E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda, ortaklık tespit belgesinin idarenin talebi halinde sunulacağı yönünde beyanda bulunulmasının mevzuata aykırı olduğu hk.

Yayın Tarih: 31.12.2022 11:12
Özet

E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda, ortaklık tespit belgesinin idarenin talebi halinde sunulacağı yönünde beyanda bulunulduğu, anılan istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin, tüzel kişiliğin ortağına ait olduğu, dolayısıyla idarece yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde, ihalede en avantajlı teklif olması öngörülen isteklilerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmalarının istenmesi gerekirken, bu sürecin işletilmeden ihalenin Niğde Kurumsal Hizmetler Temizlik Gıda Yemek İlaçlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli (Niğde Kurumsal Hizmetler Temizlik Gıda Yemek İlaçlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin)  tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda, iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen belgenin, anılan şirkette %98 hisseye sahip ortak olduğu beyan edilen Işık Grup Sosyal Hizmetler Temizlik Sağlık Taşımacılık Bilişim Gıda İnşaat Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait olduğu, ancak, tabloda iş deneyim belgesi kullanılan tüzel kişiliğin şirketin temsil ve yönetiminde yetkili olduğuna yönelik herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait 05.08.2021, 31.12.2021 ve 06.01.2022 tarihli Ticaret Sicili Gazetelerinde, Işık Grup Sosyal Hizmetler Temizlik Sağlık Taşımacılık Bilişim Gıda İnşaat Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin şirketi temsil ve yönetime yetkili olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmadığı anlaşılmış, EKAP üzerinden yapılan ticaret sicili bilgilerine ilişkin sorgulamada da, yönetici bilgileri kısmında iş deneyimi kullanılan tüzel kişiliğe ait herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüştür.

 Temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri ile temsil ve yönetime ilişkin değişikliklerin tescil ve ilanının zorunlu olması, ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin, iş bitirme belgesi sahibi kişilerin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesinde en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve anılan Kanun’a göre gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiğine yönelik hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, somut olayda iş deneyim belgesi kullanılan tüzel kişiliğin şirketin temsil ve yönetiminde yetkili olmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan Niğde Kurumsal Hizmetler Temizlik Gıda Yemek İlaçlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.


Toplantı No : 2022/060
Gündem No : 87
Karar Tarihi : 28.12.2022
Karar No : 2022/UH.I-1677

BAŞVURU SAHİBİ:

Eihale İnş. Tem. Dan. Bilişim Gıda Sağ. Otom. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı,

 BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1157721 İhale Kayıt Numaralı “Personel Çalıştırılması” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı tarafından 24.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Eihale İnş. Tem. Dan. Bilişim Gıda Sağ. Otom. Tic. Ltd. Şti.nin 05.12.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.12.2022 tarih ve 67685 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1573 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikayet dilekçesinin giriş kısmında “Söz konusu iş uhdesinde bırakılan 1. Avantajlı isteklinin evraklarının eksik olduğu imza beyanı olmadığı diğer başka belgelerinde eksikliklerin olduğu teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
            Söz konusu iş uhdesinde bırakılan 2. Avantajlı isteklinin evraklarının eksik olduğu imza beyanı olmadığı Diğeri özel sektörden iş deneyim aldığı ve ekinde sunması gereken damga vergisi olmadığı fatura sözleşme SSK bildirgeleri tutmadığı
             İş Deneyim Belgesinin Uygun Olmadığı başka belgelerinde eksikliklerin olduğu teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
             Söz konusu iş uhdesinde bırakılan 1. Avantajlı isteklinin İş Deneyim Belgesinin Uygun Olmadığı başka belgelerinde eksikliklerin olduğu teklifinin değerlendirme dışı bırakılması”

İfadelerine yer verildiği görülmüş, dilekçenin devamında başvurunun ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin ortaklık tespit belgesine hasredildiği ve anılan istekli tarafından, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip diğer bir tüzel kişiye ait iş deneyim belgesinin sunulduğu, ancak anılan tüzel kişinin en az bir yıldır temsile ve yönetime yetkili olmadığı, teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

  1. b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur.” hükmü,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret şirketlerine ilişkin kısmının Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleribaşlıklı 198’inci maddesinde “(1) Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve bu Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir. Payların yukarıda belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilan edilir. Payların yüzdelerinin hesaplanmasında 196 ncı madde uygulanır. Teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticileri de, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak bildirimde bulunurlar. Bildirimler yazılı şekilde yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

(2) Birinci fıkrada öngörülen bildirim ile tescil ve ilan yükümlülüğü yerine getirilmediği sürece, ilgili paylara ait oy hakkı dâhil, diğer haklar donar. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesine dair diğer hukuki sonuçlara ilişkin hükümler saklıdır.

(3) Hâkimiyet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilanı şarttır. Sözleşmenin geçersizliği, bu Kanun ile diğer kanunlardaki şirketler topluluğuna dair yükümlülüklere ve sorumluluklara ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz.” hükmü,

Aynı Kanun’un limited şirketlere ilişkin 586’ncı maddesinde “(1) Şirket sözleşmesinin 575 inci maddede öngörüldüğü şekilde düzenlenmesinden sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur.

(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir: …

  1. c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini gösterir belge.

(3) Dilekçede şu kayıtlar yer alır:

  1. a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları.
  2. b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar.
  3. c) İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları.
  4. d) Şirketin ne suretle temsil edileceği.”hükmü,

“Tescil ve ilan” başlıklı 587’nci maddede “(1) Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

Tescil ve ilan edilen şirket sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz: a) Şirket sözleşmesinin tarihi. b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. c) Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde şirketin işletme konusu; şirket sözleşmesinde bu konuda bir hüküm varsa, şirketin süresi. d) Esas sermayenin itibarî değeri. e) Gerçek kişi ortağın adı ve soyadı, yerleşim yeri, tüzel kişi ortakların unvanı, merkezleri ve her ortağın üstlendiği esas sermaye payları. f) Ayni sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karşılığında verilecek esas sermaye payları; bir aynın devralınması hâlinde ilgili sözleşmenin konusu, sözleşmenin karşı tarafı, şirketin borçlandığı karşı edim; özel menfaatlerin içerik ve değeri. g) Öngörülmüş ise, intifa senetlerinin sayısı ve bunlara sağlanan hakların içeriği. h) Müdürlerin ve şirketi temsile yetkili diğer kişilerin adları, soyadları veya unvanları ve yerleşim yerleri. ı) Temsil yetkisinin kullanılma şekli…” hükmü,

“Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması” başlıklı 629’uncu maddede “(1) Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.

(2) Sözleşmenin yapılması sırasında şirket tek ortak tarafından ister temsil edilsin ister edilmesin, tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak ile şirket arasında yapılan sözleşmenin geçerli olması, sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu zorunluluk, piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

(3) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

629’uncu maddede atıf yapılan madde hükümleri aşağıdaki gibidir;

Kanun’un “Asgari sayı” başlıklı 338’inci maddesinde “(1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır. (2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. (3) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.” hükmü,

  “Temsil yetkisi” başlıklı 370’inci maddesinde “(1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.

(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. hükmü,

Kanun’un “Kapsam ve sınırlar” başlıklı 371’inci maddesinde “(1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır.

(2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki, üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir.

(3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

(4) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı şirkete başvurmalarına engel değildir.

(5) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden şirket sorumludur. Şirketin rücû hakkı saklıdır.

(6) Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek pay sahibi tarafından ister temsil edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz.

(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. ” hükmü,

 

“İmza şekli” başlıklı 372’nci maddesinde “(1) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin unvanı altında imza atarlar. 40 ıncı maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

(2) Şirket tarafından düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası gösterilir.” hükmü,

 “Tescil ve ilan” başlıklı 373’üncü maddesinde “(1) Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir.

(2) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmalarına ilişkin herhangi bir hukuki sakatlık, şirket tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemez.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde (6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyimini gösteren belgenin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur.

Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyimini gösteren belgeyi kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyimini gösteren belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

(7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.” düzenlemesi,

 Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

  …

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) İhale komisyonu tarafından 59 uncu madde kapsamında seçilen yönteme bağlı olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

b) Aşırı düşük teklif açıklamasının isteneceği ihalelerde, teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları istenir. Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Sunulan bilgi ve belgeler ile aşırı düşük teklif açıklamaları çerçevesinde;

1) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

2) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağladığı anlaşılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları incelenir ve açıklamaları uygun görülmeyenlerin teklifleri reddedilir.

3) Sınır değerin altındaki tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması veya aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmeyerek tekliflerin tümünün reddedilmesi halinde, teklif fiyatı sınır değerin üzerinde olan ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerinden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri sunmaları istenerek (a) bendindeki esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır.

4) Sınır değerin altında geçerli en az iki teklif kalması ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeler yeniden istenmeksizin ihale işlemlerine devam edilir.

5) Sınır değerin altında tek geçerli teklif kalması ve bu teklif sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinin öngörülmesi halinde bu istekliden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeler yeniden istenmez. İhalede ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin öngörülmesi halinde ise bu isteklinin tespitinde (a) bendindeki esaslar uygulanarak ihale işlemlerine devam edilir.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlere, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilinceye kadar devam edilir.

 (11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü yer almaktadır.

 İdari Şartname’nin ikinci maddesinde ihale konusu iş “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Temizlik hizmetleri, Yemekhane hizmetleri ve Diğer Yardımcı hizmet işlerinde çalıştırılmak amacıyla 6 aylık 46 kişilik personel hizmet alımı” olarak tanımlanmış,

Yeterlik kriterlerine ilişkin yedinci maddede “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge” düzenlemesine ve aynı Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde 33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İtirazen şikayet dilekçesinin giriş kısmında “Söz konusu iş uhdesinde bırakılan 1. Avantajlı isteklinin evraklarının eksik olduğu imza beyanı olmadığı diğer başka belgelerinde eksikliklerin olduğu teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Söz konusu iş uhdesinde bırakılan 2. Avantajlı isteklinin evraklarının eksik olduğu imza beyanı olmadığı Diğeri özel sektörden iş deneyim aldığı ve ekinde sunması gereken damga vergisi olmadığı fatura sözleşme SSK bildirgeleri tutmadığı
İş Deneyim Belgesinin Uygun Olmadığı başka belgelerinde eksikliklerin olduğu teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
Söz konusu iş uhdesinde bırakılan 1. Avantajlı isteklinin İş Deneyim Belgesinin Uygun Olmadığı başka belgelerinde eksikliklerin olduğu teklifinin değerlendirme dışı bırakılması”

Şeklindeki ifadelere yer verildiği, bu kısımda yer alan iddialarda hangi belgelerin hangi gerekçeyle eksiklik arz ettiğinin belirtilmediği, ihalenin e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmiş olduğu, dolayısıyla imza beyannamesinin söz konusu olmadığı, ihalede en avantajlı ikinci teklifin başvuru sahibi istekli olarak belirlendiği ve iş deneyimine ilişkin sunulan belgelerin özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin olmadığı ve iş bitirme belgesi niteliği taşıdığı anlaşıldığından, bu kısımda yer alan iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimi kullanılan ortağının tüzel kişiliği temsil ve yönetime yetkili olmadığına yönelik iddialarına ilişkin yapılan incelemede;

E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda, ortaklık tespit belgesinin idarenin talebi halinde sunulacağı yönünde beyanda bulunulduğu, anılan istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin, tüzel kişiliğin ortağına ait olduğu, dolayısıyla idarece yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde, ihalede en avantajlı teklif olması öngörülen isteklilerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmalarının istenmesi gerekirken, bu sürecin işletilmeden ihalenin Niğde Kurumsal Hizmetler Temizlik Gıda Yemek İlaçlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Bu bağlamda, idare işlemine ilişkin düzeltici işlem tesisi gerekmekte ise de, mevcut bilgi ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir;

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri ile temsil ve yönetime ilişkin değişikliklerin tescil ve ilanının zorunlu olduğu, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen iş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilen belgelerin ihaleye katılımda iş deneyim belgesini tevsik etme amacıyla kullanılabileceği, bu belge sahibi kişi veya kuruluşların kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesinde en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve anılan Kanun’a göre gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiği, ayrıca bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca, İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen yedinci maddesine göre, iş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağa ait olması halinde, bu ortağın ilgisine göre (ğ) bendindeki belgeye (standart forma uygun belge) ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan, ihale dokümanında yer alan “İş Deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Ortaklık Durum Belgesi” başlıklı standart formda “Başvuru sahibi tüzel kişiye ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca …… [Başvuru sahibinin ticaret unvanı yazılacaktır.]nin kesintisiz olarak yarıdan fazla hissesine sahip olduğu ve bu sürede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağı olduğu tespit edilmiştir. ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan 10’uncu maddesinde, iş deneyim belgesi sahibi gerçek/tüzel kişi veya kuruluşların kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerde kullanım koşullarına açıkça yer verilmiş olup, tüzel kişilikler tarafından kullanılacak iş deneyim belgesine ilişkin olarak, belgeyi kullanan tüzel kişinin hisselerinin yarısından fazlasına sahip olma şartı yanında belge sahibinin gerçek veya tüzel kişi olması bakımından herhangi bir ayrım yapılmamıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda, iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen belgenin, anılan şirkette %98 hisseye sahip ortak olduğu beyan edilen Işık Grup Sosyal Hizmetler Temizlik Sağlık Taşımacılık Bilişim Gıda İnşaat Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait olduğu, ancak, tabloda iş deneyim belgesi kullanılan tüzel kişiliğin şirketin temsil ve yönetiminde yetkili olduğuna yönelik herhangi bir beyanda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekliye ait 05.08.2021, 31.12.2021 ve 06.01.2022 tarihli Ticaret Sicili Gazetelerinde, Işık Grup Sosyal Hizmetler Temizlik Sağlık Taşımacılık Bilişim Gıda İnşaat Tekstil İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin şirketi temsil ve yönetime yetkili olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmadığı anlaşılmış, EKAP üzerinden yapılan ticaret sicili bilgilerine ilişkin sorgulamada da, yönetici bilgileri kısmında iş deneyimi kullanılan tüzel kişiliğe ait herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüştür.

 Temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri ile temsil ve yönetime ilişkin değişikliklerin tescil ve ilanının zorunlu olması, ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin, iş bitirme belgesi sahibi kişilerin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesinde en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve anılan Kanun’a göre gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması gerektiğine yönelik hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, somut olayda iş deneyim belgesi kullanılan tüzel kişiliğin şirketin temsil ve yönetiminde yetkili olmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan Niğde Kurumsal Hizmetler Temizlik Gıda Yemek İlaçlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Niğde Kurumsal Hizmetler Temizlik Gıda Yemek İlaçlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Oybirliği ile karar verildi.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap