ihale-soru-cevap-logo.png

" Davranışlar " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

anılan isteklilere ait telefon ve faks numaralarının aynı olmasının tek başına istekliler arasında organik bağ olduğu yönünde bir tespit yapılmasına yeterli olmayacağı, ayrıca A...i T...en ÖZTÜRK’ün T...ren İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm. Maden. Tic. Ltd. Şti.nin kurucusu olduğu ancak şu anda şirkete ortak olmadığı ve yönetme yetkisinin de bulunmadığı, idare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler arasında geçici teminat tutarına ilişkin bir bilgi yer almadığı, isteklilerin teklif bedellerinin % << Devamını Oku>> [94]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkemece 2531 sayılı Kanun’da, kamu görevinden ayrılanların ayrıldıkları kurumun ihalelerine 3 yıl süre ile katılamayacakları öngörülmekle birlikte bu kişilerin hissedarı oldukları şirketler için bir yasaklamaya yer verilmediğinden bahisle davacı ortak girişimin ihaleye katılmasında bir engel bulunmadığı belirtilmekte ise de; dava konusu ihalede, davacılar tarafından Remzi A...ç’e ait iş deneyim belgesi sunulduğundan, bu kişiye ait iş deneyim belgesi sunulması 4734 sayılı Kanun’un 11. maddesind << Devamını Oku>> [452]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun'un anılan maddelerinin gerekçelerinin incelenmesinden; yasaklananların başka bir yöntem izleyerek (dolaylı olarak) kamu ihalelerine teklif vermesini önlemek üzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel kişilerin ortağı bulundukları şirketler veya ortaklarına da (sermaye veya şahıs şirketi ayrımı yapılarak) aynı müeyyidenin uygulanacağının kurala bağlandığı; ayrıca, yargılama sonunda suçun sabit görülme olasılığı dikkate alınarak yeni ihtilâflara yol açılmaması i << Devamını Oku>> [458]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye fesat karıştırmak suçu nedeniyle yargılandığı davalardan beraat eden ancak kararın temyiz edilmiş olmasının şirket müdürü hakkında kamu davası olduğu anlamına gelmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [605]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kanunu’nun 17. ve 58. maddelerinde, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek yasak fiil veya davranışlarda bulunan kişilerin ihaleden yasaklanmaları yanında geçici teminatlarının da irat kaydedileceğine yönelik bir hüküm olmadığı hk. << Devamını Oku>> [480]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Z... M... Z... Grup İnşaat Enerji Proje Taahhüt – Ö...Elektrik İnşaat ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığının hisse ile ortağı olan Z... M... Z... Grup İnşaat Enerji Proje Taahhüt firması tarafından teklif dosyası kapsamında idareye verilen belgelerin resmî kayıtlarda bulunan kayıtlardan farklı olduğu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir N... Ö... tarafından 17.07.2014 tarihinde düzenlenip onaylanan Bilanço Bilgileri Tablosu ile 31.12.2013 tarihli Ayrıntılı Bilançodaki << Devamını Oku>> [448]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yasaklama kararı alınması yönünde işlem başlatılmış bir isteklinin aynı idarenin yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadarki süreçte yaptığı bir başka ihaleye iştirak ettirilmesinin Kanun hükmüne açıkça aykırılık teşkil edeceği, bu durumun ihaleye teklif veren diğer isteklilerin zararına yol açacağı, bu durumda görevlilerin ceza sorumluluğunun ortaya çıkacağı görülmektedir. << Devamını Oku>> [548]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 26/06/2015 tarihli ve 95816514-755.02.07-73063 yazı ile süreç hakkında bilgi verilerek, başvuru sahibi tarafından 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yasak fiil ve davranışın işlendiğinden bahisle yasaklanmasını teminen, keyfiyetin Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’na bildirildiği, ayrıca 26/06/2015 tarihli ve 95816514-755.02.07-199378 sayılı yazı ile, başvuru sahibi tarafından “sahte belge veya sa << Devamını Oku>> [965]