ihale-soru-cevap-logo.png

" Belgesini " ile Etiketlenmiş İçeriklerihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale dosyasına koyacağım,  iş deneyim belgesini noterden çoğalttım ve noterde üzerine ”iş bu örneğin ilgilisi tarafından ibraz edilerek şerhle geri verilen aslının aynı olduğunu ve bir örneğin dairede saklandığını tasdik ederiz ” kaşesi basılmıştır. ihalede kullanabilir miyim? << Devamını Oku>> [145]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yapı kullanımı izin belgesini yüklenici mi yoksa idaremi alır << Devamını Oku>> [135]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

09.06.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2016 tarih ve 220.02/E.41751 sayılı cevabi yazıda A ..Ö.. Öz….Tic. Top. G. Seb. Mey. Nak. Ta. İşl. adına kayıtlı 21.11.2016 tarihine kadar geçerli K1 belgesi ile 05.12.2018 tarihine kadar geçerli K1* yetki belgelerinin bulunduğu, K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde 09.05.2016 tarihi itibariyle 01 BZU 32, 01 YE 429, 30 AC 160, 30 YA 951, 34 JC 6235, 34 JT 2820, 35 UGF 31, 65 EV 218 plakalı taşıtların ve K1* yetki belgesi eki taşıt belgesinde d << Devamını Oku>> [1732]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyim belgesine konu işin davacı tarafından yapıldığı dosyada bulunan bilgi ve belgelerden anlaşıldığından, iş deneyim belgesinin dayanağı olan sözleşmede noter onayı bulunmaması hususunun işin davacı tarafından yapıldığı gerçeğini ortadan kaldırmayacağı, iş deneyim belgelerinin asıl olarak yapılan işin ilgili kişi tarafından yapıldığının tevsik edilmesi durumunda yapılan iş nedeniyle elde edilen deneyimi tevsik etmek amacıyla düzenlendiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacı tar << Devamını Oku>> [2393]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giderin gerçekleştirilmesi aşamasında, ödeme emri belgesi üzerindeki imzası dolayısıyla harcama yetkilisinin sorumlu tutulması hukuken mümkün olamaz. Harcama talimatı; iş, mal veya hizmetin alınması, gerçekleştirilmesi, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesinden önceki aşamada gerçekleşmekte olduğundan, ihale onay belgesini ve sözleşmeyi imzalayan üst yöneticinin harcama yetkilisi olarak sorumlu tutulması gerekir. << Devamını Oku>> [1511]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi M... Müzik Ses Işık Anons Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Eurolight marka ürünlerin ithalatçısı olduğuna dair kendisi için düzenlediği yetki belgesini sunduğu, ayrıca Behringer, Nebula, ETC markalarına ait ürünlerin teminini doğrudan ithalat yoluyla gerçekleştireceğine dair taahhütname verdiği, anılan isteklinin bu ürünlerin yetkili satıcısı olduğunu tevsik edemediği anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekm << Devamını Oku>> [908]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihalede, oluk taşları ürününün imalatçısı olmayan ve imalatçı firmadan alınmış satışa ilişkin yetki belgesini sunan başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi uyarınca yetkili satıcı olduğuna ilişkin başka bir belge sunmasına gerek olmadığı anlaşılmış olup, idare tarafından şikâyete konu belge/belgelerin teklif zarfı kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [564]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan cevabi yazıdan ve eki belgelerden, M...k Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfında sunduğu iş bitirme belgesinde yer alan kabul tarihinin belgeyi düzenleyen idare tarafından 09.04.2010 olarak sehven hatalı yazıldığı ve adına belge düzenlenen firmanın belgeyi düzenleyen idareye 06.08.2015 tarihinde yaptığı başvuru üzerine ise 12.05.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.81.00/354-106 sayılı iş bitirme belgesinin iptal edilip 06.08.2015 tarih ve 3791-H-KK-1-1 s << Devamını Oku>> [1834]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bilindiği uzere e-kap iş deneyim belgelerinin kayıt zorunluluğu getirildi. Biz kayıtlarımızı yaptirdik. Ancak ihale asamasinda doosyaya koyulan is deneyim belgesini asli gibidir yaptirmayip ekaptan ciktisi alinarak dosyaya konulabilirmi? Bununla ilgili mevzuat varmidir? << Devamını Oku>> [1273]