ihale-soru-cevap-logo.png

" çerçevesinde " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1-sözleşmemiz 01.04.20 tarihinde işe bir kez süre uzatımı verilmesine rağmen , ve akabinden ihtarlara rağmen zamanında bitiremedik. Son 1 ay Covid-19 dan işçi bulmada sıkıntı çekmemize rağmen 02.04.20 tarihinde çıkan cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen kurum bize resmi olarak fesih kararını bildirmeden süre uzatımı istedik ama kurum dilekçemizi uygun görmedi. Bununla ilgili dava açılabilir mi ? 2-İhale […] << Devamını Oku>> [153]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.II-1867 Sayılı Kararında: Kamu İhale Kanununun yukarıda aktarılan 61 inci maddesinde, başvuru sahibinin iddiasının aksine sadece yaklaşık maliyete ilişkin bilgi ve belgelerin değil, ihaleye teklif veren isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin de ifşa edilemeyeceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, Bilgi Edinme […] << Devamını Oku>> [498]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından 06.06.2011 tarih ve E:2008/4424, K:2011/2690 sayılı karar ile; “… Dosyanın incelenmesinden; İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı’nca 12.12.2006 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan Halfeti//Şanlıurfa Sayısal  Halihazır Harita İşi ihalesine beş isteklinin katıldığı, bu isteklilerin tümünün tekliflerinin geçerli sayıldığı ve davacı Öncel Mühendislik ve Mü << Devamını Oku>> [634]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-2371 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğin in 79 uncu maddesinde; “ 79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir. İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler; a. Tedarikçi […] << Devamını Oku>> [562]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

...Örenyeri Helenistik Kapı Doğu Kulesi 2005 Yılı Onarım İşi ihalesinin 4734 sayılı Kanun^a tabi olmamasına rağmen bu Kanun^un 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılmış olması nedeniyle, bu ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulu tarafından incelenmesi gerektiği açık olsa da, ihale konusu işin 4734 sayılı Kanun^un 3/i. maddesinde belirtilen istisna kapsamında bir iş olması nedeniyle, bu işin anılan maddenin uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan ve yü << Devamını Oku>> [397]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin 4734 sayılı Kanun^un 3/i. maddesinde belirtilen istisna kapsamında bir iş olması nedeniyle, anılan maddenin uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan ve yürürlüğe konulan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki: Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ye Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve: Kazı Çalışmalarına ilişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik kapsamı << Devamını Oku>> [461]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

...Örenyeri Helenistik Kapı Doğu Kulesi 2005 Yılı Onarım İşi ihalesinin 4734 sayılı Kanun^a tabi olmamasına rağmen bu Kanun^un 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılmış olması nedeniyle, bu ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulu tarafından incelenmesi gerektiği açık olsa da, ihale konusu işin 4734 sayılı Kanun^un 3/i. maddesinde belirtilen istisna kapsamında bir iş olması nedeniyle, bu işin anılan maddenin uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan ve yü << Devamını Oku>> [367]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının ve Geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sağlıklı yürütülebilmesi için iş eksilişi işleminden itibaren düzenlenecek hakedişlerde sözleşmede yer alan a2, b1, b2 ve c katsayılarının a2 için [a2 /(1- a1)]; b1 için [b1/(1- a1)]; b2 için: [b2 /(1- a1)] ve c için [c/(1- a1)] şeklinde hesaplanarak uygulanmasına karar verilmiştir. << Devamını Oku>> [948]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I. Giriş Teminat mektubu, borçlunun muhataba karşı yüklendiği bir edimin yerine getirilmesini garanti etmek üzere, banka tarafından lehtara verilen mektuptur. Teminat mektubu, mevcut kredi ilişkisi nedeniyle, muhataba hitaben düzenlenir. Kendisine garanti verilen kişiye “Muhatap”, lehine teminat mektubu verilen kredili müşteriye ise “Lehtar”, denilir. Kamu İhale Kapsamındaki ihalelerde üç çeşit teminat mektubu vardır,bunlar geçici teminat mektubu,kesin […] << Devamını Oku>> [1669]