Demonstrasyon değerlendirmesinin ihale komisyonu tarafından yapılarak başvuru sahibinin temsilcisi tarafından tebliğ mahiyetinde imzalanması tutanak içeriğini kabul anlamına gelir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesinin 25.06.2007 tarih ve E:2007/5295 sayılı kararında; “Dosyanın incelenmesinden; anılan ihaleye katılan davacı şirketin, SSK prim borcu bulunduğu ve yapılan demostrasyonun Teknik Şartnameye birebir uygunluk sağlamadığı nedenleriyle ihale dışı bırakıldığı, ancak, dosya içindeki belgelerden ihale tarihi (23.03.2004) itibariyle davacı şirketin kesinleşmiş SSK prim borcu bulunmadığı, İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2004/156 değişik […]


Danıştay 13. Dairesinin 25.06.2007 tarih ve E:2007/5295 sayılı kararında;

“Dosyanın incelenmesinden; anılan ihaleye katılan davacı şirketin, SSK prim borcu bulunduğu ve yapılan demostrasyonun Teknik Şartnameye birebir uygunluk sağlamadığı nedenleriyle ihale dışı bırakıldığı, ancak, dosya içindeki belgelerden ihale tarihi (23.03.2004) itibariyle davacı şirketin kesinleşmiş SSK prim borcu bulunmadığı, İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2004/156 değişik işler dosyasında yaptırılan tespit amaçlı bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda; davacı şirket tarafından üretilen programın standartlara ve şartnameye uygun olduğu, İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin E:2004/203-187D. iş sayısında yaptırılan bilirkişi raporunda ise; ihaleyi kazanan firmanın bazı yazılımları yüklemediği, hastanede birlikte çalışması gereken yazılım ve donanım beraberliği sağlamadığı yönünde tespitte bulunulduğu ve davacı tarafından itirazen şikâyet dilekçesi ekinde, kendileri tarafından üretilen programın standartlara ve şartnameye uygun olduğuna ilişkin izmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/156 değişik işler dosyasında hazırlanan bilirkişi raporunun Kamu ihale Kurumuna verildiği anlaşıldığından, davalı Kamu ihale Kurumunca 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 56/b. maddesi kapsamında davacının bu iddiası ve sunduğu raporlar değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, yeterli inceleme yapılmaksızın "ihale komisyonu tarafından yapılan demonstrasyon neticesinde başvuru sahibi firmanın sunmuş olduğu teklifin Teknik Şartnameye birebir uygunluk sağlamadığı tespit edilerek, bu tutanağın ihale   komisyonu   üyeleri   ile   başvuru   sahibinin   temsilcisi   tarafından imzalandığı anlaşıldığından, şikâyetçinin iddiasının yerinde görülmediği" gerekçesiyle davacı firmanın itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, demonstrasyonun değerlendirmesinin ihale komisyonu üyeleri tarafından yapılması ve başvuru sahibinin temsilcisi tarafından tebliğ mahiyetinde imzalanması karşısında, bu imzanın tutanak içeriğini kabul olarak değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır.” gerekçesi ile 27.09.2004 tarih ve 2004/UH.Z-1266 sayılı Kurul Kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap