Pilot veya koordinatör ortağın iflası durumunun sözleşmeye etkisi nasıl gerçekleşir? (Düzenleyici Kurul Kararı)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Pilot veya koordinatör ortağın iflası durumunun sözleşmeye etkisi konusunda Kurum görüşünün oluşturulması


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2018/030
Gündem No : 6
Karar Tarihi : 23.05.2018
Karar No : 2018/DK.D-104

Gündem Konusu:
Pilot veya koordinatör ortağın iflası durumunun sözleşmeye etkisi konusunda Kurum görüşünün oluşturulması 
Karar:

4735 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca yüklenicinin ortak girişim olması halinde pilot ya da koordinatör ortağın iflası durumunda,

1) 4735 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde düzenlendiği üzere otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi şartlarının gerçekleşmemesi halinde sözleşmenin feshedilerek teminatın gelir kaydedilmesi,

2) Sözleşmenin feshedilmesinden önce otuz günlük sürenin beklenip beklenmeyeceği hususuna ilişkin olarak; hak kaybına mahal vermemek açısından diğer ortakların idarenin uygun görmesi kaydıyla, işe devam etme yönünde iradelerinin bulunup bulunmadığı ya da bu haklarından feragat edip etmedikleri veya buna ilişkin sürenin geçip geçmediği hususları göz önünde bulundurularak idarece işlem tesis edilmesi,

3) 2004 sayılı İcra İflas Kanununun “İflas tarihi” başlıklı 165’inci maddesinde yer alan, “İflas hükümle açılır ve bu hükümde açılma anı gösterilir.” hükmü dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen 30 günlük sürenin başlangıç tarihinin pilot/koordinatör ortağın iflas tarihi -iflas karar tarihi- olması,

4) Söz konusu durumun oluşunu izleyen 30 günlük süre içerisinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde ise teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşmenin yenilenmesi suretiyle işe devam edilmesi durumunda, sözleşmenin feshedilmemesi ve kesin teminatın gelir kaydedilmemesi,

5) Sözleşmenin yenilenerek işin devam edileceği durumlarda, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine uygun olarak idare ile diğer ortaklar arasında bir yenileme sözleşmesi yapılmak suretiyle işe devam edilmesi gerektiğine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap