ihale-soru-cevap-logo.png

" değişikliği " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İnşaat mühendisi olarak şahıs firmam var anonim şirket kurarsam veya nevi değişikliği yaparak firmayı anonim dönüştürsem diploma ve diğer iş deneyim belgelerimi hemen kullanma hakkım olur mu yoksa iş deneyimler için 1 yıl diploma için 5 yıl beklemem gerekir mi? << Devamını Oku>> [155]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine tabi bir adi ortaklık olduğu, adi ortaklıkların, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesinde sınırlı olarak sayılan ticaret ortaklıkları arasında yer almadığı ve aynı Kanun'un 152. maddesi kapsamında nev'i değişikliğinin sadece ticaret ortaklıkları arasında yapılabileceğinin düzenlendiği, bu anlamda devir işleminin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre adi ortaklık limited şirkete dönüşemeyeceğinden, ... Enerji Ortak << Devamını Oku>> [1617]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şirketin hakkında kamu davası açılan ortağının, ihale ilan tarihinden önce hisse oranının 'nin altına düştüğüne, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılamayacağına ilişkin iddiasına; 4734 sayılı Kanun'un anılan maddelerinin gerekçelerinin incelenmesinden; yasaklananların başka bir yöntem izleyerek (dolaylı olarak) kamu ihalelerine teklif vermesini önlemek üzere, haklarında yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel kişilerin ortağı bulundukları şirketler veya ortaklarına da (sermaye veya şahıs şir << Devamını Oku>> [420]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tramvay hattının aç-kapa sistemi ile yer altına alınması işinin tünel işi ve burada yapılan imalatların da tünel imalatı olmadığı, Tünel imalatı kabul edilerek bu imalatlara, tünel zammı, tünel uzunluk zammı ve tünel içi nakliye zammı gibi uygulamaların yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [629]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapımından vazgeçilen iş kalemleri miktarlarının yaklaşık maliyet cetveline göre değil, uygulama projesi üzerinden hesaplanması gerektiği, Yapılan proje değişikliği sonrasında mutabakat olduğu için yeni imalatlara ait bedelin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23 üncü maddesine göre hesaplanması ve kesilecek imalat bedellerinin de kıyasen aynı madde hükmünden hareketle bulunması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [738]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Havalandırma ve tlf-tv- data tesisatı işlerinde öncelikle ihaleye esas uygulama projesi kapsamında olup da yapımından vaz geçilen ve ihale kapsamında olmadığı halde proje değişikliği ile yapılmasına karar verilen yeni imalatların belirlenmesine, yapımından vaz geçilen is kalemi ile yapılmasına karar verilen yeni is kalemine ait fiyatların, sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Y.İ.G.Ş.) ‘nin 22 inci maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sözleşmenin taraflarınca müştereken te << Devamını Oku>> [698]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“. Göleti İkmal İnşaatı Yapım İşi” ile ilgili idaresinin talebine ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre; Yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak, yeni ocak yerinden alınan çakıl malzemesinin inşaat mahalline nakliyesi ile vazgeçilen ocak yerinden inşaat mahalline nakliyelerinin yapılmasına ait birim fiyatlann sözleşmesi eki Y.İ.G.Ş.’nin 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda tespit edilerek, farkının; işe ait sözleşmenin 14 << Devamını Oku>> [821]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com