Özel güvenlik ihalesinde idari şartnamesinde sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlama tarihi arasında yedi günlük süre olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesi ihalenin iptalini gerektirir mi?

Özet

İhaleye ait idari şartnamede sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlama tarihi arasında yedi günlük süre olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesinin ihalenin iptalini gerektirmeyeceği hk.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13 üncü Dairesinin 23.12.2011 tarihli ve E:2011/4131, K: 2011/6042 sayılı kararında;

    “… 5188 sayılı Kanun ile getirilen valiliğe bildirim zorunluluğu ile özel güvenlik ve koruma hizmetlerinin valilik makamı tarafından önceden haberdar olunarak denetiminin sağlanmasının amaçlandığı, bu zorunluluğa uyulmamasının yaptırımının Kanun’da para cezası olarak ayrıca yer aldığı, Kanun’da acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde valiliğe bildirim için öngörülen yedi günlük süre kaydının aranmayacağının belirtildiği, Kanun’da valiliğe bildirim için öngörülen yedi günlük süreye uyulmamasının özel güvenlik ve koruma hizmetinin yapılmasına engel olacağına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediği, ihale şartnamesinde işin başlama süresinin 01.01.2011 olarak yer aldığı, ihalenin ise bu tarihten önce 03.12.2010 tarihinde yapıldığı, ihalenin sonuçlanıp sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlama tarihi arasında bildirim için Kanun’da yer alan yedi günlük sürenin fiilen uygulanabileceği göz önüne alındığında, ihaleye ait idari şartnamede sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlama tarihi arasında yedi günlük süre olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesinin ihalenin iptalini gerektirmeyeceği sonucuna ulaşıldığından ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemde ve bu işleme karşı açılan davanın reddine karar veren temyize konu mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulması kararı verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap