ihale-soru-cevap-logo.png

" bırakılmasına " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 11.01.2012 tarihli ve E:2011/3779, K:2012/10 sayılı kararı ile; “Uyuşmazlık konusu ihaleye katılan İ… İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (+) A…T… Ortak Girişimi'nin ihaleye verdiği teklif üzerinde yapılan incelemede KS-YF142 nolu iş kalemine ilişkin 36.02117 nolu pozda miktar ile birim fiyatın çarpımında işlem hatası (aritmetik hata) yapıldığı, 47,86 TL birim fiyatın […] << Devamını Oku>> [469]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyim belgesinde yer alan yapının yapımında iş sahibi ve yüklenicinin aynı kişi olmasından dolayı bir sözleşmeye dayanmaması, iş deneyimine konu işin gerçekten yapılıp yapılmadığının ve kapsamının ne olduğunun denetimine imkân bulunmaması nedeniyle anılan belgenin kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuka uygunluk görülmem << Devamını Oku>> [2068]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İtirazen şikâyet başvurusunda bulunan istekli tarafından ihaleyi yapan idareye yapılan yüklenim konusu iş sırasında 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının (f) bendi çerçevesinde iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması işleminin ilgili Kanun ve mevzuatına uygun olduğu değerlendirilmiş ve başvuru sahibi isteklinin ilgili iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [565]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com