Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde, kazı hafriyatının ihale dokümanında belirtilen alan dışında daha yakın bir yere nakledilmesi durumunda kesinti yapılabilir mi?(YFK 2014/72)

Özet

İdaresinin “. İlkokulu ve Ortaokulu Yapım İşi” ile ilgili talebe ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre; İhaleye esas uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerinde işin yürütülmesi sırasında bir değişiklik yapılmamış ise, işin ihaleye esas bu proje ve mahal listesine göre ikmal edilmesi için gerekli olan tüm giderlerin sözleşme bedeline dahil olduğu, bu nedenle nakliye bedelinin kesilemeyeceğine,


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar No : 2014/72

 Karar Tarihi : 18/12/2014

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

… İdaresi tarafından ihale edilen, “. İlkokulu ve Ortaokulu Yapım İşi” ile ilgili görüş istemidir.

II- KONU

İdaresinin … sayılı yazılarında özetle; 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilerek, 17/02/2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, kazı hafriyatının ihale dokümanında belirtilen alan dışında daha yakın bir yere nakledilmesi ve nakliye bedelinin kesilmek istenmesi üzerine, idaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, konuya ilişkin görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III- İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Talebe ilişkin konu hakkındaki,

Yüklenicinin görüş ve talebi;

Yüklenicinin 30.04.2014 tarihli dilekçesinde; yumuşak ve sert küskü kazısının, inşaat iş kalemleri açıklamalarında belirtilen kazı döküm alanına izin verilmemesi ve yerine resmi dairelerden izin alınan inşaat alanı yanına nakledilmesi gerekçesiyle bedelinin ödenmediği, işin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olması nedeniyle kazı naklinin ödenmesi gerektiğine,

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise;

İhale dokümanlarında belirtilen kazı döküm alanı nakliye mesafesi değişikliğinin proje değişikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği, yeni nakliye mesafesine göre iş eksilişi oluştuğu, bu nedenle aradaki farkın ödenmemesi gerektiğine,

İlişkin bulunmaktadır.

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“6.1. Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen … toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ” hükmü,

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale  dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre ödenir. ” hükmü,

Yer almaktadır.

Bu hükümlerde; anahtar teslimi götürü bedel bir işte, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin, uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerinde yer alan işlerin tamamını kapsadığı, bu işlerin bedellerinin ödenmesinde de yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınacağı, aynca ödemelerin herhangi bir analiz ve birim fiyata dayalı olmayıp ilerleme yüzdeleri üzerinden yapılacağı, ilerleme yüzdelerinin (pursantaj oranlarının) işin yapılmasına ilişkin bir dayanak oluşturma niteliğinin bulunmadığı, proje ve mahal listelerine dayalı olarak hangi imalat seviyesinde sözleşme bedelinin hangi oranında ödeme yapılacağını gösteren bir belgeden ibaret olduğu ve birim fiyat niteliğinde bulunmadığı hususları hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açıktır.

Bu nedenle, anahtar teslimi götürü bedel bir işte, uygulama projesi ve mahal listesinde yer alan herhangi bir imalat kaleminin, teklif birim fiyatlı bir imalat gibi düşünülerek, o imalatın meydana getirilmesinde yapılan işlerin bedellerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin, yukarıda belirtilen sözleşme hükümlerine göre mümkün olmadığı, böyle bir değerlendirmenin “anahtar teslimi götürü bedel” esasına aykırı olduğu da son derece açıktır.

Ayrıca, idaresinin yazısından kazı döküm alanının bilgileri dahilinde değiştirildiği belirtilmiş olup, kazı döküm alanının değiştirilmesinin bir proje değişikliği olmadığı ve nakliye bedelinden kesinti yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

IV-KARAR

İdaresinin “. İlkokulu ve Ortaokulu Yapım İşi” ile ilgili talebe ilişkin konu, ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre;

İhaleye esas uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerinde işin yürütülmesi sırasında bir değişiklik yapılmamış ise, işin ihaleye esas bu proje ve mahal listesine göre ikmal edilmesi için gerekli olan tüm giderlerin sözleşme bedeline dahil olduğu, bu nedenle nakliye bedelinin kesilemeyeceğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 18/12/2014 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap