 adet özel iş kalemi içerisinde esaslı imalat gerektiren iş kalemleri olduğu, söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak da idare tarafından analiz hazırlanıp isteklilere verilmesi gerektiği anlaşılmış olup, aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının ekine özel pozlara ilişkin analizlerin tekrar düzenlenip sınır değerin altında kalan isteklilere yeniden gönderilmesi ve aşırı düşük teklif değerlendirilmesi işleminin yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Sumay Asansör Mühen. İnş. Mak. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin sunulduğu, iş sahibi kısmında “Mütevaffa Ergün Kopuz varisi Nurcan Kopuz ve hissedarları”, uygulanan yapı tekniği kısmında “Betonarme bina(…) (Yapı sınıfı 4/A Yapı inşaat alanı 4452,77m2 ”, ilk sözleşme bedeli kısmında “2.498.003,97 TRY”, toplam sözleşme bedeli kısmında  “2.498.003,97 TRY”, sözleşme tarihi kısmında “30.09.2009”, işin geçici kabul / tasfiye veya iskan tarihi kısmında “10.10.2013”, ve belge tutarı kısmında “1.498.802,38 TRY” bilgilerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin olarak Rize Belediyesi’nden 10.07.2017 tarih ve 2017/14204 sayılı yazı ile “İstekli Keskinoğlu İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. & Sumay Asan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından sunulan 29.02.2016 tarih ve 7872-Y-ÖS-7-2 sayılı Sumay Asansör Mühen. İnş. Mak. San ve Tic. Ltd. Şti.  adına düzenlenen iş deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için idarenize sunulması gerekli olan yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri” istenilmiştir.

 

Rize Belediyesi tarafından 19.07.2017 tarih ve 34330 sayılı yazı ile gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda; noter onaylı düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi, noter onaylı düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesine ek sözleşme, 04.07.2013 onay tarihli ve 4 sayılı yapı ruhsatı, 04.07.2013 onay tarihli 13 sayılı yapı ruhsatı, 20.04.2016 onay tarihli 4 sayılı yapı ruhsatı ve 10.10.2013 onay tarihli 2013/2 belge numaralı yapı kullanma izin belgesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu iş deneyim belgesinin özel sektöre yapılan işler kapsamında olduğu, bu kapsamda belediye tarafından düzenlendiği, kat karşılığı inşaat işlerinde isteklilerin iş deneyim belgesini alabilmeleri için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bulunan belgeleri sunması gerektiği, bahsi geçen istekli tarafından noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesinin sunulduğu ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde yer alan, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesinin sunulmadığı  anlaşıldığından söz konusu belgenin iş deneyimini tevsik etmek için kullanılamayacağı,  Sumay Asansör Mühen. İnş. Mak. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin iptal edilerek, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre yeniden düzenlenmesi hususunda belgeyi düzenleyen Rize Belediye Başkanlığına bildirimde bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Geçerli teklif olan Sinaner Grup İnş. Mühen. Hiz. Mimar. Maden. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin sunulduğu, iş sahibi kısmında “Terzioğlu  Kampüsü Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği”, uygulanan yapı tekniği kısmında “Betonarme (Yapının sınıfı: V- Yapının grubu:B”, ilk sözleşme bedeli kısmında “3.751.352,50 TRY”, toplam sözleşme bedeli kısmında  “9.316.920,21”, sözleşme tarihi kısmında “18.03.2014”, işin geçici kabul / tasfiye veya iskan tarihi kısmında “18.02.2016”, ve belge tutarı kısmında “9.316.920,21” bilgilerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin olarak Çanakkale Belediyesi’nden 10.07.2017 tarih ve 2017/14206 sayılı yazı ile “İstekli Sinaner Grup İnş. Mühen. Hiz. Mimar. Maden. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 02.12.2016 tarih ve 5293-Y-KD-1-1 sayılı Sinaner Grup İnş. Mühen. Hiz. Mimar. Maden. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen iş deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için idarenize sunulması gerekli olan yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri” istenilmiştir.

 

Çanakkale Belediyesi tarafından 02.08.2017 tarih ve 25400 sayılı yazı ile gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda; 18.03.2014 tarihli sözleşme tasarısı, 29.11.2016 onay tarihli ve 103 sayılı yapı ruhsatı, 9 adet fatura, 12.03.2015 tarihli hakediş belgesi, işyeri tescil belgesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu iş deneyim belgesinin özel sektöre yapılan işler kapsamında olduğu, bu kapsamda belediye tarafından düzenlendiği, iş deneyim belgesinin sözleşme hükümleri incelendiğinde özel sektöre yapılacak olan inşaat işine yönelik olduğu, özel sektöre taahhütte bulunan isteklilerin iş deneyim belgesini alabilmeleri için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bulunan belgeleri sunması gerektiği, noter onaylı sözleşme sunulmadığı, yapı kullanma izin belgelerinin bulunmadığı ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesinin sunulmadığı anlaşıldığından ve sunulan belgelerin iş deneyimini tevsik etmek için kullanılamayacağından Sinaner Grup İnş. Mühen. Hiz. Mimar. Maden. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.nin değerlendirme dışı bırakılması ve sunulan iş deneyim belgesinin iptal edilerek belgeyi düzenleyen Çanakkale Belediye Başkanlığına bildirimde bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Keskinoğlu İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti. &  Sumay Asansör Mühen. İnş. Mak. San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Sinaner Grup İnş. Mühen. Hiz. Mimar. Maden. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, Keskinoğlu İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti. &  Sumay Asansör Mühen. İnş. Mak. San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin iptal edilerek Rize Belediyesi’ne, Sinaner Grup İnş. Mühen. Hiz. Mimar. Maden. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin iptal edilerek Çanakkale Belediyesi’ne bildirimde bulunulması, aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının ekine özel pozlara ilişkin analizlerin tekrar düzenlenip sınır değerin altında kalan isteklilere yeniden gönderilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1)Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Keskinoğlu İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Sumay Asansör Mühen. İnş. Mak. San ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen iş deneyim belgelerinin iptaline yönelik olarak Rize Belediye Başkanlığı’na,

 

3)Sinaner Grup İnş. Mühen. Hiz. Mimar. Maden. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen iş deneyim belgesinin iptaline yönelik olarak Çanakkale Belediye Başkanlığı’na bildirimde bulunulmasına ,

 

 

Oybirliği ile karar verildi.


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap