Mal alım ihalesinde iş deneyimini tevsik üzere özel sektöre gerçekleştirilen işlerde bedel içeren bir sözleşeme ile söz konusu sözleşmeye ilişkin faturaların sunulmasının yeterlimidir?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceği, bu durumda bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde, yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç gerçekleştirilen işlerde sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin sunulacağı, aday veya isteklinin iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunacağı, iş deneyim belgesi tutarı olarak işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarının dikkate alınacağı, toplam sözleşme tutarı bulunmayan ve birim fiyat üzerinden bağıtlanan sözleşmelerde sözleşmede yazılı süre esas alınarak o dönemde yapılan işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamının toplam sözleşme tutarı olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır. Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde iş deneyimini tevsik üzere özel sektöre gerçekleştirilen işlerde bedel içeren bir sözleşeme ile söz konusu sözleşmeye ilişkin faturaların sunulmasının yeterli olduğu ve bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunmuş olduğu belgelerin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/047

Gündem No

: 66

Karar Tarihi

: 17.08.2016

Karar No

: 2016/UM.I-2098

 

Şikayetçi: 

…. Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 

İhaleyi Yapan Daire: 

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İski) Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

29.07.2016 / 43099 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/165691 İhale Kayıt Numaralı "Yaş Sebze Ve Meyve Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

…. Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü,

Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No: 7 34060 Eyüp/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/165691 İhale Kayıt Numaralı “Yaş Sebze ve Meyve Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 28.06.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yaş Sebze ve Meyve Alımı” ihalesine ilişkin olarak …. Organik Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 11.07.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.07.2016tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.07.2016 tarih ve 43099 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.07.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1761 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan M D tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin belgelerin sunulduğu, ancak söz konusu belgeler arasında Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların onaylı suretlerinin bulunmadığı ve bu itibarla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 37’nci maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.

e) Toplam sözleşme tutarı bulunmayan ve birim fiyat üzerinden bağıtlanan sözleşmede;  sözleşmede yazılı süre esas alınarak o dönemde yapılan işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Yaş Sebze ve Meyve Alımı” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 ……………

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde “Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

28.06.2016 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, 29.06.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi …. Orgk. Tar. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunmuş olduğu belgelerin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin M D üzerinde bırakıldığı ve Öz…Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, daha sonra …. Orgk. Tar. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.nin şikâyet başvurusu üzerine yapılan incelemede anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alındığı ve 18.07.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin M D üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi …. Orgk. Tar. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceği, bu durumda bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde, yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç gerçekleştirilen işlerde sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin sunulacağı, aday veya isteklinin iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunacağı, iş deneyim belgesi tutarı olarak işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarının dikkate alınacağı, toplam sözleşme tutarı bulunmayan ve birim fiyat üzerinden bağıtlanan sözleşmelerde sözleşmede yazılı süre esas alınarak o dönemde yapılan işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamının toplam sözleşme tutarı olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunmuş olduğu belgeler arasında serbest meslek makbuzlarına yer verilmediği ve bu itibarla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmekteyse de Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükme göre, fatura düzenlemesine konu olabilecek alımlarda sözleşmeye ilave olarak fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin; serbest meslek makbuzu düzenlemesine konu olabilecek alımlarda ise serbest meslek makbuzu nüshalarının veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin sunulması gerektiği anlaşılmakta olup fatura örneklerinin ve serbest meslek makbuzu nüshalarının bir arada sunulmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan M D tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere idareye sunulan belgeler incelendiğinde 01.11.2015 tarihinde Sedat …. ile imzalanan ve 01.11.2015 – 28.02.2016 tarihleri arasında geçerli olan 310.042,50 TL bedelli sözleşme ile bu sözleşmeye ilişkin olarak toplam tutarı 310.042,50 TL olan 8 adet fatura örneğinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde iş deneyimini tevsik üzere özel sektöre gerçekleştirilen işlerde bedel içeren bir sözleşeme ile söz konusu sözleşmeye ilişkin faturaların sunulmasının yeterli olduğu ve bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunmuş olduğu belgelerin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap