ihale-soru-cevap-logo.png

" geçerlilik " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 13.12.2013 tarihli ve E:2009/2522, K:2013/3645 sayılı kararı ile “…19.10.2007 tarihinde yapılan dava konusu ihaleye katılırken idareye verdiği teklif mektubunda, teklifin ihale tarihinden itibaren (90) gün geçerli olduğunu belirten ortak girişimin, bu teklifiyle en son 17.01.2008 tarihine kadar bağlı olduğu, 4734 sayılı Kanun’un 32 nci maddesi uyarınca, ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif […] << Devamını Oku>> [500]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme imzalanmadığından bahisle 4734 sayılı Kanun’un 44 üncü maddesi uyarınca 170.000,00 TL tutarındaki geçici teminat bedelinin irat kaydedilmesinde hukuka uygunluk bulunmaması nedeniyle geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi kararındaki hukuki isabet görülmemiştir. << Devamını Oku>> [385]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-3387 Sayılı Kararında: Başvuru sahibi firmanın şirket adına vekâlet veren temsil ve ilzama yetkili müdürü hakkında açılan kamu davasından dolayı, anılan kişinin söz konusu sermaye şirketinin sermayesinin yarısına ortak olması ve firma adına başvuruya konu ihaleye katılmamış olması nedeniyle kesin teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmekle birlikte başvuru sahibinin 4734 […] << Devamını Oku>> [634]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.III-649 Sayılı Kararında: İhalede, zeyilname ile belirlenen yeni ihale tarihine paralel şekilde, geçici teminat mektuplarının süresine ilişkin bir değişikliğe gidilmediği görülmekle birlikte, mevzuatın anılan hükümleri gereğince, teminat mektuplarındaki geçerlilik tarihinin, ihale dokümanının 24.1 inci maddesinde belirtilen teklif geçerlilik süresi (60 gün) esas alınarak, bu sürenin bitiminden itibaren << Devamını Oku>> [475]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2010/UY.II-1930Sayılı Kararında: Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin ardından, ihalenin … tarihinden önceki sürece dönmesini sağlamak idarenin sorumluluğu altındadır. Keza, davaya taraf olmayan isteklilerin yaklaşık bir sene süren bu süreci takip etme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında, isteklilere tekliflerinin ve ge& << Devamını Oku>> [365]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-2517Sayılı Kararında: İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminat mektubunun geçerlilik süre sonu 15.06.2012 olup, bu tarihten 30 gün geriye doğru gidilerek tespit edilecek olan tarihin, (16.05.2012) anılan isteklinin teklifinin hüküm ve sonuç doğurabileceği son gün olarak kabul edilmesi gerekmektedir. İhtilafa konu duruma bu yönüyle bakıldığında, teminat mektubu sürelerinin uzatılmamış olması << Devamını Oku>> [516]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.I-2835 Sayılı Kararında: İdari şartnamede belirtilen geçerlilik tarihinin idarece yanlış hesaplanmış olduğu tespit edilmiş olmakla birlikte, yukarıda yer alan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği geçici teminat mektuplarında belirtilecek geçerlilik süresinin ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere belirlenmesi hususunun isteklilerin so << Devamını Oku>> [460]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-2100 Sayılı Kararında: Şikayet konusu …’ne ait geçici teminat mektubunda mektubun geçerlik tarihi olarak belirtilen “Bu teminat, teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 150 gün süreyle geçerliliğini koruyacak ve bu konuda yapılacak her türlü talep bu tarihten önce … Bankası A.Ş.’ne iletilecektir.” ifadesinden mektubun geçerlilik süresinin 270 g&uu << Devamını Oku>> [476]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com