İdari şartnamede yeterlik kriteri olarak öngörülmeyen A1 ve K1 yetki belgelerinin teklif dosyası kapsamında sunulması istenebilir mi?

Özet

Mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, İdari Şartname’de düzenlenmemiş bir hususun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, idarece A1 ve K1 yetki belgelerine ilişkin yapılan düzenlemelerden söz konusu belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması gereken belgelerden olmadığı, bu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce tamamlatılması gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin A1 ve K1 yetki belgelerine ilişkin yeterlik kriterinin sağlanmadığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/032

Gündem No

: 35

Karar Tarihi

: 21.05.2015

Karar No

: 2015/UH.I-1429

 

Şikayetçi: 

İ…s Nakliyat Orman Ürünleri Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Kamu İhale Kurulunun 06.05.2015 tarih toplantı No : 2015/029 gündem no : 22 karar No: 2015/MK-185 sayılı kararı) 

İhaleyi Yapan Daire: 

T… E… İ… A.Ş Genel Müdürlüğü (9.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü) 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

22.01.2014 / 2715 

Başvuruya Konu İhale: 

2013/170070 İhale Kayıt Numaralı "Araç Kiralama Hizmet Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: …

Üyeler: …

 

BAŞVURU SAHİBİ:

İ…s Nakliyat Orman Ürünleri Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

VEKİLİ:

Av. İ… KÖK,

Ferhuniye Mah. Darülşifa Sok. Osiba Han No:9 Kat:2/201 Selçuklu/KONYA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T… E… İ… A.Ş Genel Müdürlüğü 9.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü,

Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42070 Selçuklu/KONYA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2013/170070İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            T… E… İ… A.Ş Genel Müdürlüğü 9.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından 24.12.2013 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İ…s Nakliyat Orman Ürünleri Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.01.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.01.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.01.2014 tarih ve 2715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/424-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; 3. kısımda ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalede yeterlilik kriterlerini sağlamadıkları, zira A1 ve K1 belgelerinin araç sahibine ait olduğu ve kiralanan araçlarda bu belgelerin sunulamayacağı iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

T… E… İ… A.Ş Genel Müdürlüğü (T…AŞ) 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından 24.12.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2013/170070 İKN’li “Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, İ…s Nakl. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.01.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.01.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 22.01.2014 tarih ve 2715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.02.2014 tarihli ve 2014/UH.I-1136 sayılı karar ile başvuru sahibinin A1, K1 yetki belgelerine ilişkin 2 no’lu iddiasına yönelik olarak  “… ihalenin 3’üncü kısmının başvuru sahibi istekli üzerinde kalma ihtimali bulunmadığından, adı geçen isteklinin bir hak kaybına veya zarara uğraması söz konusu değildir. Bundan dolayı başvuru sahibinin …. 2 sıra numarası altında yer alan başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet yönünden reddinin gerektiği neticesine ulaşılmıştır.” şeklinde karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararı üzerine alınan 10.03.2014 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 3’üncü kısmın K… Tur. Oto. Nak. ve Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına ve bu kısımda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin T… Tur. Nak. Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Y… Tur. Taş. Tem. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifi olarak belirlenmesine karar verildiği, anılan karar üzerine 17.03.2014 tarihinde elden teslim edilen  “Sözleşmeye davet” konulu ve 2492 sayılı yazı ile 3 no’lu kısmın ihalesi üzerinde bırakılan K… Tur. Oto. Nak. ve Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Ştinin sözleşme imzalamaya davet edildiği ve anılan istekli ile ihalenin 3 no’lu kısmı için 26.03.2014 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan davacı İ…s Nakl. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 27.02.2015 tarihli ve E:2014/514, K:2015/134 sayılı kararında, “… davacı firmanın, ihale üzerinde kalan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın sunduğu A1 ve K1 belgelerine yönelik itirazının yetkisi olmaması gerekçesiyle reddedilmesinde, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye teklif sunulduğu ve istekli statüsünü kazandığı göz önüne alınarak, itirazen şikâyetin bu unsur bakımından esasının incelenmesi gerekirken ehliyet yönünden reddedilmesinde isabet görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin davacı firmanın itirazen şikâyet başvurusunda 2. iddiasına yönelik ret işleminin iptaline, davanın diğer iddialara yönelik kısmının ise reddine” karar verilmiştir.

 

Söz konusu Mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla 06.05.2015 tarihli ve 2015/MK-185 sayılı Kurul kararı alınmış olup, anılan Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulu’nun 26.02.2014 tarihli ve 2014/UH.I-1136 sayılı kararının 2’nci iddia ile ilgili kısmının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2’nci iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine …” karar verilmiş ve 06.05.2015 tarihinde esasın incelenmesine geçilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 22.01.2014 tarih ve 2715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan ve 26.02.2014 tarihli ve 2014/UH.I-1136 sayılı kararda 2 sıra numarası altında yer verilen iddiasıyla sınırlı olarak yapılan incelemede;

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin “Km+ Yevmiye usulüne göre çalışacak 18 adet sürücülü,  3 adet sürücüsüz (Toplam 21 adet)  ve  8 adet sefer usulüne  göre çalışacak hizmet aracının  akaryakıt yükleniciye ait olmak üzere 36 ay süre ile kiralanması” olduğu, işin açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği ve kısmi teklife açık olmak üzere toplam 7 kısımdan oluştuğu, başvuru sahibinin ihalenin 3 no’lu kısmına yönelik olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. 

 

4734 sayılı Kamu Ihale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “… İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: … e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri ….” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İdari Şartname” başlıklı 14 üncü maddesinde “(1) İdare, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan tip idari şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

            (2) İdare, tip idari şartnamede düzenlenmeyen, ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “… (2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur. …” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Kismi Teklif Verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 20.2. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir. İhaleye yedi  kısım olarak çıkılmıştır. Kısımlarla ilgili olarak; …

III. Kısım: 1 ADET Camlı City Van-Combi Van 5+1 Kişilik, 1 ADET Açık Kasa Kamyonet 5+1 Kişilik, 8 ADET 4+1 Kişilik  Çift Kabin Açık kasa  Tenteli 4*4 Arazili Pikap (2 Adet sürücüsüz),3 ADET 13+1 Kişilik Minibüs, 3 ADET 8+1 Kişilik Otomobil KİRALIK HİZMET ARACI  (Her bir Araç İçin; Günde 150 Km Dâhil, Ayda 22 GÜN 36 AY  Çalıştırılacaktır. Aşan Her Km İçin 0,562176 TL Ödenecektir.) …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde İdarenin vermiş olduğu sözleşme ve ihale dokümanları cilt haline getirilecek olup 5 adet yaptırılarak idareye teslim edilecektir. Cilt giderleri Yükleniciye aittir.” düzenlemesi,

 İdari Şartname eki birim fiyat teklif cetvelinde  “ …

3. KISIM (III. KISIM ARAÇLAR 1 ADET Camlı City Van-Combi Van 5+1 Kişilik), 1 Ad. Açık Kasa Kamyonet 5+1 Kişilik, 8 ADET 4+1 Kişilik Çift Kabin Açık kasa Tenteli 4*4 Arazili Pikap (2 Adet sürücüsüz), 3 ADET 13+1 Kişilik Minibüs, 3 Ad. 8+1 Kişilik otomobil)

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

KİRALIK ARAÇ SÜRÜCÜ ÜCRETLERİ

AY

14,00

36

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

1 ADET Camlı City Van-Combi Van 5+1 Kişilik) Her bir Araç İçin; Günde 150 Km Dâhil, Ayda 22 GÜN 36 AY Çalıştırılacaktır. Aşan Her Km İçin 0,562176 TL Ödenecektir.)

GÜN

792

2

1 ADET Açık Kasa Kamyonet 5+1 Kişilik Her bir Araç İçin; Günde 150 Km Dâhil, Ayda 22 GÜN 36 AY Çalıştırılacaktır. Aşan Her Km İçin 0,562176 TL Ödenecektir.)

GÜN

792

3

8 ADET 4+1 Kişilik Çift Kabin Açık kasa Tenteli 4*4 Arazili Pikap Her bir Araç İçin; Günde 150 Km Dâhil, Ayda 22 GÜN 36 AY Çalıştırılacaktır. Aşan Her Km İçin 0,562176 TL Ödenecektir.)

GÜN

6.336

4

3 ADET 13+1 Kişilik Minibüs Pikap Her bir Araç İçin; Günde 150 Km Dâhil, Ayda 22 GÜN 36 AY Çalıştırılacaktır. Aşan Her Km İçin 0,562176 TL Ödenecektir.)

GÜN

2.376

5

3 ADET 8+1 Kişilik Otomobil Her bir Araç İçin; Günde 150 Km Dâhil, Ayda 22 GÜN 36 AY Çalıştırılacaktır. Aşan Her Km İçin 0,562176 TL Ödenecektir.)

GÜN

2.376

6

Kiralık Hizmet Araç Sürücüleri Fazla Çalışma Ücreti

SAAT

6.300

7

Kiralık Hizmet Araç Sürücüleri Resmi Tatil Çalışma Ücreti

GÜN

1.680

8

Kiralık Hizmet Araç Sürücüleri Dış Görev Ücreti

GÜN

1.890

9

Kiralık Hizmet Araç Sürücüleri Konaklama Ücreti

GÜN

1.890

” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer Hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinde“… 36.1.3. Üzerine iş bırakılan istekli, sözleşme imzalanmadan önce;

– Sahibi bulunduğu araçları, araçların ruhsat ve motorlu araç trafik belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini,

– Kiralayacakları araçları sözleşme süresince çalıştıracağına dair ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış noter onaylı araç kira sözleşmesi,

-Özel Teknik Şartnamede belirtilen yetki belgeleri … idare’ye sunmak zorundadır.

Teknik şartnamelerdeki belirtilen özellikleri taşımayan araçlar bir tutanakla tespit edilecek ve sözleşme imzalanmadan önce (en geç işe başlama tarihi olan 01.02.2014 tarihinden önce)kabule hazır hale getirilecektir.

Aksi halde sözleşme imzalanmayacak olup, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Aksi takdirde sözleşme imzalanmayacaktır. …” düzenlemesi,

 

Araç Kiralama Teknik Şartnamesi’nin “Kiralanacak Taşıtlarda Aranacak Şartlar” başlıklı 1’inci maddesinin (g) bendinde “4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre ilgili Bakanlıkça hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ticari faaliyetlerde eşya/yük ve yolcu/personel taşıttırılmasında kullanılacak araçlar için uygun yetki belgelerini yüklenici almakla yükümlüdür. Ayrıca işin ifa edilebilmesi için, cari kanun ve resmi düzenlemelerle zorunlu kılınan veya ileride zorunlu kılınacak olan belgelerin alınması da yüklenicinin sorumluluğundadır.“ düzenlemesi,

 

Özel Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde “Kiralık olarak çalıştırılacak araçlar,  Konya, Aksaray, Karaman, Ankara ve gerektiğinde Türkiye genelinde görev yapacağından Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11. maddesinde bahsedilen binek otomobiller için A1 Yetki Belgesi, minibüsler için ise D2 Yetki Belgesi, Kamyonet (Pick-Up) (4×4), ve Kamyonet (Kapalı Kasa) için K1 Yetki belgesi ve Konya Valiliği İl Trafik Komisyonu Başkanlığınca alınan kararlara uygun nitelikte belgelere haiz olacaktır. Yüklenicinin bu yönetmelik ve kararlara uygun belgeye sahip olmayan araçlar ile yapacağı taşımalar nedeniyle ilgili kurum,  kuruluş ve bunlar adına işlem yapmaya yetkili birimlerce uygulanacak her türlü yasal ve cezai işlemlerin muhatabı yüklenici olacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede; iddiaya konu olan A1 ve K1 yetki belgelerine ilişkin düzenlemelere Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer Hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinin Özel Teknik Şartname’ye yaptığı atıf neticesinde Özel Teknik Şartname’nin 7’inci maddesinde yer verildiği, ancak söz konusu düzenlemelerde de bu belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulacağına dair herhangi bir açıklamanın yer almadığı görülmüştür.

 

İddiaya konu olan A1 ve K1 yetki belgelerine ilişkin Kamu İhale Bülteni’nde ve Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yayınlanan ilanlarda, İdari Şartname’nin ihalede yeterlik kriterlerini düzenleyen 7’nci maddesinde ve diğer maddelerinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı, İdari Şartname’de araçlara ilişkin herhangi bir yeterlik kriterinin belirlenmediği, ihale komisyonu tarafından ilk oturumda düzenlenen zarf ve açma ve belge kontrol tutağında anılan belgelere ilişkin ayrı bir sütun açılmadığı, ihalenin 3 no’lu kısmına ait sözleşmeye davet yazısının ekinde yer alan sözleşme öncesi istenen belgeler listesinde Özel Teknik Şartname’de belirtilen yetki belgelerinin tamamlatılması hususunu içeren bir satır açıldığı görülmüştür. 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, İdari Şartname’de düzenlenmemiş bir hususun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, idarece A1 ve K1 yetki belgelerine ilişkin yapılan düzenlemelerden söz konusu belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması gereken belgelerden olmadığı, bu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce tamamlatılması gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin A1 ve K1 yetki belgelerine ilişkin yeterlik kriterinin sağlanmadığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap