ihale-soru-cevap-logo.png

" dışında " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Götürü bedel anahtar teslim sözleşmede ,hakedişler pursantaj esası ile ödendiğinden bilirkişilerce hesaplama yapılırken sözleşme konusu işte % kaç oranında keşif artışı yapıldığının net olarak belirlenmesi ve artışın 'luk kısmı sözleşme kapsamında kalacağından bu kısma ilişkin hesaplamanın sözleşme fiyatları ile 'u aşan kısmın ise sözleşme fiyatlarını geçmemek üzere işin yapıldığı tarihteki serbest piyasa rayiçleri ile hesaplanması gerekir. İşin yapıldığı tarihin ise her halükarda geçici kabul i << Devamını Oku>> [677]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun uyarınca ihale edilen işlere ilişkin sözleşmelerde, 4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen sözleşme bedelinin aşılmaması ve tarafların karşılıklı anlaşması kaydıyla sözleşmenin, işin yapılma veya teslim yerine, işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi şartıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılabileceği, bunların dışında sözleşmelerde değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [521]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun hükümlerinden ticaret şirketlerinin ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebileceği, 6762 sayılı Kanun’un 137’nci maddesine uygun olarak şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmesinde yazılı işletme konusu ile sınırlı olduğunu belirten hükümler bulunması hâlinde de bu hükümlerin Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yazılmamış sayılacağına yer verildiği görülmüş olup, bu hükümlerden ticaret şirketlerinin << Devamını Oku>> [766]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun uyarınca ihale edilen işlere ilişkin sözleşmelerde, 4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen sözleşme bedelinin aşılmaması ve tarafların karşılıklı anlaşması kaydıyla sözleşmenin, işin yapılma veya teslim yerine, işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi şartıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılabileceği, bunların dışında sözleşmelerde değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [2568]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdaresinin “. İlkokulu ve Ortaokulu Yapım İşi” ile ilgili talebe ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre; İhaleye esas uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerinde işin yürütülmesi sırasında bir değişiklik yapılmamış ise, işin ihaleye esas bu proje ve mahal listesine göre ikmal edilmesi için gerekli olan tüm giderlerin sözleşme bedeline dahil olduğu, bu nedenle nakliye bedelinin kesilemeyeceğine, << Devamını Oku>> [1049]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UM.III-2976 Sayılı Kararında: Geçici teminat bedelinin farklı saymanlığa yatırılması ile İdari Şartnamede belirtilen yetkili saymanlığa yatırılmasının hukuken aynı sonucu doğuracağı ve geçici teminat olarak yatırılan bedelin, idarece gelir kaydedilmesine engel bulunmadığı ve bu durumun anılan Kanun hükmüne aykırılık teşkil etmediği göz önüne alındığında, başvuru sahibinin teklif zarfı içinde sunulan … Defterdarlık Muh << Devamını Oku>> [626]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

KİK015.3/H numaralı standart form olan birim fiyat teklif cetvelinin dipnotunda fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacağı ve idarelerin bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacağının belirtildiği, ancak ihale dokümanında belirtilen uyuşmazlığa konu hafta tatili çalışması ile ilgili satırda birimin “gün” olarak belirlendiği, bu durumun isteklilerin “Hafta Tatili Çalışması” için verdikleri fiyat tekliflerinde günlük ücretin mi yoksa fazla çalış << Devamını Oku>> [640]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerek H...l Teks. İnş. Gıda ve İhtiyaç Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ve bu şirketin ortakları konumundaki N...n Yavaş ile İ...l Yavaş hakkında bir yasaklama kaydının bulunmaması gerekse adı geçen kişiler hakkındaki kamu davasının Kamu İhale Kanunu’nun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan dolayı değil, ihale süreci dışında bir firmanın ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerinin ifşa edilmesi suçu iddiasıyla açılan bir dava olması nedeniyle H. << Devamını Oku>> [798]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüm isteklilerin değerlendirme dışında kalması nedeniyle ihalenin idarece iptal edilebileceği hk. << Devamını Oku>> [584]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28’inci maddesinde yer alan açıklama birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak toplam personel sayısının 55 olduğu, dolayısıyla söz konusu iş kapsamında asgari % 3 oranında engelli işçinin çalıştırılmasının kanuni bir yükümlülük olduğu, bu nedenle İdari Şartname’de 4857 sayılı Kanun’da % 3 olarak belirlenen asgari orana uyulmak kaydıyla çalıştırılacak engelli işçi sayısı ile bu işçil << Devamını Oku>> [1120]