COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlanmıştır!

Yayın Tarih: 02.04.2020 08:04
Özet

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlanmıştır!


Cumhurbaşkanlığından:

Konu: COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

GENELGE

2020/5

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirler alınmaktadır.

Bu kapsamda 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır

idarelerce bu başvurular; 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacaktır.

İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmava gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

1 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 


A Ç I K L A M A


Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi İle İlgili 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2 Nisan 2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Genelgeye göre aşağıdaki 3 şart gerçekleştiğinde;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde,

COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale gelmiş ise,

yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye başvuru yapılacak,

idarelerce bu başvurular 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek

İdarece karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacak.

Yukarıdaki 3 şartın gerçekleştirildiği tespit edilerek idarece incelenecek ve Maliye Bakanlığından görüş aldıktan idarece yapılan değerlendirme sonucunda;

1. Ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,

2. Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmava gücünün yetmemesi

şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine

İdare, süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.


 Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi İle İlgili

          2020/5 sayılı Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.


Üst Konuları: İhale (Ortak - Diğer)


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap