ihale-soru-cevap-logo.png

" etkisi " ile Etiketlenmiş İçerikler


COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlanmıştır! << Devamını Oku>> [93]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin (e) bendindeki “Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.” kapsamında mücbir sebep başvurusu yapılmasının, yüklenicinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edip etmeyeceği ile bu başvuru sonuçlanıncaya kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen yükleniciye cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağı ve Kamu İhale Kurumu tarafından başvuruya konu halin, mücbir sebep hali olarak belirlenmesi halinde kesile << Devamını Oku>> [909]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Pilot veya koordinatör ortağın iflası durumunun sözleşmeye etkisi konusunda Kurum görüşünün oluşturulması << Devamını Oku>> [1248]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığınca 30.06.2008 tarih ve E:2008/289, K:2008/5188 sayılı kararla; “Dava, …Genel Müdürlüğü tarafından 29.07.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "P… Arıtma Tesisi Havzası Müteferrik Atıksu Şebeke ve Toplayıcıları inşaatı" ihalesi ile "Asya Bölgesi II. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal inşaatı" ihalesinde, ihale mevzuatına aykırılıklar bulunduğu iddiasını içer << Devamını Oku>> [356]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartnamenin 47.17’nci maddesinde düzenlenen yeterlik şartı gereği isteklilerin teklif ettikleri araç bilgilerine birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer vermeleri zorunlu olduğu anlaşıldığından, araç bilgilerine ilişkin sunulan belge veya birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde harici yazı ile sunulan bilgilerin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden, zarf açma ve belge kontrol tutanağına ilişkin söz konusu aykırılığın tekliflerin değerlendirilmesinde esasa e << Devamını Oku>> [763]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmenin işveren tarafındaki Şirketin yasaklı olmasının, ihaleye teklif veren şirketin de yasaklı olması sonucunu doğurmayacağı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [5689]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

25/12/2018 tarih 2018/DK.D-405 karar nolu düzenleyici kararla ilgili ÖTV fiyat farkı hesabı ile ilgili sorum şu olacak. hakediş hesaplamasında ÖTV fiyat farkı hesaplaması olmadığı halde bu Düzenleyici Karara göre yeni fiyat fakı hesablanabilir mi ? ÖTV ye gelen indirimden bayilerin yararlandığı bu farkın hesaplanması durumda hakedişden haksız bir kesinti olacak bu fiyat farkının uygulanabilirliği hakkında […] << Devamını Oku>> [686]