ihale-soru-cevap-logo.png

" gerçekleştir " ile Etiketlenmiş İçerikler


duyurular ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İçişleri Bakanlığınca 23 Nisan ile 26 Nisan 2020 tarihleri arasından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı 24 Nisan 220 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek olan ihalelerin 27 Nisan 2020 tarihinde ne zaman yapılacağı ihaleye yeterli katılımın sağlanamayacağı veya benzeri nedenlerle gerek görülmesi durumunda ihale tarihi ertelenebileceğine ilişkin Kamu İhale Kurumu (KİK)  duyurusu yayınlanmıştır. << Devamını Oku>> [39]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceği, bu durumda bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde, yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç gerçekleştirilen işlerde sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekle << Devamını Oku>> [570]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 04.02.2011 tarih ve E: 2011/191 sayılı kararı ile; “…Davalı idarece geçersiz olduğu ileri sürülen sözkonusu iş deneyim belgesinde; işverenin A…-T…Consulting Eng-K…Toplu Konut İnş.Ltd., alt yüklenicinin de K… Toplu Konut İnş.Ltd. olduğu, iş deneyim belgesine konu olan işte, davacı adına düzenlenen alt yüklenici-iş bitirme belgesinde işin alt yüklenici tarafından yapılan miktarının 27.16 << Devamını Oku>> [744]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar Tarihi : 23.5.2006 Tutanak No : 28719   İlk keşifte bulunmayıp da yapım işi ihalesi konusuna girmeyen ve satın alma yoluyla piyasadan temini mümkün olan demirbaş eşya niteliğindeki malzemelerin yeni birim fiyat tutanakları düzenlenerek müteahhit karı ve genel giderlerin fazla ödenmesi sonucu    ..liraya,tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi temyiz dilekçesinde; sorumluların tespiti hususunda ilamda hata […] << Devamını Oku>> [460]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

31.01.2013 tarih ve 2013/DK.D-16 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında “…Bu itibarla, …pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmadığı durumlarda ilk fiyat teklifinin esas alınarak ilgili teklifin geçerli kabul edilmesi hususunda Oybirliği ile karar verilmiştir.” açıklaması yer almaktadır. Bu çerçevede, başvuru sahibinin son yazılı fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığına yönelik idarenin tespitinin yerinde olduğu anlaşılmakla beraber, akt << Devamını Oku>> [504]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : İstanbul Kadıköy Belediyesi Muhasebe Birimi Yılı : 2009 Tutanak No : 40054 Tutanak Tarihi : 24.02.2015 Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü; 1-) 1063 sayılı İlam’ın 5. maddesinde, doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilen konser ve çeşitli ebatlarda cam, çerçeve alımlarında ihale kararı düzenlenmesine rağmen ödemelerden karar pulu kesintisi yapılmaması nedeniyle […] << Devamını Oku>> [801]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olduğu ve 03.07.2006 tarihinde K... Genel Müdürlüğü Otoyollar Dairesi Başkanlığında Otoyol Bakım Mühendisi olarak çalışmakta iken emekliye ayrılarak görevinin sona erdiği görülmektedir. Davacı şirketin çoğunluk hissesine sahip ortağı olan adı geçen mühendisin 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca K... Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden ayrıldığı tarihten önceki son iki yıl süresince K...Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinin görev ve faaliyet a << Devamını Oku>> [443]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Diğer taraftan, ayrı uzmanlık gerektiren bir işin bir kısmını uzmanlığına istinaden üstlenen bir konsorsiyum üyesine işin tamamının yaptırılması, anılan Yasa ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgesine ilişkin düzenlemesine de aykırılık oluşturmaktadır. Bir başka anlatımla, değişik uzmanlık alanları gerektiren işin ihalesine, birden fazla firmanın konsorsiyum oluşturarak kısımları itibariyle üstlenerek girmesi imkanının, işin ihalesine tek başına giremeyecek durumda ol << Devamını Oku>> [566]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmelik maddesinde personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin sözleşme ekinde sunulmansın zorunlu olduğu belirtilmekte olup, sözleşme konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmasa bile, personel istihdam edilmeden gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir iş olduğu, iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmede firma (S... Yemekçilik Gıda Nakliye İnş.San. ve Ltd. Şti.) tarafından çalıştırılacak personel ilişkin olarak Sosyal Güvenl << Devamını Oku>> [665]