İdari şartname ile ilan arasındaki uyumsuzluk ihalenin iptalini gerektirir mi?

Özet

ihale ilanın 4.1.4 ve idari şartnamenin 7.1 (d) maddesinde; isteklilerden, 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname istenmesine ek olarak aynı şartnamenin 7. l (n) maddesinde “vergi ve SSK prim borcu olmadığına dair belgelerin” sunulmasının istenilmiş olması hususu da ihalenin iptali gerekçeleri arasında sayılmış ise de; ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenleme nedeniyle herhangi bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı veya istekliler veya istekli olabilecekler tarafından söz konusu düzenlemeye karşı herhangi bir itiraz başvurusunun varlığına dair tespitin bulunmadığı, ihale tarihi itibarıyla “vergi ve SSK prim borcu” olduğu halde ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılmaları ve ihale üzerinde kalan isteklinin ise bu hususa dair belgeleri sözleşme imzalanmadan önce idareye sunmasının zorunlu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, şartname ile ilan arasındaki uyumsuzluk ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesi, 19.10.2011 tarih ve E:2008/1486, K:2011/4561 sayılı kararı ile “iptale ilişkin mahkeme kararının bozulmasına” karar vermiştir.

Anılan kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 15 inci İdare Mahkemesinin 09.05.2007 tarihli ve 2007/1178 sayılı kararında; “…İhale ilanının ve idari şartnamenin "Diğer hususlar" bölümü altında ve teknik şartnamede istenen binek otonun (kontrol grubu aracı) günlük sekiz saat üzerinden (bir adedi 10 saat üzerinden) kontrol grubuna hizmet vereceğinin ve aracın şoförü, yakıtı ve her türlü giderinin yükleniciye ait olduğunun açıkça belirtildiği, söz konusu düzenlemenin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olduğu, rekabeti engelleyici hususlar içermediği göz önünde bulundurulduğunda, ihale konusu hizmetin yürütülmesinde gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanları istemek hususunda takdir yetkisi bulunan idarenin görülecek olan hizmetin niteliğini gözeterek hizmetin kontrolüne yönelik olarak kontrol grubu aracı istemesinde ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, ihaleyi yapan idarece kontrol grubu aracı istenmesinin mevzuata aykırı olduğundan bahisle ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali yolundaki davaya konu 12.2.2007 gün ve 2007/UH.Z-508 sayılı Kamu ihale Kurulu kararında mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir.

Diğer taraftan, ihale ilanın 4.1.4 ve idari şartnamenin 7.1 (d) maddesinde; isteklilerden, 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname istenmesine ek olarak aynı şartnamenin 7. l (n) maddesinde "vergi ve SSK prim borcu olmadığına dair belgelerin" sunulmasının istenilmiş olması hususu da ihalenin iptali gerekçeleri arasında sayılmış ise de; ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenleme nedeniyle herhangi bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı veya istekliler veya istekli olabilecekler tarafından söz konusu düzenlemeye karşı herhangi bir itiraz başvurusunun varlığına dair tespitin bulunmadığı, ihale tarihi itibarıyla "vergi ve SSK prim borcu" olduğu halde ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılmaları ve ihale üzerinde kalan isteklinin ise bu hususa dair belgeleri sözleşme imzalanmadan önce idareye sunmasının zorunlu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, şartname ile ilan arasındaki uyumsuzluk ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap