ihale-soru-cevap-logo.png

" değerin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Tespitinde Kullanılacak R Katsayıları (2019 Yılı) (2020 Yılı) << Devamını Oku>> [99]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu iş makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin bir hizmet olduğu için anılan Tebliğ’in ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan ve yukarıda belirtilen 78.3’üncü maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda aşırı düşük teklif sınır değeri yaklaşık maliyetin 1,3’e bölünmesi ile elde edilen tutar olan 325.120,42 TL’dir. Bu nedenle, aşırı << Devamını Oku>> [1044]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öte yandan kamu ihale mevzuatı kapsamında ihale komisyonlarınca alınacak kararlarda yer alması gerekli görülen asgari hususlar belirlenmiş olup gerekçeli kararın belirlenmesi bu unsurlardan bir tanesi olarak sayılmıştır. Bu noktada da ihalelerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, ihale sonucuna ilişkin bildirimlerde, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen istekilerin, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerine yer verilmesi gerektiği açıkça ortaya konul << Devamını Oku>> [426]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 27.09.2011 tarih ve E:2011/2610, K:2011/4080 sayılı kararında; “…4734 sayılı Kanun'un 37 ve 38. maddeleri gereğince, ihale komisyonu tarafından öncelikle geçerli tekliflerin tespit edilmesi, geçerli teklifler tespit edildikten sonra yaklaşık maliyet ve geçerli teklifler dikkate alınarak sınır değer tespiti yapılması, teklifleri belirlenen sınır değerin altında kalan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmak su << Devamını Oku>> [432]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 30.12.2013 tarih E:2013/2408 ve K:2013/4050 sayılı kararında “… temyize konu davada Mahkemece ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılıklar ortaya çıkması nedeniyle ihalenin iptali yönünde karar verilmesi gerektiğinden işlemin iptaline karar verildiği görülmekle birlikte; ihalede şeffaflık ve rekabet ortamının bozulmadığı, sehven hesaplanan sınır değerin so << Devamını Oku>> [448]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yaklaşık maliyetin içinde yüklenici kârı olduğu varsayılarak sınır değerin hesaplanması ve bu değerin altında olan tekliflere yönelik aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [724]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihalede, 31 istekli tarafından ihale dokümanı satın alınmış, 17 istekli teklif sunmuş, 6 istekli sınır değerin altında kalmış olup sınır değerin altında kalan 4 firma aşırı düşük teklif açıklamaları idareye sunmamış, diğer aşırı düşük teklif sunan firmaların açıklamaları da İdarece uygun görülmediği ihalede, “rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması” ilkesine göre ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı hk. << Devamını Oku>> [517]