İsteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin diğer gerekçelerin irdelenerek bir karar verilmesi gerektiği hk.

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesinin 11.01.2012 tarihli ve E:2011/3779, K:2012/10 sayılı kararı ile; “Uyuşmazlık konusu ihaleye katılan İ… İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (+) A…T… Ortak Girişimi'nin ihaleye verdiği teklif üzerinde yapılan incelemede KS-YF142 nolu iş kalemine ilişkin 36.02117 nolu pozda miktar ile birim fiyatın çarpımında işlem hatası (aritmetik hata) yapıldığı, 47,86 TL birim fiyatın […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 11.01.2012 tarihli ve E:2011/3779, K:2012/10 sayılı kararı ile;

“Uyuşmazlık konusu ihaleye katılan İ… İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (+) A…T… Ortak Girişimi'nin ihaleye verdiği teklif üzerinde yapılan incelemede KS-YF142 nolu iş kalemine ilişkin 36.02117 nolu pozda miktar ile birim fiyatın çarpımında işlem hatası (aritmetik hata) yapıldığı, 47,86 TL birim fiyatın 3 ile çarpımı 143,58 TL olması gerekirken anılan miktar ile birim fiyatın çarpımının sonucunun analize 47,86 TL olarak yazıldığı, yine aynı analiz içerisinde yer alan 36.04769 nolu pozda da miktar ile birim fiyatın çarpımında işlem hatası (aritmetik hata) yapıldığı, 10,02 TL birim fiyatın 3 ile çarpımı 30,06 TL olması gerekirken anılan miktar ve birim fiyatın çarpımının sonucunun analize 10,02 TL olarak yazıldığından Ortak Girişim'in sunduğu analiz fiyatı ile teklif fiyatının uyumsuz olduğu gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından KS-YF142 nolu iş kaleminin miktarının saptanması gerekmektedir.

Dosya içeriğinde yer alan ve ihaleyi yapan idare tarafından ihaleye katılan isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde KS-YF142 nolu iş kaleminin miktarı 1 olarak belirtildiği, İdare Mahkemesi'nin 18.05.2011 tarih ara kararıyla anılan iş kaleminin gerçek miktarının kaç adet olduğu, iş kaleminin miktarının 1 adet olması durumunda işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin veya en az kaç adet ile gerçekleştirilebileceğinin sorulduğu, ihaleyi yapan idare tarafından verilen ve 27.05.2011 tarihinde Mahkeme kaydına giren cevapta, anılan iş kaleminin kaç adet teklif edilmesi gerektiği belirtilmeksizin bu iş kalemi kapsamında yapılan işlerin neler olduğu ifade edilerek İ… İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (+) A… T… Ortak Girişimi'nin bu iş kalemine ilişkin olarak verdiği teklifin 3 adet olduğu, anılan Ortak Girişim'in değerlendirme dışı bırakılmasının bu iş kalemine ilişkin vermiş olduğu teklifteki adet sayısının yetersizliğinden kaynaklanmadığı belirtilmiş, Mahkeme tarafından ise ara kararına verilen cevapta KS-YF142 nolu iş kaleminin miktarının 3 adet olması gerektiğinin belirtildiği tespiti yapılarak İ… İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (+) A… T… Ortak Girişimi'nin teklifinde bu pozun miktarının 3 adet olarak belirtilmesine rağmen birim fiyatla çarpılan miktarın 3 olması gerekirken miktarın 1 adet alınarak çarpımın yapıldığı, çarpımın 3 adetin esas alınarak yapıldığı kabul edilerek idarece düzeltme yapılması durumunda ise Ortak Girişim'in sunduğu analiz fiyatı ile teklif fiyatının uyumsuz olduğu bu nedenle de isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu saptaması yapılmıştır.

Bu durumda, ihaleyi yapan idare tarafından isteklilere sunulan birim fiyat teklif cetvelinde KS-YF142 nolu iş kaleminin miktarının 1 olduğunun açıkça belirtildiği, Mahkeme'nin 18.05.2011 tarihli ara kararına verilen cevapta iş kaleminin miktarının 3 adet olması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemesi karşısında, İ… İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (+) A… T… Ortak Girişimi'nin KS-YF142 nolu iş kalemine ilişkin olarak sunduğu teklifte bu iş kaleminin miktarının sehven 3 olarak belirtildiği, ancak birim fiyatın 1 adetle çarpılarak toplamın bulunduğu dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarece anılan Ortak Girişim'in bu iş kalemine ilişkin vermiş olduğu teklife ilişkin adet sayısının 1 olarak düzeltilmesi durumunda isteklinin analiz fiyatı ile teklif fiyatı arasında uyumsuzluk olmayacağı göz önüne alındığında İ… İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (+) A… T… Ortak Girişimi'nin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmadığından Mahkeme tarafından anılan Ortak Girişim'in teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin diğer gerekçelerin irdelenerek bir karar verilmesi gerekirken, anılan Ortak Girişim'in sunduğu teklifteki aritmetik hatanın düzeltilmesi durumunda analiz fiyatı ile teklif fiyatı uyumsuz olduğundan teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar veren temyize konu Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir.”gerekçesiyle “temyiz isteminin kabulüne Ankara 8. İdare Mahkemesinin 03.06.2011 tarih ve E:2010/2599, K:2011/913 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine…” karar verilmiştir.

Üst Konuları: Yargısal İnceleme

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap