Demonstrasyon sırasında sunumu yapılan ürünün aranan şartlara uygun olup olmadığının istekli ve idare yetkilileri huzurunda tespit edilerek tutanak altına alınması gerekli midir?

Özet

Demonstrasyon işleminin uygulama ve gözlemlemeye dayalı işlem olması nedeniyle demonstrasyon sırasında sunumu yapılan ürünün aranan şartlara uygun olup olmadığının istekli ve idare yetkilileri huzurunda tespit edilerek tutanak altına alınması Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi’nde öngörülen saydamlık, güvenilirlik ve eşit muamele ilkelerinin uygulanması açısından önemli olduğu hk.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

              İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

       En uygun teklifi sundukları ihalede, ihale dokümanı gereği demonstrasyona davet edildikleri, 14.11.2011 tarihindeki demonstrasyon sırasında teknik şartnamede yer alan tüm maddelerin eksiksiz olarak idareye gösterildiği, bu aşamada idarece kendilerine verilen tutanakta bir eksiklik veya yetersizliğe ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığı, 08.12.2011 tarihli kesinleşen ihale kararında ise demonstrasyon sonucu ihale konusu yazılımın teknik şartnamenin 4.1.3.6.6. ve 4.1.12.23. maddelerine kapsamında yeterli olmadığının belirtildiği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, demonstrasyon günü herhangi bir yetersizlik veya aykırılık tespiti yapılmayıp daha sonra tesis edilen bir işlemle tekliflerinin yetersiz bulunmasının 4734 sayılı Kanununun beşinci maddesine aykırılık öne sürülmüştür.

       Danıştay 13. Dairesince verilen 25.09.2013 tarihli E:2013/404, K:2013/2362 sayılı kararla “…Yukarıda anılan düzenlemelere göre, demonstrasyon işleminin uygulama ve gözlemlemeye dayalı işlem olması nedeniyle demonstrasyon sırasında sunumu yapılan ürünün aranan şartlara uygun olup olmadığının istekli ve idare yetkilileri huzurunda tespit edilerek tutanak altına alınması Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesi'nde öngörülen saydamlık, güvenilirlik ve eşit muamele ilkelerinin uygulanması açısından önemlidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığınca çıkartılan kılavuzda yapılacak olan demo sonucunda ihale komisyonu üyeleri firma yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış demo raporunun tutulması gerektiği de açık olarak belirtilmektedir.

       Bu durumda; …Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile ….Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd. Şti.ne "demonstrasyon"un tekrar yaptırılması, sağlanamayan maddelerin anılan isteklilere bildirilerek tutanağın "demonstrasyon" sırasında tutulması, adı geçen isteklilere de tutanağın imzalatılarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptaline karar veren İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle temyiz isteminin kabulüne, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 21.11.2012 tarihli ve E:2012/349, K:2012/1477 sayılı kararının kaldırılmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap