İsteklilerin ihalede C2 veya K1 yetki belgesi ve K1* yetki belgesini sunmalarının yeterlik kriteri olarak belirlendiği ihalede, üzerinde kayıtlı olan araçların K1 yetki belgesine sahip olması gerekir mi?

Özet

09.06.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2016 tarih ve 220.02/E.41751 sayılı cevabi yazıda A ..Ö.. Öz….Tic. Top. G. Seb. Mey. Nak. Ta. İşl. adına kayıtlı 21.11.2016 tarihine kadar geçerli K1 belgesi ile 05.12.2018 tarihine kadar geçerli K1* yetki belgelerinin bulunduğu, K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde 09.05.2016 tarihi itibariyle 01 BZU 32, 01 YE 429, 30 AC 160, 30 YA 951, 34 JC 6235, 34 JT 2820, 35 UGF 31, 65 EV 218 plakalı taşıtların ve K1* yetki belgesi eki taşıt belgesinde de 30 YE 206 plakalı taşıtın kayıtlı bulunduğu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde öngörülen asgari kapasite şartının (1 adet kamyonet cinsi taşıt) sağlandığı bilgileri yer almakta olup ayrıca, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleri için, anılan Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı ile ilgili olarak; Yönetmelik’in 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olamayacağının düzenlendiği, mevzuat çerçevesinde asgari kapasite şartının kaybedilmesi (K1* yetki belgeleri için 1 adet özmal kamyonet) halinde; ilgili yetki belgeleri için belirlenmiş olan asgari kapasite şartına ilişkin Yönetmelik’te öngörülen süre tamamlanmadan, bahse konu yetki belgelerinin iptal edilmesinin (geçerlilik durumunun değişmesi) mümkün olmadığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Yazıda yer alan bilgiler ışığında başvuru sahibi A ..Ö.. adına kayıtlı K1* yetki belgesinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde öngörülen asgari kapasite şartının (1 adet kamyonet cinsi taşıt) sağlandığı, ancak ruhsatları ibraz edilen 37 PP 614, 30 AL 244, 01 BZU 33, 01 DNT 09 ve 16 CMU 17 plakalı araçların K1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/037

Gündem No

: 62

Karar Tarihi

: 22.06.2016

Karar No

: 2016/UH.III-1678

 

Şikayetçi: 

A ..Ö.. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Milli Savunma Bakanlığı 5. Zh. Tugay Komutanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

23.05.2016 / 30970 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/80361 İhale Kayıt Numaralı "Yurt İçi Erzak Ve İkmal Maddesi Taşınması" İhalesi 
 

Karar: 

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede ihale komisyonu tarafından sundukları K1* yetki belgesine kayıtlı araç bulunmadığı ve sunulan araçların plakaları üzerinden yapılan sorgulama sonucunda K1 yetki belgesine kayıtlı olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak K1* yetki belgesi üzerine kayıtlı araçları olmasa dahi K1 ve K1* yetki belgelerinin A ..Ö.. adına düzenlendiği ve geçerlilik süresinin 05.12.2018 tarihi olduğu, ihale yetkilisinin yetki belgelerini geçersiz sayma gibi yetkisinin olmadığı, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sadece araçlara ait ruhsatların aslı veya noter onaylı suretlerinin istendiği, araçların K1 ve K1* yetki belgesine kayıtlı olup olmadığına dair bir bilgi veya belge istenmediği, ayrıca bu hususların muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmesi gereken bir husus olduğu, idarenin ihaleyi iptal etme işleminin takdir yetkisini aşarak yerinde bir karar olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 …………. başvuru sahibi A ..Ö..’in ve İhsan Güzel’in teklifinin K1* yetki belgesinde kayıtlı araç bulunmadığından belgenin geçersiz olduğu, teklif zarfı içinde ibraz edilen bazı araçların plakalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü VII. Bölge Gaziantep’te yapılan sorgulaması sonucunda K1 yetki belgesine kayıtlı olmadığı ve bu araçların Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nin 5 ve 8’inci maddesi kapsamında taşıma faaliyeti yapmasının mümkün olmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi A ..Ö.. tarafından İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 2’nci maddesin yer alan “…İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, aday veya istekliler tarafından başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına veya ihalenin iptali ile birlikte başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan başvurular, ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilmez…” açıklaması gereği 23.05.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “ İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

d) İsteklilere talimatlar.

            

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

…”  hükmü yer almaktadır.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.” düzenlemesi,

 

Anılan Yönetmelik’in “Yetki belgesi türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “…8) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

b) K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,” düzenlemesi,

 

Aynı Yönetmelik’in “Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre:

a) Yapılacak faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz.

b) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.

c) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz.

ç) Bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine sözleşmeli olarak kayıtlı taşıtların sahipleri kendi nam ve hesabına taşıma yapamaz ve gönderenlere/yolculara taşıma faturası veya taşıma faturası yerine geçen belge düzenleyemezler.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (ı) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde belirtilen; (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli bir Araç Tesciline İlişkin Geçici Belgesi olan taşıtlar için; taşıma yapmamaları kaydıyla trafiğe çıkmaları halinde Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanmaz.

(3) Bir taşıt belgesine kayıtlı olmayan taşıtların terminallere, yükleme veya boşaltma noktalarına girişlerine ve çıkışlarına, sınır kapılarından ise çıkışlarına, bu Yönetmeliğin 72 nci maddesinde belirtilen yetkili görevliler tarafından izin verilmez. Bu durumdaki taşıtlarda bulunan yolcuların ve eşyaların aktarılmasına ise, taşıtlar uygun yerlere alınarak izin verilir.” düzenlemesi,

 

Anılan Yönetmelik’in “Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları” başlıklı 13’üncü maddesinde “…

(8) K türü yetki belgeleri için;

a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 30 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle il içi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 90 fark öderler.

b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dâhil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden  % 90 fark öderler.

c) K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramdan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden  % 90 fark öderler.

ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 45 tondan az olmaması ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” düzenlemesi,

 

Aynı Yönetmelik’in “Yetki belgelerinin verilmesi” başlıklı 15’inci maddesinde “…(4) Yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerinde kullanacağı taşıtlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgelerine kaydedilir. Taşıt belgesi ile birlikte taşıt belgesine kaydedilen taşıtların her biri için bir taşıt kartı düzenlenerek verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Yurt içi erzak ve ikmal maddesi taşınması

b) Miktarı ve türü:

3 Adet 3-5 Tonluk (-18 Derece) Frigorifik Araçlar ile 76.140 km. ve 5 Adet 20-25 Tonluk Kamyon ile 85.860 km. Erzak ve İkmal Maddesi Taşıma Hizmeti.

K.K.Loj.K.lığının 20 Aralık 2011 tarihli ve KKLOJKTEKŞ-H-2011-1 numaralı teknik şartnamesine ve 10 Temmuz 2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda belirlenen esaslara General Hüseyin ATAMAN Kışlası (Gaziantep)  ile Hudut Tabur Komutanlıkları ( Hudut Karakolları dahil) arasında soğuk zincirle taşınması gereken erzak ve malzeme nakli maksadıyla 85.860 km 20-25 ton kamyon ve 76.140 km 3-5 ton Frigorifik kamyon ile  idarenin belirleyeceği güzergahlara her türlü yükleme/indirme ve erzak ayırma işinin yüklenici tarafından yapılacağı “Yük Taşıma Hizmeti Alımı” işidir.

*Taşıtma hizmetinde Teknik Şartnamede belirtilen 2.3.1.1.Sınıf-1 Araç kullanılacaktır.

*Kullanılacak araçlar Teknik Şartnamede belirtilen 2.3.2.8.Tip-8: Kapalı Kasalı Kamyon (20-25 ton kapasiteli 5 Adet) ve 2.3.2.10.Tip- 10: Frigorifik Araç (3-5 ton kapasiteli 3 Adet) olacaktır.

*Araçların üzerinde tanınmasını kolaylaştıracak, işaret veya semboller bulunmayacaktır.

*Taşıtma hizmetinin ifası 24 (Yirmi dört) saat esasına göre gerçekleştirilecektir.

 *Kullanılacak araçlar en fazla 10(on) yaşında (en eskisi 2006 model) olacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: 5?inci Zh.Tug.K.lığı ile İhtiyaç Listesinde belirtilen 1?inci Hd.A.K.lığına bağlı Hd.Tb.K.lığı, Hd.Bl.K.lığı, Hd. Karakollarına ve Kontrol Teşkilat Başkanlığınca yapılacak tebligatla belirtilen güzergâhlarda 600 km. ye kadar erzak ve ikmal maddesi taşıma işleri yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “ …

h) İstekli, ilgili bakanlıktan alınmış C2 veya K1 ve K1* yetki belgelerinden en az birine sahip olacaktır. Bu yetki belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği ihale aşamasında ihale komisyonuna sunulacaktır.

En az 3 (üç) adet asgari 3-5 tonluk Frigorifik araç ve en az 5 (beş) adet asgari 20-25 tonluk Kamyon istekli üzerine kayıtlı olacaktır. Ruhsatların aslı veya noter onaylı suretleri ihale aşamasında ihale komisyonuna sunulacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı maddelerinde ihalenin erzak ve ikmal maddesi taşınması işi olduğu, ihalede C2 veya K1 yetki belgesi ve K1* yetki belgesinin sunulmasının ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği, en az 3 (üç) adet asgari 3-5 tonluk frigorifik araç ve en az 5 (beş) adet asgari 20-25 tonluk kamyonun istekli üzerine kayıtlı olmasının istendiği ve araçlara ait ruhsatın teklif zarfında sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Mevzuat düzenlemelerinden ise, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan taşımacılık işlemlerinde ilgili yetki belgelerinin alınması gerektiği, K1 yetki belgesinin ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilen bir belge olduğu, gerçek kişilerin K1 yetki belgesi alabilmek için en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 30 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şartının arandığı düzenlenmiş olup, K1 yetki belgesi ile 3,5 tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olan araçlarla yurtiçi eşya taşımacılığı yapılabilirken, K1* yetki belgesi ile toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlarla il içi eşya taşımacılığı yapılabildiği anlaşılmıştır. Ayrıca Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde yer alan düzenleme gereğince taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtların, anılan Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamayacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin araçların K1 ve K1* yetki belgesine kayıtlı olup olmadığına dair değerlendirmenin muayene ve kabul komisyonunca yapılması gerektiği iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede; isteklilerin ihalede C2 veya K1 yetki belgesi ve K1* yetki belgesini sunmaları gerektiği, bu hususun ihalede yeterlik kriteri olarak belirlendiği, yeterlik kriterlerinin geçerliliğine ilişkin incelemenin sözleşme aşamasından önce tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılması gerektiği ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi gereği taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtların bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamayacağı hükme bağlandığından idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında araçların K1 ve K1* yetki belgesine kayıtlı olup olmadığına dair değerlendirme yapmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.   

 

A ..Ö.. tarafından yukarıda aktarılan kriterlerin tevsiki amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş TOBB.U-NET.K1*.30.162661 numaralı K1* yetki belgesi ile DİY.U-NET.K1.30.116962 numaralı K1 yetki belgesi ve 37 PP 614,  30 AL 244 ,01 BZU 33,  34 JT 2820, 34 JC 6235 ,01 BZU 32, 30 AC 160, 01 DNT 09, 01 YE 429, 35 UGF 31, 16 CMU 17 plakalı araçlara ait ruhsatların suretlerinin sunulduğu görülmüştür.

 

İtirazen şikâyet başvurusunun sonuçlandırılabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden 01.06.2016 tarih ve 1211 sayılı yazı ile K1* yetki belgesinin geçerli olup olmadığı ve anılan belge üzerine en az 1 adet özmal taşıt kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı özmal taşıt bulunmaması durumunda bu hususun belgenin geçerliliğini etkileyip etkilemediği bilgisi ile yukarıda plakaları aktarılan araçların K1 yetki belgesi üzerine kayıtlı olup olmadığı bilgisinin tarafımıza gönderilmesi istenmiştir.

 

09.06.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2016 tarih ve 220.02/E.41751 sayılı cevabi yazıda A ..Ö.. Öz….Tic. Top. G. Seb. Mey. Nak. Ta. İşl. adına kayıtlı  21.11.2016 tarihine kadar geçerli K1 belgesi ile 05.12.2018 tarihine kadar geçerli K1* yetki belgelerinin bulunduğu, K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde 09.05.2016 tarihi itibariyle 01 BZU 32, 01 YE 429, 30 AC 160, 30 YA 951, 34 JC 6235, 34 JT 2820, 35 UGF 31, 65 EV 218 plakalı taşıtların  ve K1* yetki belgesi eki taşıt belgesinde de  30 YE 206 plakalı taşıtın kayıtlı bulunduğu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde öngörülen asgari kapasite şartının (1 adet kamyonet cinsi taşıt) sağlandığı bilgileri yer almakta olup ayrıca, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleri için, anılan Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı ile ilgili olarak; Yönetmelik’in 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olamayacağının düzenlendiği, mevzuat çerçevesinde asgari kapasite şartının kaybedilmesi (K1* yetki belgeleri için 1 adet özmal kamyonet) halinde; ilgili yetki belgeleri için belirlenmiş olan asgari kapasite şartına ilişkin Yönetmelik’te öngörülen süre tamamlanmadan, bahse konu yetki belgelerinin iptal edilmesinin (geçerlilik durumunun değişmesi) mümkün olmadığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

 

Yazıda yer alan bilgiler ışığında başvuru sahibi A ..Ö.. adına kayıtlı K1* yetki belgesinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde öngörülen asgari kapasite şartının (1 adet kamyonet cinsi taşıt) sağlandığı, ancak ruhsatları ibraz edilen 37 PP 614, 30 AL 244, 01 BZU 33, 01 DNT 09 ve 16 CMU 17 plakalı araçların K1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap