ihale-soru-cevap-logo.png

" gerektirir " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesi, 19.10.2011 tarih ve E:2008/1486, K:2011/4561 sayılı kararı ile “iptale ilişkin mahkeme kararının bozulmasına” karar vermiştir. Anılan kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 15 inci İdare Mahkemesinin 09.05.2007 tarihli ve 2007/1178 sayılı kararında; “…İhale ilanının ve idari şartnamenin "Diğer hususlar" bölümü altında ve teknik şartnamede istenen binek otonun ( << Devamını Oku>> [371]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-2070 Sayılı Kararında İdarenin mevzuat hükümleri doğrultusunda isteklilerden son tekliflerini istediği ve gerekli değerlendirmeyi yaparak ihaleyi sonuçlandırdığı anlaşılmaktadır. İhale üzerinde kalan firmanın ikinci teklifinin ilk teklifine nazaran daha düşük olması gerekirken daha yüksek olduğu görülmesine rağmen, söz konusu firmanın ilk teklifinin, ihaleye verilen ilk teklifler ve son indirimli teklifler arasınd << Devamını Oku>> [472]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 15 inci İdare Mahkemesinin 09.05.2007 tarihli ve 2007/1178 sayılı kararında; “…İhale ilanının ve idari şartnamenin "Diğer hususlar" bölümü altında ve teknik şartnamede istenen binek otonun (kontrol grubu aracı) günlük sekiz saat üzerinden (bir adedi 10 saat üzerinden) kontrol grubuna hizmet vereceğinin ve aracın şoförü, yakıtı ve her türlü giderinin yükleniciye ait olduğunun açıkça belirtildiğ << Devamını Oku>> [1349]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait idari şartnamede sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlama tarihi arasında yedi günlük süre olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesinin ihalenin iptalini gerektirmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [475]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, mal alımı ihalelerinde idare tarafından yaklaşık maliyete bakılmaksızın yerli malı teklif eden istekliler lehine oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceği, bu durumda ihale ilanında ve idari şartnamede yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranının belirtileceği, diğer taraftan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi << Devamını Oku>> [1005]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13 üncü Dairesi, 19.10.2011 tarih ve E:2008/1486, K:2011/4561 sayılı kararı ile “iptale ilişkin mahkeme kararının bozulmasına” karar vermiştir.       Anılan kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 15 inci İdare Mahkemesinin 09.05.2007 tarihli ve 2007/1178 sayılı kararında; “…İhale ilanının ve idari şartnamenin "Diğer hususlar" bölümü alt << Devamını Oku>> [538]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale ilanın 4.1.4 ve idari şartnamenin 7.1 (d) maddesinde; isteklilerden, 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname istenmesine ek olarak aynı şartnamenin 7. l (n) maddesinde "vergi ve SSK prim borcu olmadığına dair belgelerin" sunulmasının istenilmiş olması hususu da ihalenin iptali gerekçeleri arasında sayılmış ise de; ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenleme nedeniyle her << Devamını Oku>> [585]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13 üncü Dairesi tarafından 23.07.2007 tarih ve Esas No:2007/8075 sayılı kararı ile         “…        4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 6.maddesinin 3. fıkrasındaki düzenleme ile ihale komisyonlarına, ihale günü gelmeden önce ihale dokümanı ve ihale işlem dosyası hakkında bilgi sahibi olmak, ilan metni ve ihale dokümanlarında tekliflerin […] << Devamını Oku>> [463]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, R...if İnş. Gıda Taş. Oto. Say. Okuma Med. Tem. Tar. Teks. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibarıyla ortağı olan Yasemin K...uş hakkında açılmış kamu davasının bulunmadığı, şirketin diğer ortağı Vedat K...uş hakkında açılan kamu davasına konu “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” fiilinin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil davranışlar kapsamında değerlendirilemeyeceği, kaldı ki % 2 oranınd << Devamını Oku>> [460]