ihale-soru-cevap-logo.png

" Demonstrasyon " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 25.06.2007 tarih ve E:2007/5295 sayılı kararında; “Dosyanın incelenmesinden; anılan ihaleye katılan davacı şirketin, SSK prim borcu bulunduğu ve yapılan demostrasyonun Teknik Şartnameye birebir uygunluk sağlamadığı nedenleriyle ihale dışı bırakıldığı, ancak, dosya içindeki belgelerden ihale tarihi (23.03.2004) itibariyle davacı şirketin kesinleşmiş SSK prim borcu bulunmadığı, İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2004/156 değişik […] << Devamını Oku>> [442]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 25.06.2007 tarih ve E:2007/5295 sayılı kararında; “Dosyanın incelenmesinden; anılan ihaleye katılan davacı şirketin, SSK prim borcu bulunduğu ve yapılan demostrasyonun Teknik Şartnameye birebir uygunluk sağlamadığı nedenleriyle ihale dışı bırakıldığı, ancak, dosya içindeki belgelerden ihale tarihi (23.03.2004) itibariyle davacı şirketin kesinleşmiş SSK prim borcu bulunmadığı, İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2004/156 değişik […] << Devamını Oku>> [775]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Demonstrasyon işleminin uygulama ve gözlemlemeye dayalı işlem olması nedeniyle demonstrasyon sırasında sunumu yapılan ürünün aranan şartlara uygun olup olmadığının istekli ve idare yetkilileri huzurunda tespit edilerek tutanak altına alınması Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesi'nde öngörülen saydamlık, güvenilirlik ve eşit muamele ilkelerinin uygulanması açısından önemli olduğu hk. << Devamını Oku>> [543]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel imalat süreci gerektiren bir mal alımı ihalesi olduğu, özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde diğer mal alımı ihalelerinden farklı olarak çeşitli belgelerin istenebileceği, söz konusu belgelere tek tek sayılmak suretiyle mevzuatta yer verildiği, bununla birlikte numune, katalog, Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilmesine ilişkin olarak anılan hususun sadece teklif edilen malların teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek adına yapıl << Devamını Oku>> [1226]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Demonstrasyon istenmesi durumunda demonstrasyonun nasıl ve hangi şartlarda gerçekleştirileceğine ilişkin usul ve/veya esaslar ihale dokümanı ve mevzuatta düzenlenmemiş olmakla birlikte, demonstrasyona en azından ihale komisyonunun uzman üyelerinin katılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmede, her ne kadar idare tarafından Kuruma yazılan 14.03.2013 tarihli yazıda ihale komisyonunun uzman üyelerince demonstrasyon yapıldığı belirtilmiş olmakla birlikte,...Tıbbi Malzeme Lojistik Sa << Devamını Oku>> [1042]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu üyesi olmayan bir kişinin bulunduğu komisyon tarafından yapılan demonstrasyon işlemine ilişkin değerlendirmenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olmadığı hk. << Devamını Oku>> [526]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında demonstrasyon işlemine isteklilerin katılabileceğine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, başvuru sahibinin demonstrasyon işlemlerine gözlemci olarak katılmalarına yönelik taleplerinin idarece reddedilmesinde bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [923]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UM.I-2123 Sayılı Kararında: İdari Şartname’de numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılması yeterlik kriteri olarak belirlenmediğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartname’ye uygunluğunun cihaz numunesi üzerinden yapılan tespitlere dayanılarak değerlendirilmesi mümkün olmadığı ve akademik kuruluş tarafından sunulan kataloglar üzerinde yapılan inceleme esas alınarak verilen teknik g& << Devamını Oku>> [619]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fiyat dışı unsurlara ait puanlamanın demonstrasyon sonucuna göre yapılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [749]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’de numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılması yeterlik kriteri olarak belirlenmediğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartname’ye uygunluğunun cihaz numunesi üzerinden yapılan tespitlere dayanılarak değerlendirilmesi mümkün olmadığı ve akademik kuruluş tarafından sunulan kataloglar üzerinde yapılan inceleme esas alınarak verilen teknik görüşte, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartname’ye << Devamını Oku>> [720]