ihale-soru-cevap-logo.png

" Cetveli " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam girmiş olduğumuz bir ihalede katılımcılardan bir tanesinin teklif cetvelinde bulunan 27 adet pozun bulunduğu 10 sayfadan 3 sayfayı koymadığı ihale komisyonunca 1 . oturumda tesbit edildi ve tutanak altına alındı bu isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilirmi ? << Devamını Oku>> [217]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Birim fiyat teklifi ile yapılan ihalede ihale dosyasında birim fiyat teklif mektubu olması, birim fiyat teklif cetveli olmaması durumunda söz konusu teklif sınır değer hesaplanmasında dikkate alınırmı? << Devamını Oku>> [327]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen temyiz isteminin kabulü ve Ankara 9. İdare Mahkemesinin 11.11.2013 tarihli ve E:2013/844, K:2013/1590 sayılı kararının bozulmasına ilişkin kararda “…Dosyanın incelenmesinden; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü tarafından "Gümüşhane-Merkez Arzular Beldesi Taşkın Koruma İnşaatı" ihalesinin 02.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapıldığı, ihale konusu << Devamını Oku>> [520]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 07.11.2012 tarih ve E:2012/2781, K:2012/2783 sayılı kararı ile, “…. ihale mevzuatında herhangi bir tanımı bulunmamakla birlikte, birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olan birim fiyat teklif cetveli, ihaleye sunulan “teklif mektubunda yer alan bedelin detaylandırılarak, ihale konusu iş kalemlerinin her biri ile ilgili teklif edilen bedelleri içeren ve iş kalemlerinin sayfasına […] << Devamını Oku>> [536]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda; birim fiyat esasına göre teklif alınan ihalede miktarın isteklilerce değiştirilmeyeceğine ilişkin ilkeye uygun olarak idare tarafından öngörülen birim fiyat çarpımı sonucunda oluşan teklif tutarında aritmetik hata bulunmamaktadır.Öte yandan; birim fiyat teklif cetvelinde 3 kaleme ilişkin miktarda virgülden sonraki basamağa yer verilmemiş olması; toplam teklif tutarı hesabında virgülden sonraki basamağa ver verildiği anlaşıldığında yazılı olarak açıklama istenebilecek bir husus olup, << Devamını Oku>> [1297]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda; birim fiyat esasına göre teklif alınan ihalede miktarın isteklilerce değiştirilmeyeceğine ilişkin ilkeye uygun olarak idare tarafından öngörülen birim fiyat çarpımı sonucunda oluşan teklif tutarında aritmetik hata bulunmamaktadır. Öte yandan; birim fiyat teklif cetvelinde 3 kaleme ilişkin miktarda virgülden sonraki basamağa yer verilmemiş olması; toplam teklif tutarı hesabında virgülden sonraki basamağa ver verildiği anlaşıldığında yazılı olarak açıklama istenebilecek bir husus olup, << Devamını Oku>> [1115]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda, idare tarafından ilacın adet fiyatının yaklaşık maliyetinin 484,76-TL olarak belirlendiği, diğer isteklilerin ise 289,00 TL ve 342,00 TL fiyat teklif ettiği, davacı tarafından 345,00 TL fiyat teklifi verilmek istendiği, ancak sehven 3,45 TL teklif verildiğinin ifade edildiği, toplamda teklif etmek istediği 189.750,00 TL yerine teklif ettiği 1.897,50 TL üzerinden ihalenin davacı şirketin üzerinde bırakıldığı, akıl ve basiret sahibi bir kimsenin bu şekilde teklif vermeyeceği, teklifi << Devamını Oku>> [416]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin dört sayfadan oluştuğu, imza ve kaşe yerinin genel toplamın bulunduğu üçüncü sayfada yer aldığı, dördüncü sayfada ise sadece dipnotların bulunduğu, dördüncü sayfadaki dipnotun 8'inci maddesinde “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mek << Devamını Oku>> [1280]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından bir adet rakam ve yazıyla doldurulmuş fiyat teklifi bulunan birim fiyat teklif mektubu sunulmasının yanında üç adet kaşeli ve imzalı ancak fiyat teklifi bulunmayan teklif mektubu ile bir adet rakamla doldurulmuş fiyat teklifi bulunan birim fiyat teklif cetveli sunulmasının yanında dört adet kaşeli ve imzalı ancak fiyat teklifi bulunmayan birim fiyat teklif cetveli sunulmasının anılan Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ihale kararını etk << Devamını Oku>> [629]